Ginčai dėl dalijimosi duomenimis

Bendro registravimo nariai turi imtis visų veiksmų siekdami užtikrinti, kad informacijos dalijimosi išlaidos būtų nustatomos teisingai, skaidriai ir nediskriminuojant.

Jeigu susitarti nepavyksta, galimas registruotojas gali rinktis paskutinę priemonę – ginčą dėl duomenų dalijimosi perduoti ECHA. Ginčai dėl duomenų dalijimosi sprendžiami nemokamai, teisininkų dalyvavimas nebūtinas.

Perduodami ginčą dėl dalijimosi duomenimis galimi registruotojai turi pateikti dokumentais pagrįstus įrodymus, kuriais patvirtinama, kad nesutariančios šalys stengėsi susitarti.

Siekdama užtikrinti vienodą požiūrį ir galimybę pasinaudoti teise būti išklausytam ECHA taip pat prašo kitą ginčo šalį pateikti dokumentais pagrįstus įrodymus.

ECHA įvertina šalių pastangas susitarti dėl dalijimosi duomenimis ir dėl susijusių išlaidų. Atliekant šį vertinimą atsižvelgiama tik į derybas, t. y. į visą dokumentais pagrįstą šalių bendradarbiavimą.

Atlikusi įvertinimą ECHA paskelbia sprendimą, kuriuo galimam registruotojui leidžiama naudotis prašomais duomenimis arba kuriuo abi šalys įpareigojamos tęsti derybas. Jei ECHA ginčų sprendimai nėra konfidencialaus pobūdžio, jie skelbiami internete.

Visus dėl dalijimosi duomenimis priimtus sprendimus per tris mėnesius galima apskųsti Apeliacinei komisijai.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)