Jei vis dar turite naudoti medžiagą, pateikite peržiūros ataskaitą

Visiems sprendimams dėl autorizacijos taikomas peržiūros terminas. Per šį terminą autorizacijos liudijimo turėtojas turi toliau ieškoti tinkamos alternatyvios medžiagos arba technologijos, kuri padėtų atsisakyti labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC) naudojimo.

Jeigu autorizacijos liudijimo turėtojams nepavyksta rasti alternatyvos, jie gali pateikti peržiūros ataskaitą. Ši ataskaita turi būti pateikta likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki peržiūros termino pabaigos.

Rengdami peržiūros ataskaitas, autorizacijos liudijimo turėtojai turėtų atnaujinti visus kartu su pradine paraiška pateiktus dokumentus, kuriuose esanti informacija pasikeitė, ir pateikti visą kitą informaciją, kuri yra reikalinga atsižvelgiant į sprendime dėl autorizacijos nurodytas sąlygas arba stebėsenos priemones.

  • Alternatyvų analizė (AoA). Autorizacijos liudijimo turėtojai privalo pateikti atnaujintą AoA, įskaitant informaciją apie bet kokią susijusią mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, galimas naujas alternatyvas ir pažangą, padarytą ieškant saugesnių alternatyvų. Jeigu iš atnaujintos AoA matyti, kad tinkamų alternatyvų yra, autorizacijos liudijimo turėtojai turi pateikti pakeitimo planą. Jeigu autorizacijos liudijimo turėtojas pakeitimo planą pateikė kartu su pradine paraiška, rengiant peržiūros ataskaitą taip pat reikia pateikti atnaujintą pradinę paraišką.
  • Cheminės saugos ataskaitos (CSR). Jeigu sprendime dėl autorizacijos nurodytos su valdymu susijusios sąlygos arba stebėsenos priemonės, autorizacijos liudijimo turėtojas cheminės saugos ataskaitoje privalo pateikti atnaujintus poveikio scenarijus. Poveikio scenarijai taip pat turėtų būti atnaujinti, jeigu yra jiems poveikį darančių pokyčių (pvz., naujų rizikos valdymo priemonių arba išsamesnių žinių apie poveikio lygius). Taip pat reikėtų pakartotinai pateikti glaustą santrauką.
  • Socialinė ir ekonominė analizė (SEA). Pasikeitus pagal autorizaciją suteikiamiems privalumams (pvz., dėl atnaujintos AoA arba užimtumo pokyčių), reikėtų atitinkamai atnaujinti SEA. Be to, pasikeitus poveikio scenarijams, gali pasikeisti ir suteiktos autorizacijos poveikis sveikatai arba aplinkai. Todėl gali tekti atnaujinti pareiškėjo argumentus, susijusius su peržiūros termino trukme.
  • Paaiškinimas. Autorizacijos liudijimo turėtojas taip pat turėtų trumpai paaiškinti pokyčius, kurie įvyko nuo pradinės paraiškos pateikimo ir autorizacijos suteikimo momento. Šio paaiškinimo paskirtis – palengvinti ataskaitų skaitymą.

Peržiūros ataskaitos pateikimo ir nagrinėjimo procesas yra toks pat kaip ir pradinės paraiškos autorizacijai gauti. Prieš pateikdamas peržiūros ataskaitą autorizacijos liudijimo turėtojas gali prašyti surengti informacijos sesiją.

Peržiūros ataskaita taip pat teikiama per vieną iš pateikimo terminų, nustatytų autorizacijos paraiškoms teikti. Tai padės užtikrinti, kad peržiūros ataskaita būtų išnagrinėta per kuo trumpesnį laiką. Peržiūros ataskaitoms taikomi tokie patys mokesčiai kaip paraiškoms autorizacijai gauti.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)