Sprendimas, susijęs su dokumentacijos vertinimu

Jeigu ECHA mano, kad jūsų registracijos dokumentacijoje nepateikta reikalaujama informacija apie jūsų cheminę medžiagą, registruojamą pagal tam tikrą kiekį tonomis, ji priims sprendimą. Šiuo sprendimu būsite įpareigotas pateikti reikalingą informaciją.

ECHA taip pat priims sprendimą, norėdama jus informuoti apie jūsų pateikto pasiūlymo atlikti bandymą nagrinėjimo rezultatą.

Turite susitarti su bendrai informaciją teikiančiais registruotojais dėl būsimų terminų, kad būtumėte pasirengę reaguoti paskesniuose sprendimų priėmimo proceso etapuose.

 

Į sprendimo projektą reaguokite laiku
 • Reguliariai tikrinkite, ar REACH-IT sistemoje esančioje jūsų paskyroje nėra ECHA pranešimų.
 • Pastabas dėl sprendimo projekto turite pateikti per 30 dienų. Turite veikti organizuotai ir palaikyti ryšį su kitais bendrai informaciją teikiančiais registruotojais, kad suderintumėte suvestinį pastabų rinkinį.
 • Jūsų pastabos turi būti apie sprendimo projekto turinį, o ne apie jūsų dokumentaciją apskritai.
 • Jeigu teikdami pastabas prašote ECHA pratęsti sprendimo terminą, aiškiai nurodykite savo prašymo priežastis. Jeigu vienintelis prašymo pagrindas yra laboratorinių pajėgumų trūkumas, pridėkite pasirinktos laboratorijos pažymą.
 • Priimdama sprendimą ECHA apie sprendimo projektą praneša valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Jūsų bus paprašyta pateikti pastabas apie visus kompetentingų institucijų pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų.
 • Pastabas apie kompetentingos institucijos pasiūlymą dėl pakeitimų turite pateikti per 30 dienų. Turite veikti organizuotai ir palaikyti ryšį su kitais bendrai informaciją teikiančiais registruotojais, kad suderintumėte suvestinį pastabų rinkinį.
 • Jeigu valstybių narių kompetentingos institucijos nepateikia pasiūlymų dėl sprendimo projekto pakeitimų arba jeigu Valstybių narių komitetas vienbalsiai pritarė sprendimo projektui, ECHA sprendimą patvirtins. Patvirtintame sprendime bus nurodyti terminai, iki kurių privalėsite pateikti prašomą informaciją.
 • ECHA įvertins visą atnaujintoje dokumentacijoje pateiktą naują informaciją tik suėjus patvirtintame sprendime nurodytam terminui.
 • Jeigu REACH-IT sistemoje registracijos dokumentacijos statusą pakeičiate iš aktyvaus į neaktyvų, kad informuotumėte ECHA apie gamybos nutraukimą po sprendimo projekto gavimo, bet iki sprendimo patvirtinimo, jūsų registracija bus panaikinta ir nebegalios.

 

Gavus patvirtintą sprendimą
 • Su sprendimo gavėjais aptarkite ir sutarkite, kaip įvykdyti sprendime pateiktus prašymus.
 • Nuspręskite, kas atliks nurodytus bandymus ir per 90 dienų nuo sprendimo gavimo dienos informuokite apie tai ECHA. Priešingu atveju ECHA paskirs vieną iš bendrai informaciją teikiančių registruotojų atlikti bandymus.
 • Pasirūpinkite, kad tyrimai ir duomenys būtų parengti iki dokumentacijos pateikimo – ECHA negali pratęsti patvirtintame sprendime nustatyto termino.
 • Taip pat sutarkite, kas parengs išsamias tyrimų ataskaitas IUCLID formatu.
 • Pateikite išsamias tyrimų ataskaitas, kad ECHA galėtų atlikti nepriklausomą vertinimą: pateikite duomenis išsamioje tyrimų santraukoje.
 • Nurodykite duomenis, kurie yra tinkami klasifikavimui ir ženklinimui arba rizikos vertinimui.
 • Atminkite, kad atsakote už bet kokį paprašytos informacijos pritaikymą. ECHA įvertins, ar pritaikyta informacija yra tinkama.
 • Jei apie gamybos nutraukimą ECHA informuojate po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl dokumentacijos vertinimo, vis vien turite įvykdyti visus tame sprendime pateiktus prašymus.

 

Peržiūrėkite nekonfidencialią ECHA sprendimo versiją
 • Peržiūrėkite nekonfidencialią patvirtinto sprendimo versiją iki nurodyto termino (per 21 dieną nuo jo gavimo dienos) ir pasirūpinkite, kad ECHA savo svetainėje nepaskelbtų jokios konfidencialios informacijos.
 • Atminkite: jeigu iki termino pabaigos nepateiksite pastabų, ECHA sprendimą paskelbs.

 

Atnaujinkite savo dokumentaciją iki termino pabaigos, net jeigu vėluoja vienas ar daugiau tyrimų
 • Jeigu iki termino pabaigos neturite visų reikiamų duomenų, pateikite visus svarbius paaiškinimus ir įrodymus apie vykdomų tyrimų būklę, nurodykite vėlavimo priežastis ir numatomą tyrimų rezultatų pateikimo datą. Į šią informaciją nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos atsižvelgia priimdamos sprendimą dėl galimų reikalavimų vykdymo užtikrinimo veiksmų. Kai tik trūkstama informacija taps prieinama, dar sykį atnaujinkite savo dokumentaciją ir informuokite apie tai nacionalines vykdymo užtikrinimo institucijas.
 • Pasibaigus sprendime nurodytam terminui, ECHA pradės tolesnį vertinimą, neatsižvelgdama į tai, ar nurodėte, kodėl negalite laikytis termino.
 • Tolesnio vertinimo metu ECHA įvertins, ar pateikta nauja informacija yra ta, kurios prašyta, ir ar informacijai keliami reikalavimai įvykdyti.
 • Jeigu tolesnio vertinimo metu ECHA nustatys, kad informacijos trūksta arba kad prašyta informacija išvis nepateikta, nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos bus apie tai informuotos.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)