Klasifikavimas ir ženklinimas

Klasifikavimas ir ženklinimas yra pradinis pranešimo apie keliamą pavojų etapas ir svarbi priemonė užtikrinant, kad žmonių sveikata ir aplinka būtų apsaugoti nuo kenksmingų cheminių medžiagų.

Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamento (toliau – CLP reglamentas) taisyklių laikymasis taip pat yra būtina sąlyga laisvam cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių judėjimui.

Nustačius cheminės medžiagos arba mišinio klasifikaciją, apie nustatytus pavojus turi būti pranešama tiekimo grandinės dalyviams, įskaitant vartotojus.

Etiketėje pateikiama informacija apie nustatytus pavojus. Pagal klasifikaciją, taip pat kartu iš etiketės ir pridedamo saugos duomenų lapo, vartotojas gali spręsti, kokie pavojai yra susiję su medžiaga ar mišiniu ir kaip jį saugiai naudoti.

 

Nuolat atnaujinkite klasifikacijos ir etikečių informaciją.

 

  • Registracijos dokumentacijoje visada nurodykite informaciją apie klasifikavimą ir ženklinimą, nesvarbu, koks cheminės medžiagos kiekis tonomis.
  • Įvertinkite būdingus medžiagos pavojus pagal CLP reglamento kriterijus.
  • Patikrinkite, ar nurodyta jūsų cheminės medžiagos suderinta klasifikacija atitinka paskutinį CLP reglamento VI priedo atnaujinimą. Atminkite, kad jūsų medžiaga gali būti grupės dalis.

 

Teisingai klasifikuokite daugiakomponentes ir UVCB chemines medžiagas.
  • Kai klasifikuojate medžiagą, kurioje yra priemaišų, priedų ar daug sudedamųjų dalių (daugiakomponentė arba UVCB medžiaga), klasifikaciją pagrįskite turima atitinkama informacija apie medžiagą.
  • Klasifikuojant kancerogeninių, mutageninių, reprodukcijai toksiškų (CMR) savybių turinčias medžiagas arba vertinant bioakumuliacines ir skaidymosi savybes pagal pavojingumo vandens aplinkai klasę, cheminės medžiagos klasifikacija nustatoma remiantis informacija apie žinomas atskiras sudedamąsias dalis.
  • Jeigu daugiakomponentės arba UVCB cheminės medžiagos poveikis yra didesnis, nei rodo atskirų sudedamųjų dalių duomenys (taip gali nutikti klasifikuojant CMR ar atitinkamą poveikį bioakumuliacinėms ar skaidymosi savybėms), klasifikuodami remkitės duomenimis apie didesnį poveikį.
  • Jei nėra duomenų apie CMR pavojingumo klases, klasifikavimui pagal mišinio taisykles naudokite komponentų duomenis.

 

Atnaujinkite pranešimą apie klasifikavimą ir ženklinimą

CLP reglamento 41 straipsnyje reikalaujama, kad pranešėjai ir registruotojai dėtų visas pastangas, kad pasiektų sutartą tos pačios medžiagos įrašą. Paskelbtų klasifikacijų pakeitimai turi būti pateikti ECHA per šešis mėnesius nuo sprendimo pakeisti klasifikaciją.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)