Ribinės vertės darbo aplinkoje

Ribinės vertės darbo aplinkoje (OEL) yra reglamentuojančios vertės, kurios rodo saugų (sveikatai) cheminės medžiagos poveikio darbo vietos ore lygį.

Tokias vertes nustato reguliuojančios institucijos Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, atsižvelgdamos į turimą informaciją ir naujausius duomenis apie medžiagos keliamus pavojus, ypač atkreipdamos dėmesį į kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai, taip pat apie ūminį poveikį.

Nustatant tam tikros cheminės medžiagos poveikio apribojimus, darbdaviams padedama apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo galimos rizikos naudojant chemines medžiagas darbe ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų poveikį darbuotojams.

Kovoti su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis – Europos Sąjungos darbuotojų apsaugos prioritetas. Europos Komisija konsultuojasi su nepriklausomais moksliniais komitetais dėl prioritetinių cheminių medžiagų vertinimo siekiant paremti veiksmus patvirtinti naujas arba peržiūrėtas OEL pagal Kancerogenų ir mutagenų direktyvą, Cheminių veiksnių direktyvą ir kitus svarbius teisės aktus (pavyzdžiui, Direktyvą 2009/148/EB dėl asbesto).

ECHA ir jos Rizikos vertinimo komitetas padeda Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniam direktoratui (GD EMPL), nuo 2019 m. teikdami mokslines nuomones dėl OEL. Anksčiau šį darbą atliko GD EMPL Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas (SCOEL).

OEL iš esmės siekiama apsaugoti darbuotojus, kad jie neįkvėptų cheminių medžiagų garų, rūko ar dulkių. Tačiau Rizikos vertinimo komitetas taip pat gali pateikti rekomendacijų dėl užrašo „oda“, nurodydamas, kad būtina odos apsauga. Taip pat galimi kiti užrašai dėl jautrinimo ar triukšmo. Be to, Rizikos vertinimo komitetas gali rekomenduoti biologines ribines vertes (BLV, biologinės stebėsenos ribines vertes) arba biologines orientacines vertes (BGV, biologinės stebėsenos foninius lygius). 

Categories Display