Skip to Content
Skip to Content

Vertinimo pažanga

Pagal REACH 54 straipsnį ECHA iki kiekvienų metų vasario 28 d. privalo pateikti dokumentacijų ir cheminių medžiagų vertinimo pažangos ataskaitą. Ataskaitoje pateikiamas kiekybinis gautų rezultatų aprašymas. Jų poveikio ir sąsajų su ECHA integruota reguliavimo strategija aprašymas bus įtrauktas į strategijos įgyvendinimo ataskaitą, kuri bus paskelbta balandžio mėn.

Bendra pažanga 2009–2018 m.

Nuo 2009 m. vykdydama tris vertinimo procesus – atitikties patikrą, pasiūlymo atlikti bandymą nagrinėjimą ir cheminės medžiagos vertinimą – ECHA priėmė 2 271 sprendimą, apimantį 5 669 prašymus pateikti informaciją.

Vertinimo procesas Priimti sprendimai Prašymai pateikti informaciją Prašymai pateikti informaciją pagal sritį
      I priedas
(įskaitant CSR, RSS, PBT)
VI priedas
(įskaitant SID, C&L)
Fizikinės ir cheminės savybės Aplinka Žmonių sveikata
Atitikties patikra 1 193 3 220 396 505 174 865 1 280
Pasiūlymų atlikti bandymus nagrinėjimas 936 1 836 Netaikoma Netaikoma 139 564 1 133
Cheminės medžiagos vertinimas* 142 613 254 21 36 106 184
IŠ VISO 2 271 5 669 650 526 349 1 535 2 597

CSR – cheminės saugos ataskaita; RSS – išsami tyrimų santrauka; PBT – patvari, bioakumuliacinė ir toksiška; SID – medžiagos identifikavimas; C&L – klasifikavimas ir ženklinimas * Cheminės medžiagos vertinimo procesas pradėtas 2012 m.

Categories Display


Route: .live1