Rekomendacijos dėl REACH reglamento

Toliau pateikiamame sąraše yra išvardyti visi rekomendaciniai dokumentai, kurie skelbiami (arba kuriuos numatoma skelbti) šioje tinklavietėje. Šių dokumentų rengimo projektuose, kuriuos koordinavo Komisija, dalyvavo daugelis suinteresuotųjų šalių (pramonė, valstybės narės ir NVO). Siekiant palengvinti REACH reglamento įgyvendinimą šiuose dokumentuose aprašoma kaip rekomenduojama vykdyti REACH reglamento reikalavimus.

Kai kurie iš šių dokumentų išversti arba bus išversti į oficialiąsias ES kalbas. Išversti dokumentai skelbiami šiame tinkalapyje: naudokitės kalbų meniu, esančiu tinklalapio viršutiniame dešiniajame kampe.

Rekomendacijos dokumentacijos pagal XV priedą, skirtos nustatymui didelį susirūpinimą keliančių medžiagų , rengimui

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos didelį susirūpinimą keliančių medžiagų nustatymui
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašoma, kaip institucijos (valstybių narių kompetentingos institucijos arba Agentūra) gali parengti dokumentaciją pagal XV priedą, skirtą didelį susirūpinimą keliančių medžiagų nustatymui.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu [EN] (12/02/2014)
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos cheminėms medžiagoms, naudojamoms moksliniams tyrimams bei technologijų plėtrai (MTTP) bei produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai (PTTP)

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos PTTP
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašomos konkrečios REACH reglamento nuostatos, taikomos medžiagoms, kurios gaminamos, importuojamos arba naudojamos mokslinių tyrimų bei technologijų plėtrai (MTTP) arba produktų bei technologiniams tyrimams ir plėtrai (PTTP).
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu (Atnaujintas 28/11/2017)
Glaustos rekomendacijos
parsisiųsti dokumentą PDF formatu  (21/11/2017)
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos dėl informacijos teikimo ir cheminės saugos vertinimo
Nuorodoje:
IR&CSA Guidance
Aprašymas:
Šiose rekomendacijose aprašomi REACH reglamente nustatyti reikalavimai dėl informacijos apie cheminių medžiagų savybes, poveikį, naudojimą ir rizikos valdymo priemones, kurių reikia laikytis atliekant cheminės saugos vertinimą.
 
Išsamiau
Rekomendacijos gaminiuose esančioms medžiagoms

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos gaminiams
Aprašymas:
Šis dokumentas padės gaminių gamintojams ir importuotojams nustatyti, ar jie turi kokių nors įsipareigojimų pagal REACH reglamentą, ypač susijusių su registracija ir pranešimais pagal 7 straipsnį, taip pat informacijos perdavimu gaminio tiekimo grandinėje pagal 33 straipsnį.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu (19/10/2017)
Glaustos rekomendacijos
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos dalijimuisi duomenimis

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos dalijimuisi duomenimis
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašomi dalijimosi duomenimis apie chemines medžiagas, kurioms taikomas arba netaikomas pereinamasis laikotarpis, principai pagal REACH reglamentą. Aprašomas informacijos apsikeitimas SIEF ir pateikiama rekomendacijų dėl išlaidų pasidalijimo. Dokumente taip pat aptariami konfidencialios verslo informacijos ir konkurencijos teisės klausimai.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu (04/07/2017)
Glaustos rekomendacijos
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos registravimui

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos registravimui
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašoma, kada ir kaip reikia užregistruoti cheminę medžiagą pagal REACH reglamentą.
 

parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu ( Atnaujintas 08/02/2017 )
Glaustos rekomendacijos
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu

Appendix for nanoforms
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu ( 03/12/2019 )

Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos, kaip pildytisaugos duomenų lapus

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos dėl saugos duomenų lapų
Aprašymas:
Šiose rekomendacijose pateikiama informacija apie tai, į ką reikia atsižvelgti pildant saugos duomenų lapus (SDS), ir paaiškinami reikalavimai informacijai, kurią reikia nurodyti kiekviename SDS skirsnyje, – ypač išsamiai aprašomi pakeitimai, padaryti peržiūrėjus REACH reglamento II priedą, ir pereinamieji laikotarpiai šiems pakeitimams įgyvendinti. Čia taip pat bendrai paaiškinama, kurioms cheminėms medžiagoms ir mišiniams reikia pateikti SDS, ir kas juos turi teikti.
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see Guidance consultation procedure
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu (13/11/2015)
 
Glaustos rekomendacijos
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos tolesniems naudotojams

