Registracija

Bendrovės yra atsakingos už informacijos apie savo gaminamas ar importuojamas chemines medžiagas ir jų naudojimo būdus rinkimą, jeigu jų kiekis per metus viršija vieną toną. Bendrovės taip pat turi vertinti cheminės medžiagos keliamą pavojų ir galimą riziką.

Ši informacija Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) perduodama parengiant registracijos dokumentaciją, į kurią įtraukiama informacija apie pavojingumą, ir, jeigu reikia, apie rizikos, kuri gali kilti naudojant cheminę medžiagą, įvertinimą bei informacija apie galimus šios rizikos valdymo būdus.

Registracijos reikalavimas taikomas atskiroms cheminėms medžiagoms, mišinio sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms ir, tam tikrais atvejais, gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms. Cheminėms medžiagoms, kurios jau yra reglamentuojamos kitais teisės aktais, pvz., vaistinėms medžiagoms ar radioaktyviosioms medžiagoms, REACH reglamento reikalavimai netaikomi arba netaikomi iš dalies.

Registracija pagrįsta principu „viena cheminė medžiaga, viena registracija". Kitaip tariant, tos pačios cheminės medžiagos gamintojai ir importuotojai įpareigoti savo registraciją pateikti kartu. Pateikta analitinė informacija ir informacija apie spektrą turėtų būti nuosekli ir pakankama, kad būtų galima patvirtinti cheminės medžiagos tapatybę.

Už cheminės medžiagos registraciją paprastai imamas mokestis.

 

Registruotinos cheminės medžiagos

Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis

Iki REACH reglamento įsigaliojimo pagamintoms ar pateiktoms į rinką cheminėms medžiagoms taikoma speciali pereinamojo laikotarpio tvarka. Šios cheminės medžiagos vadinamos cheminėmis medžiagomis, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis
 
Pereinamojo laikotarpio tvarka bendrovėms yra taikoma, jeigu savo chemines medžiagas jos įregistravo iki 2008 m. gruodžio 1 d. (arba tam tikromis aplinkybėmis, jeigu vėlesnę preliminarią registraciją yra atlikusios iki atitinkamo galutinio registracijos termino).
 
Bent vieną iš toliau nurodomų kriterijų atitinkančios cheminės medžiagos pagal REACH reglamentą gali būti laikomos cheminėmis medžiagomis, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis: 
 
  • įrašyta į Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašą (EINECS); 
  • Europos Sąjungoje (įskaitant į ES 2007 m. sausio 1 d. įstojusias šalis) pagamintos cheminės medžiagos, tačiau kurios į EB rinką nebuvo pateikiamos po 1992 m. birželio 1 d.
  • cheminės medžiagos, kurios laikomos „medžiagomis, nepriskiriamomis polimerams"
Šioms cheminėms medžiagoms REACH reglamente nustatyti šie galutiniai registracijos terminai:
 
2010 m. lapkričio 30 d.
Cheminių medžiagų, kurių per metus pagaminama ar importuojama daugiau kaip 1 000 tonų; kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų, kurių kiekis per metus viršija 1 toną; ir vandens organizmams arba vandens aplinkai pavojingų cheminių medžiagų, kurių kiekis per metus viršija 100 tonų, galutinis registracijos terminas.
 
2013 m. gegužės 31 d.
Cheminių medžiagų, kurių per metus pagaminama ar importuojama 100–1 000 tonų, galutinis registracijos terminas.
 
2018 m. gegužės 31 d.
Cheminių medžiagų, kurių per metus pagaminama ar importuojama 1–100 tonų, galutinis registracijos terminas.
 

Cheminės medžiagos, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis

Visos cheminės medžiagos, neatitinkančios bet kokio iš cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, kriterijaus, yra laikomos cheminėmis medžiagomis, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis. Cheminės medžiagos, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, paprastai yra tokios cheminės medžiagos, kurios nebuvo pagamintos, pateiktos į rinką arba nebuvo naudojamos Europos Sąjungoje iki 2008 m. birželio 1 d. (nebent apie jas buvo pranešta laikantis Pavojingų cheminių medžiagų Direktyvos (67/548/EEB)) nuostatų.
 
Galimi cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, gamintojai ir importuotojai turi pateikti ECHA užklausą dėl šių medžiagų ir paskui jas užregistruoti prieš imdamiesi gaminti šias chemines medžiagas ar jas importuoti.
 
Visos cheminės medžiagos, apie kurias pranešta pagal Pavojingų cheminių medžiagų direktyvą (taip pat vadinamą NONS), turi būti registruojamos pagal REACH reglamentą; ECHA visiems pranešimams yra suteikusi registracijos numerius. Savininkai, kuriems buvo atsiųsti pranešimai, registracijos numerius gali sužinoti iš ECHA.

 

Kas turi atlikti registraciją?

Jūs privalote atlikti registraciją, jeigu esate:

  • ES įsisteigęs atskirų cheminių medžiagų arba mišinių sudėtyje esančių cheminių medžiagų gamintojas ar importuotojas
  • ES įsisteigęs Rekomendacijose dėl gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms taikomų reikalavimų pateiktus kriterijus atitinkančių gaminių gamintojas arba importuotojas
  • ES įsisteigęs „vienintelis atstovas", kurį ne ES įsiteigęs gamintojas, mišinių ruošėjas arba gaminių gamintojas yra paskyręs vykdyti importuotojams taikomas registracijos prievoles.

 

 

Susijusios nuorodos

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)