CLP piktogramos

Pavojaus piktograma – tai etiketės grafinis vaizdas, kurį sudaro įspėjimo simbolis ir specialios spalvos, skirtos informacijai apie galimą konkrečios cheminės medžiagos ar mišinio pavojų mūsų sveikatai ar aplinkai perteikti. Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamente nustatyta nauja Europos Sąjungoje taikoma pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema. Piktogramos taip pat pasikeitė ir atitinka Jungtinių Tautų visuotinę suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą.

Aprašymą rasite spustelėję piktogramas.

 

Image Gas under pressure
Symbol: Gas cylinder
Image
 • Ką tai reiškia?
  Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
  Turi atšaldytų dujų, gali sukelti kriogeninius nušalimus arba pažeidimus.

  Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
  Dujų talpyklose.

  Atsargumo frazių pavyzdžiai
  Saugoti nuo saulės šviesos.
  Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias pirštines / naudoti veido skydelį / akių apsaugos priemones.
  Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
 • Simboliai, kuriuos ilgainiui bus nustota naudoti

  Šiuo metu nėra su šia pavojaus piktograma susijusių simbolių.

 

Image Explosive
Symbol: Exploding bomb
Image
 • Ką tai reiškia?
  Nestabili sprogstamoji medžiaga.
  Sprogios medžiagos, kelia masinio sprogimo pavojų.
  Sprogios medžiagos, kelia didelį išsvaidymo pavojų.
  Sprogios medžiagos, kelia gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojų.
  Per gaisrą gali sukelti masinį sprogimą.

  Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
  Fejerverkai, amunicija.

  Atsargumo frazių pavyzdžiai
  Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
  Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.
  Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
  Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
  Sprogimo pavojus gaisro atveju.
 • Simboliai, kuriuos ilgainiui bus nustota naudoti

  Image
Image Oxidising
Symbol: Flame over circle
Image
 • Ką tai reiškia?
  Gali sukelti arba padidinti gaisrą, oksidatorius.
  Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.

  Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
  Balikliuose, medicininės paskirties deguonyje.
 • Atsargumo frazių pavyzdžiai
  Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
  Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  Prieš nuvelkant užterštus drabužius, nedelsiant juos ir odą nuplauti dideliu kiekiu vandens. 
 • Simboliai, kuriuos ilgainiui bus nustota naudoti

  Image
Image Flammable
Symbol: Flame
Image
 • Ką tai reiškia?
  Ypač degios dujos.
  Degios dujos.
  Ypač degus aerozolis.
  Degus aerozolis.
  Labai degūs skystis ir garai.
  Degūs skystis ir garai.
  Degi kietoji medžiaga.

  Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
  Žibale, benzine, nagų lako valikliuose.
 • Atsargumo frazių pavyzdžiai
  Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
  Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
  Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
  Laikyti vėsioje vietoje.
  Saugoti nuo saulės šviesos.
 • Simboliai, kuriuos ilgainiui bus nustota naudoti

  Image
Image Corrosive
Symbol: Corrosion
Image
 • Ką tai reiškia?
  Gali ėsdinti metalus.
  Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

  Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
  Kanalizacijos valikliuose, acto rūgštyje, hidrochloro rūgštyje, amoniake.
 • Atsargumo frazių pavyzdžiai
  Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
  Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
  Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  Laikyti užrakintą.
  Laikyti tik originalioje pakuotėje.
 • SSimboliai, kuriuos ilgainiui bus nustota naudoti

  ImageImage
Image Health Hazard
Symbol: Exclamation Mark
Image
 • Ką tai reiškia?
  Gali dirginti kvėpavimo takus.
  Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
  Gali sukelti alerginę odos reakciją.
  Sukelia smarkų akių dirginimą.
  Dirgina odą.
  Kenksminga prarijus.
  Kenksminga susilietus su oda.
  Kenksminga įkvėpus.
  Kenkia visuomenės sveikatai ir aplinkai, nes naikina ozono sluoksnį viršutinėje atmosferoje.

  Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
  Skalbinių plovikliuose, tualeto valikliuose, aušinimo skystyje.

  Atsargumo frazių pavyzdžiai
  Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
  Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
  Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
  Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
  Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
  Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
 • Simboliai, kuriuos ilgainiui bus nustota naudoti

  Image
Image Acute toxicity
Symbol: Skulls and Crossbones
Image
 • Ką tai reiškia?
  Mirtina prarijus.
  Mirtina susilietus su oda.
  Mirtina įkvėpus.
  Toksiška prarijus.
  Toksiška susilietus su oda.
  Toksiška įkvėpus.

  Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
  Pesticiduose, biociduose, metanolyje.
 • Atsargumo frazių pavyzdžiai
  Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
  Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
  Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
  Išskalauti burną.
  Laikyti uždaroje talpykloje.
  Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
  Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  Patekus ant odos: atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
  Nedelsiant nuvilkti / pašalinti visus užterštus drabužius.
  Užterštus drabužius išskalbti prieš juos apsivelkant.
  Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
  Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
  Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
  Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
  Laikyti užrakintą.
 • Simboliai, kuriuos ilgainiui bus nustota naudoti

  ImageImage
Image Serious health hazard
Symbol: Health hazard
Image
 • Ką tai reiškia?
  Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
  Kenkia organams.
  Gali pakenkti organams.
  Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.
  Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.
  Gali sukelti vėžį.
  Įtariama, kad sukelia vėžį.
  Gali sukelti genetinius defektus.
  Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.
  Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.

  Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
  Terpentine, benzine, žibale.

  Atsargumo frazių pavyzdžiai
  Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
  NESKATINTI vėmimo.
  Laikyti užrakintą.
  Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
  Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
  Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
  Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Esant sąlyčiui: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
  Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
  Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.
  Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
  Esant sąlyčiui arba jei numanomas sąlytis, kreiptis į gydytoją.
  Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / garų / aerozolio.
  Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
  Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
 • Simboliai, kuriuos ilgainiui bus nustota naudoti

  ImageImage
Image Hazardous to the environment
Symbol: Environment
Image
 • Ką tai reiškia?
  Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
  Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

  Kur pasitaiko (pavyzdžiai)
  Pesticiduose, biociduose, benzine, terpentine.

  Atsargumo frazių pavyzdžiai
  Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
  Surinkti ištekėjusią medžiagą.
 • Simboliai, kuriuos ilgainiui bus nustota naudoti

  Image

Categories Display