Trumpai apie autorizacijos paraiškas

Gamintojai, importuotojai, vieninteliai atstovai arba tolesni naudotojai gali teikti paraišką autorizacijai gauti, kad jiems būtų leista naudoti rinkoje arba pateikti rinkai cheminę medžiagą, kuri yra įtraukta į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą (REACH reglamento XIV priedas).

Autorizacija suteikiama, jei tenkinamos dvi sąlygos:

  1. užtikrinama tinkama kontrolė: pareiškėjai privalo įrodyti, kad dėl cheminės medžiagos naudojimo kylanti rizika yra tinkamai kontroliuojama, t. y. poveikis yra žemesnis už išvestinę ribinę poveikio nesukeliančią vertę (DNEL) arba prognozuojamą poveikio nesukeliančią koncentraciją (PNEC);
  2. socialinė ir ekonominė nauda yra didesnė už riziką ir nėra jokių tinkamų alternatyvų: iš paraiškų turi būti aišku, kad socialinė ir ekonominė nauda, kurią duoda cheminės medžiagos naudojimas, yra didesnė už riziką ir kad nėra jokių tinkamų alternatyvių cheminių medžiagų ar technologijų. Būtent šiomis sąlygomis gali būti suteikta autorizacija cheminėms medžiagoms, kurioms netaikoma kiekio riba (t. y. cheminėms medžiagoms, kurioms negalima nustatyti ribinės poveikio nesukeliančios vertės, tuo pačiu negalima nustatyti ir DNEL arba PNEC). Šiomis aplinkybėmis taip pat gali būti autorizuojami ribinių cheminių medžiagų, kurių poveikis viršija DNEL arba PNEC, naudojimo būdai.

Paraiškos visada teikiamos dėl konkrečių naudojimo būdų.  Paraiškoje visada turi būti pateikta cheminės saugos ataskaita ir alternatyvų analizė. Joje taip pat galima pateikti socialinę ir ekonominę analizę. Kalbant apie chemines medžiagas, kurioms taikoma kiekio riba, pažymėtina, kad pakeitimo planą reikia pateikti, jeigu yra prieinamos tinkamos alternatyvos.

ECHA paraiškas skelbia savo svetainėje informavimo reikmėms. Todėl Europos šalių trečiosios šalys ir kitos trečiosios šalys gali pateikti informaciją apie galimas alternatyvias chemines medžiagas arba technologijas.

Komitetų nuomonės

ECHA Rizikos vertinimo komitetas (RAC) ir Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (SEAC), remdamiesi paraiška, per 10 mėnesių parengia savo nuomonių projektus, skirtus Europos Komisijai. Rengiant šias nuomones atsižvelgiama į viešųjų konsultacijų metu gautas pastabas ir surinktą informaciją apie alternatyvas.

RAC ir SEAC dažnai prašo, kad pareiškėjai pateiktų papildomos informacijos, į kurią taip pat atsižvelgiama. RAC ir SEAC kartais užduoda papildomus klausimus per viešąsias konsultacijas pastabas pateikusiems subjektams.

RAC įvertina riziką, kurią cheminės medžiagos naudojimas kelia žmogaus sveikatai ir aplinkai. Jis įvertina rizikos valdymo priemonių ir paraiškoje aprašytų veiklos sąlygų tinkamumą ir veiksmingumą. Jis taip pat (tam tikru mastu) įvertina galimą alternatyvų riziką.

SEAC įvertina socialinius ir ekonominius veiksnius ir paraiškoje aprašytų cheminės medžiagos naudojimo alternatyvų tinkamumą ir prieinamumą. Jis taip pat įvertina trečiųjų šalių pateiktą informaciją apie alternatyvas.

Savo nuomonėse RAC ir SEAC dažnai pateikia Komisijai rekomendacijas dėl sąlygų ar stebėsenos tvarkos, kad dar labiau sumažėtų rizika arba būtų priimtas tikslesnis sprendimas dėl autorizacijos. Jie taip pat teikia rekomendacijas dėl peržiūros periodo trukmės.

Kita vertus, RAC ir SEAC gali rekomenduoti Komisijai neišduoti autorizacijos liudijimo.

Pareiškėjas gali teikti pastabas dėl nuomonių projektų per du mėnesius iki to laiko, kai komitetai priima savo galutines nuomones. ECHA siunčia nuomones Komisijai, valstybėms narėms ir pareiškėjams ir skelbia jas savo svetainėje.

Komisijos sprendimas

Komisija kartu su valstybėmis narėmis nusprendžia, ar išduoti autorizacijos liudijimą. Ji per tris mėnesius nuo nuomonių gavimo parengia sprendimo dėl autorizacijos projektą. Apskritai sprendimas priimamas ir paskelbiamas Oficialiajame leidinyje per ilgesnį nei šešių mėnesių laikotarpį. Tam tikrais atvejais sprendimo priėmimas gali užtrukti daug ilgiau.

Pareigos

Autorizacijos liudijimo turėtojai privalo laikytis sprendime nustatytų sąlygų.  Jei jie pateikia rinkai cheminę medžiagą arba mišinį, kurio sudėtyje yra cheminė medžiaga, tuomet etiketėje privalo nurodyti autorizacijos liudijimo numerį ir perduoti informaciją apie autorizacijos liudijimą.

Autorizacijos liudijimo turėtojai taip pat turi nustatyti ir analizuoti tinkamas alternatyvas po to, kai jų naudojimo būdui būna išduotas autorizacijos liudijimas.

Savaime suprantama, kad tolesni naudotojai, kurie remiasi aukščiau tiekimo grandinėje esančio naudotojo autorizacijos liudijimu, taip pat turi laikytis sprendimo. Be to, jie turi pranešti ECHA apie savo cheminės medžiagos naudojimą per tris mėnesius nuo to momento, kai cheminė medžiaga buvo pradėta tiekti pirmą kartą. Tolesni naudotojai taip pat turėtų palaikyti ryšį su savo tiekėjais ir suteikti jiems informacijos, kuri yra reikalinga norint parengti peržiūros ataskaitą.

ECHA tvarko pranešimų registrą ir suteikia prie jo prieigą valstybių narių kompetentingoms institucijoms. ECHA savo svetainėje taip pat skelbia pranešimų santraukas.

Peržiūra

Visus sprendimus dėl autorizacijos galima peržiūrėti. Tai užtrunka nuo ketverių iki 12 metų. Jeigu autorizacijos liudijimo turėtojas nori tęsti peržiūrą, jis privalo pateikti peržiūros ataskaitą ECHA likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki peržiūros periodo pabaigos.

Komisija autorizacijos liudijimą gali peržiūrėti bet kuriuo metu. Peržiūra gali būti pradedama, jeigu aplinkybės, susijusios su naudojimo būdu, dėl kurio išduotas autorizacijos liudijimas, pasikeičia taip, kad tai turi įtakos rizikai arba socialiniam ir ekonominiam poveikiui, arba jeigu gaunama informacijos apie alternatyvas.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)