Consultation on derogation to the exclusion criteria

Veikliosios medžiagos, kurios atitinka toliau nurodytus netvirtinimo kriterijus, paprastai neturėtų būti patvirtinamos:

 • 1A arba 1B kategorijų pagal CLP reglamentą (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai medžiagos;
 • endokrininę sistemą ardančios medžiagos;
 • patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos (PBT);
 • labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos medžiagos (vPvB).

Pagal BPR 5 straipsnio 2 dalį galima taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, jeigu įrodoma, kad:

 1. rizika, kurią žmonėms, gyvūnams arba aplinkai kelia biocidiniame produkte naudojama veiklioji medžiaga, kai ji naudojama realiomis sąlygomis ir taikomas blogiausias scenarijus, yra nedidelė; visų pirma tais atvejais, kai produktas naudojamas uždarose sistemose arba kitomis sąlygomis, kuriomis siekiama išvengti kontakto su žmonėmis ir išsiskyrimo į aplinką;
 2. yra įrodymų, kad veiklioji medžiaga yra labai svarbi siekiant užkirsti kelią arba kontroliuoti rimtą pavojų žmogaus sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai, arba
 3. nepatvirtinus veikliosios medžiagos būtų padarytas neproporcingai didelis neigiamas poveikis visuomenei, palyginti su rizika žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai, kurią sukeltų medžiagos naudojimas.

Šiuo atveju veikliajai medžiagai patvirtinimas gali būti suteikiamas ne ilgiau nei penkeriems metams ir riboto naudojimo sąlygomis. Be to, valstybės narės gali išduoti autorizacijos liudijimus biocidiniams produktams tik tuomet, jeigu jos mano, kad yra įvykdytos jų teritorijoje galiojančios sąlygos.

Siekiant nuspręsti, ar veiklioji medžiaga gali būti patvirtinta, rengiamos viešosios konsultacijos, kurių metu renkama informacija apie tai, ar įvykdytos BPR 5 straipsnio 2 dalyje nustatytos nukrypti leidžiančioms nuostatoms taikomos sąlygos.

Per viešąsias konsultacijas viešai skelbiama ši informacija:

 • cheminės medžiagos tapatybė (pavadinimas ir EB / CAS numeriai);
 • produkto rūšis (-ys);
 • vertinančioji kompetentinga institucija;
 • pareiškėjo pateiktas reprezentatyvių naudojimo būdų aprašymas;
 • informacija apie netvirtinimo kriterijus, kuriuos atitinka veiklioji medžiaga.

Svarbu, kad viešosiose konsultacijose dalyvautų suinteresuotosios šalys (gamintojai, biocidinių produktų naudotojai, atitinkamas sektorius, institucijos ir pan.); taip siekiama surinkti vertingą informaciją, kuri yra reikalinga sprendimo priėmimo procese, visų pirma tai pasakytina apie informaciją, susijusią su tinkamų alternatyvų buvimu arba nebuvimu.

Informacijos pateikėjai privalo pateikti pagrįstą informaciją, o ne vien pareiškimus, kad medžiaga yra reikalinga arba nereikalinga.

Per viešąsias konsultacijas surinkta informacija yra skelbiama viešai.

Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis priimdama sprendimą, ar patvirtinti atitinkamą veikliąją medžiagą, atsižvelgs į surinktą informaciją.

Šiuo metu konsultacijos nevyksta.
Šiuo metu konsultacijos nevyksta.
Šiuo metu konsultacijos nevyksta.


Kaip prisidėti prie viešųjų konsultacijų?

Viešosios konsultacijos trunka 60 dienų.

Suinteresuotosios trečiosios šalys, kurios nori dalyvauti viešosiose konsultacijose, turi pateikti susijusią informaciją naudodamos saugią internetinę formą.

Kad palengvintų pateiktos informacijos analizę ir sprendimo priėmimo procesą, informacijos pateikėjas privalo:

 • aiškiai nurodyti, kuri, informacijos pateikėjo manymu, BPR 5 straipsnio 2 dalies a, b ir (arba) c punkto nukrypti leidžianti nuostata yra tenkinama arba ne, ir
 • pateikti išsamų pagrindimą.

Kai tuo pat metu viešoji konsultacija organizuojama dėl tos pačios veikliosios medžiagos, naudojamos kelių rūšių produktuose informacijos pateikėjas privalo pateikti atskirus dokumentus dėl kiekvienos produkto rūšies, nes su netvirtinimu susijusi nukrypti leidžianti nuostata analizuojama pagal konkrečią produkto rūšį ir produkto rūšies naudojimo būdą.

Informacijos pateikėjas taip pat turėtų išnagrinėti rekomendacijas, pateiktas gairėse „Submission of information in the public consultation on potential candidates for substitution under the Biocidal Products Regulation“ (Informacijos apie galimai keistinas medžiagas pagal Biocidinių produktų reglamentą pateikimas per viešąsias konsultacijas). Pavyzdžiui, kai informacijos pateikėjas dalyvaudamas konsultacijose nurodo, kad yra alternatyvos arba jų nėra, jis privalo tiksliai nurodyti naudojimo būdą, alternatyvių veikliųjų medžiagų pavadinimą ir tapatybę arba necheminius organizmų, kuriems daromas poveikis, kontrolės metodus, ir pan.

Pateikta informacija gali būti konfidenciali arba nekonfidenciali. Jeigu norite, kad jūsų informacija išliktų konfidenciali, turėsite pateikti tinkamą pagrindimą (žr. „Informacijos apie galimai keistinas medžiagas pagal Biocidinių produktų reglamentą pateikimo per viešąsias konsultacijas“ gaires). Visa konfidenciali informacija bus prieinama tik Europos Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)