Dalyviai

Teikiant paraiškas autorizacijai gauti pagrindiniai šio proceso dalyviai yra:

1. Pareiškėjas

Pareiškėjas gali būti (XIV priede išvardytų) autorizuotinų cheminių medžiagų gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas. Paraiškoje autorizacijai gauti pareiškėjas gali nurodyti cheminės medžiagos naudojimo būdą savo paties reikmėms arba naudojimo būdą (-us), dėl kurių jis ketina teikti cheminę medžiagą rinkai. Paraišką gali teikti vienas arba keli asmenys, joje gali būti nurodyta viena arba kelios cheminės medžiagos, jei jos atitinka REACH reglamento XI priedo 1.5 skiltyje pateiktas medžiagų grupės apibrėžtis, ir vienas arba keli naudojimo būdai.

Jei Komisija cheminei medžiagai suteikia autorizaciją, autorizacijos liudijimo turėtojai teikdami medžiagą rinkai ir (arba) ją naudodami turi laikytis autorizacijos liudijime nustatytų reikalavimų. Prieš pradėdami teikti rinkai cheminę medžiagą arba mišinį, kurio sudėtyje yra šios medžiagos, autorizacijos liudijimo turėtojai privalo atnaujinti saugumo duomenų lapą ir etiketėje nurodyti autorizacijos numerį.

2. ECHA

2.1 ECHA komitetai

Rizikos vertinimo komitetas ir Socialinės ir ekonominės analizės komitetas teikia savo nuomones dėl paraiškos autorizacijai gauti.

2.1.1 Rizikos vertinimo komitetas (RAC)

Rizikos vertinimo komitetas parengia nuomonę dėl paraiškos autorizacijai gauti, įvertinęs riziką žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai, kylančią dėl paraiškoje apibūdintos cheminės medžiagos naudojimo būdo (-ų), taip pat atsižvelgęs į paraiškoje nurodytų rizikos valdymo priemonių tinkamumą ir veiksmingumą, ir, jei reikia, galimų alternatyvių cheminių medžiagų keliamą riziką.

2.1.2 Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (SEAC)

Socialinės ir ekonominės analizės komitetas parengia nuomonę dėl paraiškos autorizacijai gauti, įvertinęs socialinius ir ekonominius aspektus bei galimybes taikyti alternatyvų (-ius) paraiškoje nurodytą (-us) cheminės medžiagos naudojimo būdą (-us), jų tinkamumą ir technines panaudojimo galimybes, ir visą informaciją apie suinteresuotųjų trečiųjų šalių pateiktas alternatyvas.

2.2 ECHA sekretoriatas

ECHA sekretoriatas konsultuoja pareiškėjus ir įvairiomis priemonėmis padeda jiems parengti paraiškas. Sekretoriatas taip pat padeda ECHA komitetams, veiksmingai ir skaidriai teikdamas jiems mokslinę, techninę ir reglamentacinio pobūdžio pagalbą.

3. Suinteresuotosios šalys

Suinteresuotosios šalys – tai piliečiai, organizacijos, bendrovės ir valdžios institucijos iš ES valstybių arba kitų šalių. Jos gali teikti informaciją apie alternatyvias chemines medžiagas ar technologijas vykstant konsultacijoms dėl pateiktų paraiškų bei atliekant autorizacijų peržiūras.

4. Europos Komisija

RAC ir SEAC nuomonės perduodamos Europos Komisijai. Gavusi Agentūros nuomones, Komisija per tris mėnesius parengia sprendimo dėl autorizacijos projektą. Tada Komisija priima galutinį sprendimą, kuriuo autorizacija suteikiama arba atsisakoma ją suteikti. Šio sprendimo santrauka paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir viešai pateikiama ECHA tvarkomoje duomenų bazėje.

5. Tolesni naudotojai

Tolesnis naudotojas gali naudoti cheminę medžiagą, jei ankstesniam jo tiekimo grandinės dalyviui buvo suteikta autorizacija tam tikrai cheminės medžiagos naudojimo paskirčiai. Jis turi laikytis autorizacijos liudijime nustatytų sąlygų ir pranešti ECHA, kaip jis naudos cheminę medžiagą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)