Klasifikavimas ir ženklinimas

Klasifikavimas ir ženklinimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos ir aplinkos apsaugą, taip pat laisvą cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių judėjimą.

Pranešimas apie pavojus prasideda nuo klasifikavimo ir ženklinimo, kuris yra plačiau susijęs su kitais teisės aktais.

Nustačius cheminės medžiagos arba mišinio klasifikaciją, apie nustatytus pavojus turi būti pranešama kitiems tiekimo grandinės dalyviams, įskaitant vartotojus. Pavojingumo ženklinimas leidžia nustatyti pavojingumo klasifikaciją, taip pat sukurti etiketes ir parengti saugumo duomenų lapus ir apie visa tai pranešti cheminės medžiagos arba mišinio naudotojui, siekiant perspėti jį apie cheminės medžiagos ar mišinio keliamą pavojų ir poreikį valdyti susijusią riziką.

 

Pasirūpinkite, kad jūsų informacija apie klasifikavimą ir ženklinimą būtų teisinga ir aktuali.
  • Registracijos dokumentacijoje visada nurodykite informaciją apie klasifikavimą ir ženklinimą, nesvarbu, koks cheminės medžiagos kiekis tonomis.
  • Norėdami nustatyti savo cheminės medžiagos klasifikaciją ir medžiagą paženklinti pagal Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą (CLP), įvertinkite cheminei medžiagai būdingus pavojus.
  • Atidžiai patikrinkite, ar nurodyta jūsų cheminės medžiagos suderinta klasifikacija atitinka paskutinį CLP reglamento VI priedo atnaujinimą. Atminkite, kad ji gali būti priskirta grupės įrašui.

 

Teisingai klasifikuokite iš kelių sudedamųjų dalių sudarytas ir UVCB chemines medžiagas.
  • Paprastai cheminės medžiagos, kurios sudėtyje yra priemaišų, priedų ar kelios sudedamosios dalys (iš kelių sudedamųjų dalių sudaryta arba UVCB cheminė medžiaga), klasifikacija nustatoma remiantis turima informacija apie cheminę medžiagą.
  • Klasifikuojant kancerogeninių, mutageninių, toksiškų (CMR) savybių turinčias medžiagas arba vertinant bioakumuliacines ir skaidymosi savybes pagal pavojingumo vandens aplinkai klasę, paprastai cheminės medžiagos klasifikacija nustatoma remiantis informacija apie žinomas atskiras sudedamąsias dalis.  
  • Jeigu iš kelių sudedamųjų dalių sudarytos arba UVCB cheminės medžiagos poveikis yra didesnis, nei rodo atskirų sudedamųjų dalių duomenys (taip gali nutikti klasifikuojant CMR ar atitinkamą poveikį bioakumuliacinėms ar skaidymosi savybėms), klasifikuodami remkitės duomenimis apie didesnį poveikį.
  • Klasifikuojant su CMR nesusijusių pavojingumo klasių atveju naudokite duomenis apie sudedamąsias dalis pagal mišinio taisykles, jeigu nėra prieinamų duomenų apie cheminę medžiagą.
  • Jeigu yra duomenų apie sudedamąsias dalis, klasifikacijos tikslais iš kelių sudedamųjų dalių sudarytos cheminės medžiagos bandymas neatliekamas.

 

Atnaujinkite pranešimą apie klasifikavimą ir ženklinimą
  • Pagal CLP reglamento 41 straipsnį pranešėjai ir registruotojai turi dėti visas pastangas, kad susitartų dėl bendro įrašo apie tą pačią cheminę medžiagą, todėl pranešimų atnaujinimas yra įprasta praktika.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)