Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas

Pagrindinis Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamento principas yra savarankiškas cheminės medžiagos arba mišinio klasifikavimas, kurį atlieka gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas.

Šis klasifikavimo procesas yra susijęs su cheminės medžiagos ar mišinio pavojais ir pavojingumo informacijos palyginimu su CLP reglamente nustatytais kriterijais. Klasifikacija yra pagrįsta cheminės medžiagos arba mišinio pavojingomis savybėmis, o ne poveikio tikimybe ir rizikos vertinimu.

Savarankiško klasifikavimo tikslas – nustatyti, ar cheminė medžiaga arba mišinys kelia fizinį pavojų, pavojų sveikatai ir (arba) aplinkai ir, naudojant tinkamą ženklinimą, tinkamai pateikti informaciją apie šiuos pavojus tiekimo grandinėje, kai produktas pateikiamas rinkai, nepaisant gaminamos cheminės medžiagos arba mišinio kiekio.

Savarankiškas klasifikavimas

Pagal CLP reglamentą cheminė medžiaga turi būti savarankiškai klasifikuojama, kai jai netaikoma suderinta klasifikacija pagal CLP reglamento VI priedą ir ji turi pavojingų savybių. Jeigu cheminei medžiagai jau taikomas suderintas klasifikavimas (CLP reglamento VI priede yra klasifikavimo įrašas), suderintas pavojingumo klasifikavimas yra privalomas atsižvelgiant į įraše nurodytas pavojingumo klases ir diferenciacijas. Pavojingumo klasės ir diferenciacijos, kurioms netaikomas įrašas, kai tinkama, turi būti įvertintos ir savarankiškai suklasifikuotos.

Suderintam klasifikavimui gali būti taikomos tam tikros išimtys, jei tai galima pagrįsti, pvz., skirtinga rinkai pateikiamos cheminės medžiagos būkle arba forma, VI priedo įraše pateikiant pastabą. Be to, VI priede nurodytas būtinas klasifikavimas turėtų būti vertinamas vadovaujantis prieinama informacija, o jeigu yra duomenų, iš kurių matyti, kad cheminė medžiaga turi būti priskiriama griežtesnei klasifikavimo kategorijai, palyginti su būtinu klasifikavimu, turi būti naudojama griežtesnė kategorija.

Kitos abejonės, susijusios su pavojų „perkėlimu“ iš Pavojingų cheminių medžiagų direktyvos (DSD) į CLP reglamentą, turėtų būti atidžiai įvertinamos. Bet kuriuo atveju, jeigu cheminė medžiaga yra klasifikuojama savarankiškai (greta jos suderinto klasifikavimo pagal CLP reglamento VI priedą), sprendimai turi būti pagrįsti ir dėl jų susitarta, kai tinkama, su kitais gamintojais, importuotojais ar tolesniais naudotojais.

Jeigu cheminei medžiagai netaikomas nė vienas dabartinis VI priedo įrašas (t. y. cheminei medžiagai netaikomas joks suderintas klasifikavimas dėl kurios nors pavojingumo klasės), gamintojas ar importuotojas turi įvertinti visas susijusias pavojingumo klases ir visoms pavojingumo klasėms, kurios atitinka klasifikavimo kriterijus, taikyti savarankišką klasifikaciją.

Mišiniai, prieš juos pateikiant rinkai, visada turi būti klasifikuojami savarankiškai, nes jiems netaikomas suderintas klasifikavimas ir ženklinimas.

Kad galėtų atlikti savarankišką klasifikaciją, klasifikaciją atliekantis subjektas privalo surinkti visą prieinamą informaciją ir įvertinti jos tinkamumą bei patikimumą. Tuomet informacija turi būti įvertinta atsižvelgiant į klasifikavimo kriterijus ir turi būti priimamas sprendimas dėl atitinkamo klasifikavimo.

Mišiniai klasifikuojami taikant panašų procesą. Jie gali būti klasifikuojami remiantis duomenimis apie patį mišinį, duomenimis apie panašius mišinius, su kuriais atlikti bandymai, arba duomenimis apie individualius mišinio komponentus.

Gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai turi stebėti naujas mokslines arba technines tendencijas ir nuspręsti, ar reikėtų atlikti pakartotinį rinkai teikiamos cheminės medžiagos arba mišinio vertinimą ir savarankišką klasifikavimą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)