Atitikties patikros

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

ECHA gali išnagrinėti kiekvieną registracijos dokumentaciją, kad įsitikintų, jog registruotojų pateikta informacija atitinka teisės aktų reikalavimus. Atliekant atitikties patikras vertinamas cheminės medžiagos tapatybės apibūdinimas, dokumentacijoje nurodyta informacija apie saugą, įskaitant cheminės saugos ataskaitą arba konkrečias dokumentacijos dalis, pavyzdžiui, su visuomenės sveikatos apsauga susijusią informaciją.

Remdamasi REACH reglamentu, ECHA turi patikrinti ne mažiau kaip 5 proc. kiekvienos cheminės medžiagos kiekio tonomis registracijos dokumentacijų.

Atlikdama atitikties patikras, ECHA vertina tik tam tikrą registracijos dokumentacijos dalį (pvz., tam tikrus įverčius IUCLID sistemoje arba cheminės saugos ataskaitoje), priklausomai nuo tam tikro galimo pavojaus. Taip ECHA gali sutelkti dėmesį į įverčius, svarbius nustatant, ar medžiaga saugi naudoti.

Paprastai atliekamos ir cheminių medžiagų, kurios įtrauktos į Koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą (CoRAP sąrašą), registracijos dokumentacijų atitikties patikros.

Atliekant atitikties patikras pirmiausia vertinami aštuoni pagrindiniai naujojoje atitikties patikros strategijoje nurodyti įverčiai: genotoksiškumas, kartotinės dozės toksiškumas, toksinis poveikis prenataliniam vystymuisi, toksinis poveikis reprodukcijai, kancerogeniškumas, ilgalaikis toksiškumas vandens organizmams, biologinis skaidymasis ir biologinis kaupimasis. Šie rodikliai yra svarbiausi susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms nustatyti. Pagal juos galima nuspręsti, ar medžiaga galėtų atitikti labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kriterijus.

ECHA gali bet kuriuo metu pradėti bet kurios dokumentacijos atitikties patikrą siekdama patikrinti, ar registruotojų pateikta informacija atitinka teisinius reikalavimus.

Registruotojai gali pageidauti peržiūrėti atitinkamas registracijos dokumentacijas, įtraukti į jas bet kokią naują ir (arba) susijusią informaciją, taip pat, jei būtina, atnaujinti CSR.

Kokie galimi atitikties patikros rezultatai?

 

Image

Veiksmų registruotojų atžvilgių nesiimama

Administracinės priemonės netaikomos, jei laikoma, kad dokumentacija atitinka REACH reglamente nurodytus informacijai keliamus reikalavimus. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad dokumentacijoje nėra trūkumų. Bet kuriuo metu gali būti pradėta nauja atitikties patikra.

 
Image

Sprendimas reikalauti papildomos informacijos

Atlikusi atitikties patikrą, ECHA gali padaryti išvadą, kad reikia atlikti daugiau bandymų arba pateikti daugiau informacijos. Tokiais atvejais ji parengia sprendimo projektą, kuris siunčiamas registruotojui, kad šis pateiktų pastabas. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, sprendimas gali būti pakoreguotas. Sprendimo projektas siunčiamas valstybėms narėms, kurios gali teikti pasiūlymus. Jeigu gaunama pasiūlymų, dokumentacija persiunčiama Valstybių narių komitetui. Vasltybių narių komitetas turi vienbalsiai pritarti bet kuriam Agentūros sprendimui – tik tada sprendimas  įsigalioja teisiškai.

Parengus sprendimo projektą, kuriame reikalaujama pateikti daugiau informacijos, kartu gali būti siunčiamas raštas dėl kokybės laikymosi.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)