Nanomedžiagos

Nanomedžiagos – tai cheminės arba kitos medžiagos, kurių bent vienas dalelės matmuo yra apytiksliai 1–100 nanometrų.

Priklausomai nuo apimties dėl didesnio konkretaus paviršiaus ploto nanomedžiaga gali turėti kitokių savybių nei tokia pati medžiaga be nanoskalės savybių. Todėl fizikinės ir cheminės nanomedžiagų savybės gali skirtis nuo vientisoms cheminėms medžiagoms arba didesnio dydžio dalelėms būdingų savybių.

Nanomedžiagos naudojamos daugumoje kasdienio vartojimo produktų, kuriais jau prekiaujama Europos rinkoje, pavyzdžiui, baterijose, dangose, bakterijoms atspariuose drabužiuose ir kosmetikos gaminiuose. Nanomedžiagų naudojimas techniniu ir komerciniu požiūriu gali būti perspektyvus, tačiau jos taip pat gali kelti pavojų mūsų sveikatai ir aplinkai. Kaip ir bet kurios kitos ES rinkai tiekiamos cheminės medžiagos atveju, svarbu užtikrinti, kad nanomedžiagų naudojimo būdai būtų tinkamai įvertinti ir kad būtų tinkamai kontroliuojamas bet koks jų keliamas pavojus.

ECHA glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, Europos Komisija, NVO ir pramonės asociacijomis, taip pat tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), kad padėtų įgyvendinti nanomedžiagoms taikomus ES cheminių medžiagų teisės aktus.

 

Nanomedžiagos patenka į dabartinės REACH ir CLP reglamentuose nustatytos cheminės medžiagos apibrėžties taikymo sritį ir joms taikomos abiejų reglamentų nuostatos. 2011 m. Europos Komisija paskelbė rekomendaciją dėl nanomedžiagos apibrėžties. Ji vartojama įvairiuose Europos reglamentuose, įskaitant REACH ir CLP reglamentus, siekiant suderinti nanomedžiagų apibrėžimo įvairiose teisinėse sistemose būdą.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įmonėms, kurios gamina arba importuoja nanoformos pavidalo medžiagas, taikomi konkretūs REACH reglamento reikalavimai. Šios prievolės susijusios su konkrečiais informacijai keliamais reikalavimais, išdėstytais persvarstytuose REACH reglamento prieduose: 

 • registruojamų nanoformų arba nanoformų grupių apibūdinimas (VI priedas);
 • cheminės saugos vertinimas (I priedas);
 • registracijos informacijai keliami reikalavimai (III ir VII–XI priedai) ir
 • tolesnių naudotojų prievolės (XII priedas).

Pakeitimai taikomi visoms naujoms ir esamoms registracijoms, kurios apima nanoformas.

Su REACH ir CLP susijusi ECHA veikla nanomedžiagų srityje

Kadangi REACH ir CLP reglamentai taikomi nanomedžiagoms, ECHA privalo gebėti vykdyti su nanoformomis, kaip ir su visomis kitomis cheminių medžiagų formomis, susijusias funkcijas, kurios jai pavestos pagal įvairias REACH reglamento procedūras (pvz., registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) ir CLP reglamento procedūras (pvz., klasifikavimo ir ženklinimo), ir turėti pakankamai mokslinių ir techninių pajėgumų tai daryti.

Siekdama šio tikslo, nuo 2011 m. ECHA plečia veiklą šioje srityje, visų pirma:

 • rengdama naujus ir atnaujintus rekomendacijų dokumentus;
 • stiprindama vidaus ir išorės pajėgumus;
 • su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir rizikos vertinimą atliekančiais nariais bei valstybių narių komitetais dalydamasi patirtimi, susijusia su informacija apie REACH registracijos dokumentacijose nurodytų nanomedžiagų saugumą, ir siekdama bendro sutarimo šioje srityje;
 • teikdama grįžtamąją informaciją ir konsultacijas nanomedžiagas registruojančioms įmonėms; 
 • dalyvaudama tarptautinio reguliavimo vykdymo veikloje (pvz., EBPO gaminamų nanomedžiagų darbo grupės veikloje arba įgyvendinant Maltos iniciatyvą dėl bandymo gairių rengimo) ir remdama šią veiklą;
 • rengdama internetinius seminarus, kuriuose būtų informuojama apie naujausius pokyčius, susijusius su REACH ir CLP reglamentuose nustatytomis nanomedžiagoms taikomomis procedūromis, ir juos aptarti, taip pat padėti registruotojams rengti ir teikti nanomedžiagų dokumentacijas;
 • Nanomedžiagų ekspertų grupė (NMEG) sudaryta 2012 m. spalio mėn. padedant kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už REACH ir CLP reglamentų (CARACAL) ir Biocidų reglamento reikalavimų laikymąsi. Ši neformali patariamoji grupė remia ECHA nanomedžiagų darbo plano įgyvendinimą ir teikia informaciją ir konsultacijas moksliniais ir techniniais klausimais, susijusiais su REACH, CLP ir BPR teisės aktų įgyvendinimu, kiek tai susiję su nanomedžiagomis;
 • sukurdama Europos Sąjungos nanomedžiagų stebėsenos centrą, kuris padeda didinti informacijos apie nanomedžiagas skaidrumą.

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)