Tolesnio naudotojo pranešimai apie autorizuotus naudojimo būdus

Autorizacijos paraiškos gali būti taikomos pareiškėjo konkrečios medžiagos naudojimo būdams, naudojimo būdams toliau tiekimo grandinėje, arba ir vienu, ir kitu atveju.

Tolesni naudotojai, kuriems taikomas autorizacijos liudijimas, suteikiamas pirmesniam tiekimo grandinės dalyviui, privalo pranešti ECHA apie medžiagų naudojimą. Šis reikalavimas pagrįstas REACH reglamento 66 straipsniu.

ECHA tvarko tolesnio naudotojo pranešimų registrą ir perduoda informaciją valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

Toliau pateiktoje diagramoje apžvelgiami visi iki šiol gauti tolesnio naudotojo pranešimai. Siekiant išsamumo, atitinkamų medžiagų atžvilgiu taip pat pateikiami išduoti autorizacijos liudijimai. ECHA informacija atnaujinama kas ketvirtį.

Daugiau informacijos apie naudojimo geografinį pasiskirstymą pateikiama skiltyje „Žemėlapiai ir diagramos“.

Informacija, surinkta iš atskirų pranešimų, pateikiama skiltyje „Pranešimų registras“.

Pateikta informacija pagrįsta iš naudotojų gautais pranešimais, todėl gali būti netikslumų. Išsamesnė informacija pateikiama ECHA teisiniame pranešime.

Bendroji informacija

Autorizacijos liudijimai, leidžiantys naudoti labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas, gali būti išduoti, jeigu pareiškėjas gali įrodyti, kad medžiagos naudojimo rizika yra tinkamai kontroliuojama arba kad socialinė ir ekonominė nauda nusveria riziką ir kad nėra tinkamų alternatyvų. Visiems autorizacijos liudijimams taikomas ribotos trukmės peržiūros laikotarpis. Autorizacijos proceso paskirtis – užtikrinti, kad labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas palaipsniui pakeistų mažiau pavojingos medžiagos arba technologijos, kai yra techniniu ir ekonominiu požiūriu perspektyvių alternatyvų. Daugiau informacijos apie autorizacijos procesą galima rasti spustelėjus šiame puslapyje pateiktas nuorodas.

Daugiau informacijos apie pranešimo registro viešąją versiją ir jo tikslus galima rasti skiltyje „ECHA viešai paskelbta tolesnio naudotojo pranešimų informacija“.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Pastaba. Šiuo metu išvardyti tik iki 2016 m. lapkričio mėn. pateikti pranešimai. Bendrovės nuo 2017 m. pabaigos savo pranešime gali nurodyti, kad tam tikra informacija yra konfidenciali. Kai bendrovės aiškiai nurodys savo duomenų slaptumo būklę, ECHA baigs skelbti nekonfidencialią visų pranešimų informaciją.

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6
Rodoma 6 rezultatų.Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)