Nanomedžiagos

Nanomedžiagos – tai cheminės medžiagos arba medžiagos, kurių bent vienas matmuo yra apytiksliai nuo 1 iki 100 nanometrų (nm).

Priklausomai nuo didesnio konkretaus paviršiaus ploto apimties, nanomedžiagos gali pasižymėti skirtingomis savybėmis, palyginti su tokia pačia medžiaga, kuriai nėra būdingos nanoskalės savybės. Todėl fizikinės ir cheminės nanomedžiagų savybės gali skirtis nuo vientisoms cheminėms medžiagoms arba didesnio dydžio dalelėms būdingų savybių.

Nanotechnologijos sparčiai vystosi. Europos rinkoje jau prekiaujama įvairiais gaminiais, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų (pvz., akumuliatoriais, dangomis, antibakterine apranga, kosmetikos gaminiais, maisto produktais). Nanomedžiagos suteikia įvairių techninių ir komercinių galimybių, tačiau yra pavojingos aplinkai ir kelia susirūpinimą dėl poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai ir saugai.

 

 

Nors REACH ar CLP reglamentuose konkrečių reikalavimų nanomedžiagoms nenustatyta, nanomedžiagos atitinka šiuose reglamentuose vartojamą cheminės medžiagos apibrėžtį, taigi joms taikomos šių reglamentų nuostatos. 2011 m. Europos Komisija išleido specialią rekomendaciją dėl nanomedžiagos apibrėžties. Ši rekomendacija turėtų būti pateikta įvairiuose Europos reglamentuose, įskaitant REACH ir CLP reglamentus.

Nors nanomedžiagų naudojimas turi akivaizdžių praktinių ir komercinių perspektyvų, dėl vis dažnesnio šių medžiagų naudojimo kyla klausimų, susijusių su jų galimu poveikiu sveikatai ir aplinkai. Būtina tinkamai įvertinti ir valdyti riziką, kurią gali kelti šios naujos medžiagų formos. Nors pagal REACH reglamentą gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai privalo užtikrinti, kad kiekviena medžiaga (bet kokios formos) būtų naudojama saugiai, reguliavimo institucijoms, pvz., Komisijai ir ECHA, bei kitiems suinteresuotiesiems subjektams, dėl to iškyla naujų uždavinių. 

ECHA glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, Europos Komisija, suinteresuotaisiais subjektais ir tarptautinėmis organizacijomis, pvz., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

Su REACH ir CLP susijusi ECHA veikla nanomedžiagų srityje

Kadangi REACH ir CLP reglamentai taikomi ir nanomedžiagoms, ECHA privalo gebėti vykdyti su nanoformomis, kaip ir su visomis kitomis cheminių medžiagų formomis, susijusias funkcijas, jai pavestas pagal įvairias REACH procedūras (pvz., registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) ir CLP procedūras (pvz., klasifikavimo ir ženklinimo), ir turėti pakankamai mokslinių ir techninių pajėgumų tai daryti.

Siekdama šio tikslo, nuo 2011 m. ECHA pamažu plečia veiklą šioje srityje, visų pirma siekdama:

  • stiprinti vidaus ir išorės pajėgumus;
  • su valstybių narių kompetentingų institucijų, Valstybių narių komiteto ir Rizikos vertinimo komiteto atstovais dalytis patirtimi REACH registracijos dokumentacijose pateiktos nanomedžiagų saugos informacijos klausimais ir siekti bendro sutarimo;
  • teikti atsiliepimus ir patarimus registruotojams, norintiems įregistruoti nanomedžiagas per kitą registracijos terminą; 
  • dalyvauti tarptautinio reguliavimo vykdymo veikloje (pvz., EBPO gaminamų nanomedžiagų darbo grupės veikloje) ir remti šią veiklą;
  • rengti internetinius seminarus apie nanomedžiagas, siekdama informuoti apie naujausius pokyčius su nanomedžiagomis susijusių REACH ir CLP procedūrų srityje ir juos aptarti, taip pat padėti registruotojams rengti ir teikti nanomedžiagų dokumentacijas. Norėdami užsiregistruoti į būsimus internetinius seminarus ir peržiūrėti anksčiau parengtus pristatymus, apsilankykite internetinių seminarų tinklalapyje.
  • Nanomedžiagų ekspertų grupė (ECHA-NMEG) buvo sudaryta 2012 m. padedant REACH ir CLP reglamentų kompetentingoms institucijoms (CARACAL) ir Biocidų reglamento kompetentingoms institucijoms. Ši neformali patariamoji grupė remia ECHA 2016–2018 m. nanomedžiagų darbo plano įgyvendinimą ir teikia informaciją ir konsultacijas moksliniais ir techniniais klausimais, susijusiais su REACH, CLP ir BPR teisės aktų įgyvendinimu, kiek tai susiję su nanomedžiagomis.

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)