Alternatyvūs mišiniuose naudojami cheminiai pavadinimai

Tiekėjai, nepageidaujantys atskleisti visos mišinio sudėties, gali prašyti etiketėje ar saugos duomenų lape leisti naudoti alternatyvius cheminių medžiagų cheminius pavadinimus, kad būtų išsaugotas jų verslo slaptas pobūdis ir ypač jų intelektinės nuosavybės teisės.

Iki 2015 m. birželio 1 d. tiekėjai turėtų pateikti savo prašymus ECHA ar kompetentingai institucijai atsižvelgdami į tai, ar mišinys klasifikuojamas ir ženklinamas pagal CLP reglamentą, ar ankstesnį teisės aktą (Pavojingų preparatų direktyvą).

Prašymai pagal CLP reglamentą

CLP reglamente nustatytus klasifikavimo kriterijus atitinkančius prašymus reikia įteikti ECHA, o ne kompetentingai institucijai. Visi prašymai dėl alternatyvių cheminių pavadinimų, kuriuos patvirtina ECHA, galioja visose ES valstybėse narėse. Šį alternatyvų cheminį pavadinimą galima naudoti etiketėje ir mišinio saugos duomenų lape vietoj cheminės medžiagos pavadinimo.

Alternatyvų cheminį pavadinimą galima patvirtinti tik šiais atvejais:

  • jeigu cheminei medžiagai Bendrijoje nėra nustatyta ribinė vertė darbo aplinkoje;
  • naudojant alternatyvų pavadinimą informacijos pakanka, kad būtų galima imtis reikalingų su sveikata ir sauga susijusių atsargumo priemonių darbo vietoje ir kad naudojant mišinius galima valdyti kylančią riziką;
  • cheminės medžiagos priskiriamos tik tam tikroms pavojingumo klasėms (CLP reglamento  III priedo 1.1.4.1 punktas).

Pateikus prašymą naudoti alternatyvų cheminį pavadinimą pagal CLP reglamentą privaloma sumokėti mokestį. Apskritai mokesčio dydis nustatomas atsižvelgiant į bendrovės dydį ir į prašymą įtrauktų mišinių skaičių.

Teisinė nuoroda

(CLP reglamento 24 straipsnis ir I priedo 1.1.4.1 punktas)

Pagal Pavojingų preparatų direktyvą pateikiami prašymai

Pavojingų preparatų direktyvos (DPD) klasifikavimo kriterijus atitinkančius prašymus reikia įteikti vienos ES valstybės narės, kurioje mišinys pateikiamas rinkai, kompetentingai institucijai. Jeigu kompetentinga institucija alternatyvų pavadinimą patvirtina iki 2015 m. birželio 1 d., jį galima naudoti patvirtinime nurodytuose mišiniuose taip pat po 2015 m. birželio 1 d.

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)