Skip to Content
Skip to Content

Paraiškos pateikimas


Susikurkite paskyrą REACH-IT sistemoje, jei jos dar neturite. Jei tokią paskyrą jau turite, pasirūpinkite, kad joje pateikta informacija būtų aktuali.

Atminkite, kad, jūsų paraiškai taikytiną mokestį ECHA nustatys pagal jūsų REACH-IT paskyroje nurodytą įmonės dydį.
 

Jei teikiate bendrą paraišką su kitais pareiškėjais, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Jei paraišką teikiate atskirai, praleiskite šį žingsnį ir eikite tiesiai prie 3 punkto.

Išsamų šių žingsnių aprašymą rasite atitinkamame vadove.

afa


Paruoškite savo IUCLID dokumentaciją

Vadovaukitės vadove pateiktomis instrukcijomis. 


 

Pateikite paraišką per REACH-IT sistemą

Paraišką rekomenduojame nusiųsti per pirmąsias pateikimo terminų dienas, kad rizika praleisti konkretų terminą dėl neatitikties veiklos taisyklėms būtų kuo mažesnė.

Vadovaukitės vadove pateiktomis instrukcijomis. Jeigu teikiama bendra paraiška, tai turi daryti paraišką teikiantis pareiškėjas.


Išsamios informacijos apie naudojimo būdus parengimas

Atlikusi veiklos taisyklių patikrą prieš išsiųsdama sąskaitą faktūrą, ECHA peržiūrės siūlomą išsamios informacijos apie naudojimo būdus „trumpą apibūdinimą“, kuris bus skelbiamas ECHA svetainėje.

Nustačiusi pradinę „trumpo apibūdinimo“ versiją, ECHA paprašys per nurodytą terminą pateikti pastabas. Atsižvelgdama į jūsų pastabas ECHA parengs ir jums pateiks galutinę „trumpo apibūdinimo“ versiją.

Pranešimai apie išsamios informacijos apie naudojimo būdus „trumpą apibūdinimą“ ir sąskaita faktūra pareiškėjui siunčiama per REACH-IT pranešimų skiltį.

Atlikti mokėjimą pagal sąskaitą faktūrą iki joje nurodytos datos

 

Veiklos taisyklių patikra, vėliausia paraiškos data ir sąskaita faktūra

Veiklos taisyklės – tai išankstinių sąlygų, kurias reikia įvykdyti prieš ECHA nustatant, kad paraišką galima tinkamai nagrinėti ir kad reikalaujami reguliavimo procesai gali būti sėkmingai įgyvendinti, rinkinys. Atkreipkite dėmesį, kad sėkmingai įveikus veiklos taisyklių patikros etapą tik patvirtinama, kad dokumentacija gali būti priimta nagrinėti, tačiau tai nereiškia, kad dokumentacija yra išsami.

Atlikusi šias patikras, ECHA apskaičiuoja autorizacijos paraiškos mokestį ir nusiunčia sąskaitą faktūrą. Norėdami pasinaudoti REACH reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje nustatytomis pereinamojo laikotarpio nuostatomis, pareiškėjai turėtų pateikti paraiškas ECHA likus pakankamai laiko iki paskutinės paraiškos pateikimo datos, kad galėtų dar kartą pateikti savo paraišką iki paskutinės paraiškos pateikimo dienos tuo atveju, jei paraiška neatitiktų veiklos taisyklių (daugiau informacijos žr. 571 ir 572 klausimą ir atsakymą ). Mokestį reikia sumokėti iki sąskaitoje faktūroje nurodytos dienos.

MVĮ dydžio patikrinimas

Prašant autorizacijos taikomos tokios pat MVĮ dydžio patikrinimo sąlygos kaip ir per registracijos procesą. Gavusi autorizacijos mokestį, ECHA patikrina įmonių, kurios nurodo, kad atitinka sumažinto mokesčio sąlygas, dydžio kategoriją. Registruotojai, kurie neteisingai nurodo turį teisę į sumažintą mokestį, ECHA turi sumokėti administracinį mokestį. Jei ECHA padaro išvadą, kad įmonė yra didesnė nei nurodyta teikiant paraišką autorizacijai gauti, įmonė turi sumokėti autorizacijos mokesčio skirtumą ir administracinį mokestį. 

Paraiškos pateikimas

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1