Autorizuotų tolesnio naudojimo būdų statistika

Autorizacijos paraiškos gali būti taikomos pareiškėjo konkrečios medžiagos naudojimo būdams, naudojimo būdams toliau tiekimo grandinėje, arba ir vienu, ir kitu atveju.

Tolesni naudotojai, kuriems taikomas autorizacijos liudijimas, suteikiamas pirmesniam tiekimo grandinės dalyviui, privalo pranešti ECHA apie medžiagų naudojimą. Šis reikalavimas pagrįstas REACH reglamento 66 straipsniu.

ECHA tvarko tolesnio naudotojo pranešimų registrą ir perduoda informaciją valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

Toliau pateiktoje diagramoje apžvelgiami visi iki šiol gauti tolesnio naudotojo pranešimai. Siekiant išsamumo, atitinkamų medžiagų atžvilgiu taip pat pateikiami išduoti autorizacijos liudijimai. ECHA informacija atnaujinama kas ketvirtį.

Daugiau informacijos apie naudojimo geografinį pasiskirstymą pateikiama skiltyje „Žemėlapiai ir diagramos“.

Informacija, surinkta iš atskirų pranešimų, pateikiama skiltyje „Pranešimų registras“.

Pateikta informacija pagrįsta iš naudotojų gautais pranešimais, todėl gali būti netikslumų. Išsamesnė informacija pateikiama ECHA teisiniame pranešime.

Bendroji informacija

Autorizacijos liudijimai, leidžiantys naudoti labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas, gali būti išduoti, jeigu pareiškėjas gali įrodyti, kad medžiagos naudojimo rizika yra tinkamai kontroliuojama arba kad socialinė ir ekonominė nauda nusveria riziką ir kad nėra tinkamų alternatyvų. Visiems autorizacijos liudijimams taikomas ribotos trukmės peržiūros laikotarpis. Autorizacijos proceso paskirtis – užtikrinti, kad labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas palaipsniui pakeistų mažiau pavojingos medžiagos arba technologijos, kai yra techniniu ir ekonominiu požiūriu perspektyvių alternatyvų. Daugiau informacijos apie autorizacijos procesą galima rasti spustelėjus šiame puslapyje pateiktas nuorodas.

Daugiau informacijos apie pranešimo registro viešąją versiją ir jo tikslus galima rasti skiltyje „ECHA viešai paskelbta tolesnio naudotojo pranešimų informacija“.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 September 2019 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 6 3 9
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Lead sulfochromate yellow 172 4 176
Lead chromate molybdate sulphate red 155 4 159
Trichloroethylene (TCE) 243 20 263
Chromium trioxide 7 56 63
1,2-dichloroethane 1 22 23
Potassium chromate 1 2 3
Sodium chromate 1 6 7
Total 595 121 716
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June
September

[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
    [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
[PDF]
Lead chromate molybdate sulfate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June
September

[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
September
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
September
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 


June
September
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 


June
September
[PDF]

 

Tolesnio naudotojo pranešimų skaičius nustatomas taip:

  • kiekvienas naudojimo būdas pagal vietą yra skaičiuojamas kaip atskiras pranešimas ir yra nurodomas bendras aktyvių pranešimų (naudojimo būdų) skaičius. Taigi, jei vienoje vietoje medžiaga yra panaudojama keturiais būdais, o kitoje vietoje (taip pat ar kitaip) panaudojama trimis būdais, tai vertinama kaip septyni pranešimai.
  • Jei ECHA vėliau gauna atnaujintą pranešimą, kuriame nurodoma, kad medžiaga nebenaudojama kurioje nors vietoje (naudojimas nutrauktas arba pakeistas), iš dabartinio bendro pranešimų skaičiaus atimamas naudojimo toje vietoje būdų skaičius.
  • Naudojimo būdų, kurių atžvilgiu baigėsi leidimo peržiūros laikotarpis ir nepateikta peržiūros ataskaita, skaičius atimamas atliekant skaičiavimą (tai taikoma ir autorizacijos liudijimo turėtojų medžiagų naudojimo būdams).

Pastaba. Iki 2018 m. birželio mėn. paskelbtuose statistiniuose duomenyse dėl skaičiavimo algoritmo klaidos būta netikslumų. Nuo 2018 m. birželio mėn. visų duomenų ankstesnių laikotarpių klaidos buvo ištaisytos atgaline data. Pataisa buvo susijusi daugiausia su medžiagos HBCDD ir kiek mažiau – su kitų medžiagų kiekiu.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)