Apribojimų procedūra

Valstybė narė arba ECHA Komisijos prašymu gali pradėti apribojimo procedūrą, jeigu jos yra susirūpinusios dėlto, kad tam tikra cheminė medžiaga kelia nepriimtiną riziką žmogaus sveikatai arba aplinkai. ECHA taip pat gali siūlyti apribojimą taikyti gaminiams, kurių sudėtyje yra į kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų (XIV priedas).

Ketinimas parengti pasiūlymą dėl apribojimo skelbiamas viešai ketinimų registre prieš parengiant pačią pasiūlymo bylą, siekiant iš anksto apie tai perspėti.

Dokumentacijoje, kurioje siūloma nustatyti apribojimą, pateikiama aiškinamoji informacija, pvz., cheminės medžiagos tapatybė ir siūlomų apribojimų pagrindimai. Dokumentacijoje nurodoma nustatyta rizika, visa informacija apie cheminės medžiagos alternatyvas ir išlaidos, taip pat nauda aplinkai ir žmonių sveikatai, kurią duotų apribojimas.

Dokumentacija turi būti parengta pagal REACH reglamentą (XV priedas) ir pateikta ECHA per 12 mėnesių nuo pranešimo apie ketinimą parengti pasiūlymą dienos.

Komitetų nuomonės

Gavę dokumentaciją, ECHA komitetai patikrina, ar pasiūlymas atitinka XV priedo reikalavimus. Jei reikalavimai tenkinami, dokumentacija (išskyrus bet kokią komerciniu požiūriu konfidencialią informaciją) bus paskelbta viešai siekiant pradėti konsultacijas. Tuomet suinteresuotosios šalys per šešis mėnesius nuo dokumentacijos paskelbimo ECHA svetainėje gali teikti pastabas.

Per devynis mėnesius nuo minėtos paskelbimo dienos ECHA Rizikos vertinimo komitetas (RAC), remdamasis dokumentacija ir per viešas konsultacijas gautomis pastabomis, pateiks savo nuomonę, kurioje nurodys, ar siūlomas apribojimas yra tinkamas siekiant sumažinti žmogaus sveikatai arba aplinkai kylančią riziką.

Tuo pat metu Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (SEAC), atsižvelgdamas į suinteresuotųjų šalių pastabas ir pateiktas socialines ir ekonomines analizes, rengia nuomonę dėl siūlomų apribojimų socialinio ir ekonominio poveikio. Visos pastabos dėl SEAC nuomonės projekto turi būti pateiktos per 60 dienų nuo šio projekto paskelbimo. Tuomet SEAC, atsižvelgdamas į pastabas, per 12 mėnesių nuo pirmų viešų konsultacijų, susijusių su pasiūlymu dėl apribojimo, pradžios patvirtins savo galutinę nuomonę.

Be pirmiau paminėtų dviejų grupių, patarimus komitetams dėl siūlomo apribojimo vykdymo užtikrinimo gali pateikti valstybių narių vykdymo institucijų forumas.

Sprendimas

Dvi ECHA komitetų nuomonės padeda Europos Komisijai priimti sprendimą, kuriame pateikiamas nešališkas požiūris į nustatytą riziką ir siūlomo apribojimo naudą bei išlaidas.

Komisija per tris mėnesius nuo abiejų komitetų nuomonių gavimo parengs REACH reglamento XVII priede nustatytų apribojimų sąrašo pakeitimo projektą. Galutinis sprendimas priimamas laikantis komitologijos procedūros, kurią stebi valstybės narės ir Europos Parlamentas.

Vykdymo užtikrinimas

Įmonės privalo laikytis patvirtinto apribojimo. Tai taikoma visiems subjektams, įskaitant gamintojus, importuotojus, platintojus, tolesnius naudotojus ir mažmenininkus.

Valstybės narės turi pareigą užtikrinti apribojimo vykdymą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)