Dalyviai

 

Pagrindiniai vertinimo proceso dalyviai:

Registruotojai

Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris per metus Europos ekonominėje erdvėje pagamina arba į ją importuoja ne mažiau kaip vieną toną cheminės medžiagos arba buvo paskirtas kaip vienintelis atstovas pagal REACH reglamento 8 straipsnį, gali veikti kaip registruotojas.

Vaidmuo. Pagal REACH reglamentą reikalaujama, kad registruotojai pateiktų informaciją apie būdingas cheminės medžiagos savybes ir įrodytų, kad jų cheminė medžiaga yra naudojama saugiai. Informacija, kurią reikalaujama pateikti apie kiekvieną cheminę medžiagą, priklauso nuo pagaminto arba importuoto kiekio; kuo didesnis kiekis tonomis, tuo daugiau informacijos reikia pateikti. Teikiamą informaciją sudaro techninė dokumentacija ir cheminės saugos ataskaita, kuri teikiama tais atvejais, kai per metus pagaminama arba importuojama 10 ar daugiau tonų cheminės medžiagos.

Trečiosios šalys

Trečiosios šalys – tai piliečiai, organizacijos, mokslininkai, įmonės arba valdžios institucijos, išskyrus registruotoją.

Vaidmuo. Trečiosios šalys gali teikti informaciją apie pasiūlymus atlikti bandymus su stuburiniais gyvūnais.

ECHA

Sekretoriatas
ECHA sekretoriatas – tai visi darbuotojai, kurie imasi su registracijos ir vertinimo procesais susijusio darbo, taip pat rengia rekomendacijas, prižiūri duomenų bazes ir teikia informaciją. ECHA sekretoriatas taip pat užtikrina suderintą požiūrį ir koordinuoja valstybių narių kompetentingų institucijų darbą.
Vaidmuo. ECHA sekretoriatas remia komitetus ir forumą veiksmingai ir skaidriai teikdamas geriausias įmanomas mokslines, technines ir reguliavimo paslaugas.
Valstybių narių komitetas
Valstybių narių komitetas – tai komitetas, į kurį kiekviena valstybė narė paskiria vieną narį trejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta.
Vaidmuo. Valstybių narių komitetas stengiasi vieningai susitarti dėl vertinimo sprendimų projektų. Šiuos sprendimų projektus Valstybių narių komitetas aptaria ir dėl jų susitaria per savo posėdžius arba, kitu atveju, susitarti galima taikant rašytinę procedūrą.

Valstybės narės

Valstybės narės veikia kaip kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės ministerijų paskirtos valstybių narių kompetentingų institucijų atstovai.

Vaidmuo. Valstybės narės gali teikti pastabas dėl ECHA sprendimų projektų ir siūlyti šių projektų pakeitimus.

Jos taip pat gali teikti pasiūlymus dėl cheminių medžiagų, kurias reikia įvertinti.

Europos Komisija

Europos Komisija yra vykdomoji Europos Sąjungos institucija ir rūpinasi jos bendrais interesais.

Vaidmuo. Visiems ECHA priimtiems vertinimo sprendimams turi vieningai pritarti valstybės narės. Jeigu vieningo sutarimo negalima pasiekti, Europos Komisija turi parengti sprendimo projektą, kuris turi būti priimamas taikant nagrinėjimo procedūrą [pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnį ir 13 straipsnio 1 dalies c punktą].

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)