Kas atsakingas už cheminę saugą?

Tūkstančiai gamtoje randamų ir žmogaus sukurtų cheminių medžiagų naudojamos kasdien vartojamuose produktuose, kuriais gerinama mūsų gyvenimo kokybė. Tačiau išsami informacija apie šių cheminių medžiagų poveikį mūsų sveikatai ir aplinkai ne visada yra prieinama. Europos Sąjungos valstybės narės 2006 m. susitarė dėl naujo chemines medžiagas reglamentuojančio teisės akto, t. y. REACH. Vienas iš jo tikslų – surinkti informaciją apie visas ES naudojamas chemines medžiagas, kad jas būtų galima saugiai naudoti ir atsisakyti pavojingiausių cheminių medžiagų.

Tikslas – saugus cheminių medžiagų naudojimas

Pavojingų savybių turinčios cheminės medžiagos, jei nebus tinkamai kontroliuojamos, gali atsidurti netinkamoje vietoje: žmogaus kūne, augaluose, gyvūnuose, vandenyje ir dirvoje. Siekiant spręsti šį klausimą REACH reikalaujama, kad įmonės gausintų žinias apie savo gaminamas chemines medžiagas ir perduotų šią informaciją vartotojams. Tai padeda gerinti supratimą ir didinti informuotumą apie chemines medžiagas ir jų pavojų.

Įvairūs dalyviai dalijasi bendra atsakomybe už saugų cheminių medžiagų naudojimą.

 

Sektoriaus įmonių atsakomybė

Sektoriaus įmonės yra atsakingos už cheminių medžiagų rizikos valdymą ir informacijos apie saugų jų naudojimą teikimą. Pagal REACH gamintojai ir importuotojai turi surinkti informaciją apie savo cheminių medžiagų savybes ir ją perduoti, kad naudotojai galėtų saugiai tvarkyti šias medžiagas. Sektoriaus įmonės taip pat turi taikyti apsaugines priemones, pavyzdžiui, apribojimus arba autorizaciją.

Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamente (CLP) reikalaujama aiškiai informuoti ES darbuotojus ir vartotojus apie cheminių medžiagų keliamą pavojų. Sektoriaus įmonės turi nustatyti visas savo cheminių medžiagų (medžiagų arba mišinių) pavojingas savybes, kurios galėtų pakenkti žmonėms arba aplinkai. Įmonės turi klasifikuoti chemines medžiagas atsižvelgdamos į nustatytą pavojų. Pavojingos cheminės medžiagos turi būti tinkamai ženklinamos, kad naudotojai (darbuotojai arba vartotojai) galėtų aiškiai suprasti jų poveikį ir priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl perkamų ir naudojamų produktų.

Atsižvelgdami į Biocidinių produktų reglamentą (BPR), veikliųjų biocidinių medžiagų tiekėjai privalo pateikti informaciją apie medžiagą. Dėl visų biocidinių produktų ECHA arba nacionalinė institucija turi išduoti autorizacijos liudijimą, kad šiuos produktus būtų galima pateikti rinkai. Tokiame biocidiniame produkte naudojamos veikliosios medžiagos turi būti iš anksto patvirtintos.

ECHA vaidmuo

ECHA veikia kaip pagrindinis sektoriaus įmonių pateikiamos informacijos valdytojas. Agentūra savo svetainėje skelbia informaciją apie pagal REACH įregistruotas chemines medžiagas ir jų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reikalavimus. ECHA svetainėje taip pat pateikiama informacija apie biocidines medžiagas ir produktus.

ECHA ne tik tvarko viešą duomenų bazę, bet ir vertina sektoriaus įmonių pateiktą informaciją apie jų gaminamas chemines medžiagas ir koordinuoja su biocidų patvirtinimu ir autorizacija susijusią veiklą. Trūkstant duomenų ECHA gali prašyti pateikti daugiau informacijos. Tobulinant žinias ir didinant informuotumą laikui bėgant daugumos pavojingų cheminių medžiagų bus atsisakyta ir jos bus pakeistos saugesnėmis.

Nacionalinės institucijos

Valstybių narių kompetentingos institucijos atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant saugų cheminių medžiagų naudojimą. Jos glaudžiai bendradarbiauja su ECHA ir Europos Komisija. Nacionalinės institucijos vertina registruotas medžiagas ir aktyviai dalyvauja ECHA priimant sprendimus dėl vertinimo. Valstybės narės gali siūlyti cheminių medžiagų apribojimus, jeigu su jomis susijusios rizikos klausimą reikia spręsti ES lygmeniu. Jos taip pat gali siūlyti medžiagas pripažinti keliančiomis labai didelį susirūpinimą. Valstybės narės taip pat vertina su biocidais susijusias paraiškas.

Nacionalinės vykdymo institucijos turi pareigą užtikrinti, kad įmonės laikytųsi chemines medžiagas reglamentuojančių teisės aktų.

Tarptautinis cheminių medžiagų saugumas

Nors ES chemines medžiagas reglamentuojantys teisės aktai yra plačiausio užmojo visame pasaulyje, ES nėra vienintelis subjektas, siekiantis sumažinti cheminių medžiagų riziką. ECHA bendradarbiauja tarptautiniu lygmeniu, kad užtikrintų saugų cheminių medžiagų valdymą, ir tai ji daro remdamasi Jungtinių Tautų parengtais dvišaliais susitarimais.

Ryšys su kitais ES teisės aktais

Pavojingų cheminių medžiagų vertinimas pagal REACH yra tik vienas iš būdų jas kontroliuoti. REACH nustatytas bendras požiūris į visoje Europoje naudojamų pavojingų cheminių medžiagų mažinimą. Tai, žinoma, padeda siekti kitų plataus užmojo ES teisės aktų tikslų.