Paraiškos pateikimas

Paraiškos pateikimas

1 etapas.

Susikurkite paskyrą REACH-IT sistemoje, jei jos dar neturite. Jei tokią paskyrą jau turite, pasirūpinkite, kad joje būtų pateikta naujausia informacija.

Atminkite, kad, jūsų paraiškai taikytiną mokestį ECHA nustatys pagal jūsų REACH-IT paskyroje nurodytą įmonės dydį.

2 etapas.

Sukurkite savo IUCLID dokumentaciją.

Vadovaukitės vadove pateiktomis instrukcijomis.

3 etapas.

Pateikite paraišką per REACH-IT sistemą.

Vadovaukitės vadove pateiktomis instrukcijomis.

Jei teikiate bendrą paraišką, vadovaukitės 4 etapo instrukcijomis.

Savo paraišką siųskite per pirmąsias pateikimo termino dienas. Taip užtikrinsite, kad veiklos taisyklių patikra būtų atlikta iki paskutinės paraiškos dėl jūsų cheminės medžiagos pateikimo datos.

4 etapas.

Jei teikiate bendrą paraišką su kitais pareiškėjais, atlikite toliau grafike nurodytus veiksmus.

Jei paraišką teikiate atskirai, praleiskite šį etapą ir eikite iš karto prie 5 punkto.

Išsamų šių etapų aprašymą galima rasti instrukcijų dokumente. Visus veiksmus kiekviename etape paraišką teikiantis pareiškėjas ir bendrapareiškėjai turėtų atlikti naudodamiesi REACH-IT sistema.

Bendros paraiškos autorizacijai gauti pateikimasPateikite savo bendrą paraišką per REACH-IT sistemąPateikite informaciją apie naudojimo būdą, taikymo sritį ir vaidmenį tiekimo grandinėjeNusiųskite bendra-pareiškėjams bendrosparaiškos pavadinimą ir saugos atpažinimoženklą, kad jie patvirtintų savo dalyvavimą teikiantbendrą paraiškąPrisijunkite prie REACH-IT sistemos ir savo dalyvavimą patvirtinkite pateikdami informaciją apie naudojimo būdą, taikymo sritį ir vaidmenį tiekimo grandinėjePalaukite, kol visi bendrapareiškėjai pateiks savo informacijąREACH-IT sistemoje peržiūrėkite bendrą paraišką ir parenkite jos galutinę versijądokumentaciją teikiantis pareiškėjasbendrapareiškėjai

5 etapas.

Parenkite galutinę išsamią informaciją apie naudojimo būdus.

Atlikusi veiklos taisyklių patikrą ir prieš išsiųsdama sąskaitą faktūrą, ECHA peržiūri siūlomą išsamios informacijos apie naudojimo būdus „trumpą apibūdinimą“, kuris bus skelbiamas ECHA svetainėje.

Parengusi pradinę „trumpo apibūdinimo“ versiją, ECHA paprašys per konkretų terminą pateikti pastabas. Atsižvelgdama į jūsų pastabas ECHA parengia ir jums pateikia galutinę „trumpo apibūdinimo“ versiją.

Pranešimai apie išsamios informacijos apie naudojimo būdus „trumpą apibūdinimą“ ir sąskaita faktūra pareiškėjui siunčiami per REACH-IT pranešimų skiltį.

6 etapas.

Apmokėkite sąskaitą faktūrą iki joje nurodytos datos.

Veiklos taisyklių patikra, vėliausia paraiškos data ir sąskaita faktūra

Veiklos taisyklių patikra siekiama užtikrinti, kad jūsų paraiška atitiktų iš anksto nustatytus įvairius administracinius reikalavimus. Jūsų paraiška turi būti patikrinta šiame etape, kad ECHA galėtų ją tinkamai tvarkyti ir vykdyti būtinas reguliavimo procedūras. Atkreipkite dėmesį, kad sėkmingai įveikus veiklos taisyklių patikros etapą tik patvirtinama, kad jūsų dokumentacija gali būti priimta nagrinėti, tačiau tai nereiškia, kad ji yra išsami.

Atlikusi šias patikras, ECHA apskaičiuoja jums taikytiną autorizacijos paraiškos mokestį ir išsiunčia sąskaitą faktūrą. Norėdami pasinaudoti REACH reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje nustatytomis pereinamojo laikotarpio nuostatomis, savo paraiškas Europos cheminių medžiagų agentūrai turėtumėte pateikti likus pakankamai laiko iki paskutinės paraiškos pateikimo dienos, kad galėtumėte dar kartą pateikti savo paraišką iki paskutinės paraiškos pateikimo dienos tuo atveju, jei paraiška neatitiktų veiklos taisyklių (daugiau informacijos žr. 571 ir 572 klausimą ir atsakymą). Mokestį reikia sumokėti iki sąskaitoje faktūroje nurodytos dienos.

MVĮ statuso patikrinimas

Per paraiškoms autorizacijai gauti procesą taikomos tokios pat MVĮ dydžio patikrinimo sąlygos kaip ir per REACH registracijos procesą. Jeigu teigiate, kad turite teisę mokėti mažesnį mokestį, ECHA patikrins jūsų įmonės dydžio kategoriją. Jeigu nurodote, kad esate MVĮ, tačiau taip nėra, ECHA jums taikys administracinį mokestį, kuris bus pridėtas prie mokesčio, mokamo nurodant teisingą įmonės dydžio kategoriją.

Paraiškos pateikimas

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.