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos tolesniems naudotojams
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašomi tolesnių naudotojų vaidmenys bei įsipareigojimai ir jiems pateikiama patarimų, kaip pasirengti REACH reglamento reikalavimų įgyvendinimui.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu ( Atnaujintas 21/10/2014 )
Glaustos rekomendacijos
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos cheminių medžiagų identifikavimui ir įvardinimui pagal REACH ir CLP reglamentą
Nuorodoje:
Rekomendacijos cheminių medžiagų identifikavimui
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašoma, kaip pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus suteikti cheminėms medžiagoms pavadinimą ir jas identifikuoti.
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu (01/06/2017)
Glaustos rekomendacijos
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu
Appendix for nanoforms
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu (03/12/2019)

Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos dėl V priedo

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos dėl V priedo
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašomos prievolės registruoti išimtys pagal REACH reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu (28/11/2012)
Rekomendacijos dėl monomerų ir polimerų

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos polimerams
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašomi konkretūs REACH reglamento reikalavimai, taikomi polimerams ir monomerams.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu ( Atnaujintas 04/06/2012 )
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos autorizacijos prašymo rengimui

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos autorizacijos prašymui
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašoma, kaip parengti autorizacijos prašymą, ir pateikiamos rekomendacijos kaip atlikti alternatyvų analizes bei sudaryti pakeitimo planą. Jame taip pat aprašoma, kaip trečiosios šalys gali parengti ir pateikti informaciją apie esamas alternatyvas.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu ( Atnaujintas 09/12/2011 )
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos dėl socialinės ir ekonominės analizės – Autorizacija

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos dėl socialinės ir ekonominės analizės - Autorizacija
Aprašymas:
Šis dokumentas padės pareiškėjams teikiantiems autorizacijos paraišką parengti socialinę ir ekonominę analizę.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu ( Atnaujintas 09/12/2011 )
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos tarpinėms medžiagoms

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos tarpinėms medžiagoms
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašoma, kada ir kaip galima pasinaudoti konkrečiomis nuostatomis, taikomomis tarpinių cheminių medžiagų registravimui.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu ( Atnaujintas 07/03/2011 )
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau [PDF]
Informacijos apie cheminių medžiagų keliamus pavojus ir saugų naudojimą teikimo rekomendacijos
Nuoroda:
Informacijos apie riziką teikimo rekomendacijos
Aprašymas:
Šis rekomendacinis dokumentas skirtas valstybių narių kompetentingoms institucijoms informacijai apie cheminių medžiagų keliamus pavojus teikti, kaip nustatyta REACH reglamente.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu [en] (12/2010)
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos dėl atliekų ir regeneruotų medžiagų

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos dėl atliekų ir regeneruotų medžiagų
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašomos sąlygos, kuriomis iš atliekų chemines medžiagas regeneruojantys juridiniai asmenys gali pasinaudoti REACH reglamento 2 straipsnio 7 dalies d punkte numatyta išimtimi, ir išsamiau paaiškinama apie prievolę keistis informacija tiekimo grandinėje, kaip nurodyta REACH reglameto IV antraštinėje dalyje.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu (06/2010)
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Rekomendacijos vertinimo prioritetų nustatymui

 

Šis rekomendacijų dokumentas nebeaktualus ir todėl buvo pašalintas iš ECHA svetainės. Jis pakeistas aktualia ir atnaujinta informacija, pateikta ECHA vertinimo tinklalapyje, kuris pasiekiamas tiesiogiai šiais adresais: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation ir http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Rekomendacijos dokumentacijos ir cheminės medžiagos vertinimui

 

Šis rekomendacijų dokumentas nebeaktualus ir todėl buvo pašalintas iš ECHA svetainės. Jis pakeistas aktualia ir atnaujinta informacija, pateikta ECHA vertinimo tinklalapyje, kuris pasiekiamas tiesiogiai šiais adresais: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation ir http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Rekomendacijos dokumentacijos XV priedo, skirto apribojimams, rengimui

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos XV priedo (apribojimai) rengimui
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašoma, kaip institucijos (valstybių narių kompetentingos institucijos arba Agentūra, Komisijai paprašius) gali parengti dokumentaciją pagal XV priedą, skirtą pasiūlyti cheminių medžiagų ribojimus.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu [EN] (06/2007)
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Rekomendacijos dėl socialinės ir ekonominės analizės - Apribojimai

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos dėl socialinės ir ekonominės analizės - Apribojimai
Aprašymas:
Šis dokumentas padės valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Agentūrai (Komisijai pareikalavus) parengti ir panaudoti socialinę ir ekonominę analizę rengiant XV priede nustatytą apribojimo dokumentaciją. Be to, jis padės suinteresuotoms šalims parengti socialinę ir ekonominę analizę arba pateikti informaciją jai parengti.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu [EN] ( Atnaujintas 05/2008 )
Priedas: Reikalavimų laikymosi išlaidų apskaičiavimas. [EN]
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau

Categories Display