Valstybių narių komitetas

Valstybių narių komitetas (MSC) dalyvauja keliose REACH procedūrose, pvz., vertinimo ir autorizacijos. MSC turi pareigą derinti valstybių narių nuomonėse ir pasiūlymuose dėl labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) pasitaikančius skirtumus. Komitetas teikia nuomones dėl ECHA rekomendacinio autorizacijos sąrašo projekto (XIV priedas) ir koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano (angl. CoRAP), susijusio su cheminių medžiagų vertinimo procesu, projekto. Jeigu MSC nepasiekia vieningo sutarimo, klausimas perduodamas spręsti Europos Komisijai.

Dokumentacijos vertinimas

Tais atvejais, kai pakeitimus siūlo valstybės narės, MSC siekia vieningai pritarti ECHA sprendimų projektams dėl: 

  • pasiūlymų atlikti bandymą;
  • atitikties patikrų.

Cheminės medžiagos vertinimas

MSC siekia vieningai pritarti valstybės narės sprendimų projektams dėl cheminės medžiagos vertinimo, kai tokių sprendimų pakeitimus pasiūlo kitos valstybės narės arba ECHA. MSC atsižvelgia į registruotojų pastabas dėl siūlomų sprendimų projektų pakeitimų, kurios grindžiamos dokumentacijos ir cheminės medžiagos vertinimu. MSC pasiekus sutarimą, ECHA parengia galutinį sprendimą ir perduoda jį registruotojui.

MSC teikia nuomones dėl:

  • ECHA parengto koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano, pagal kurį valstybės narės vertina chemines medžiagas, kurios galėtų kelti pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai;
  • kiekvienos valstybės narės pasiūlymų įtraukti chemines medžiagas į koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą, kai tokie pasiūlymai pateikiami iki metinio atnaujinimo termino.

Remdamasi šiomis MSC nuomonėmis ECHA priima galutinį koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą dėl cheminių medžiagų vertinimo. MSC taip pat siekia sutarimo tais atvejais, kai dvi ar daugiau valstybių narių pareiškia norą įvertinti tą pačią cheminę medžiagą.

Autorizacija

MSC atlieka labai svarbų vaidmenį:

  • užtikrindamas sutarimą dėl kandidatinio labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC), kurios gali būti įtrauktos į autorizacijos sąrašą (XIV priedas), sąrašo sudarymo; 
  • teikdamas nuomones dėl ECHA rekomendacijų nustatyti į autorizacijos sąrašą įtrauktinas prioritetines chemines medžiagas projektų.

Rengdama galutinę Komisijai skirtą rekomendaciją dėl į autorizacijos sąrašą įtrauktinų prioritetinių cheminių medžiagų, ECHA atsižvelgia į MSC nuomonę.

ECHA vykdomojo direktoriaus prašymai

ECHA vykdomojo direktoriaus prašymu MSC, nagrinėdamas su pavojumi žmogaus sveikatai ir aplinkai susijusius klausimus, priima nuomones dėl visų kitų aspektų, susijusių su pačių cheminių medžiagų saugumu, nesvarbu, ar jos naudojamos mišiniuose, ar gaminiuose. 

Siekdamas geresnio Bendrijos, valstybių narių, tarptautinių organizacijų ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo, MSC taip pat teikia mokslinę paramą, susijusią su cheminių medžiagų saugumu, taip pat aktyviai dalyvauja besivystančioms šalims teikiant techninę paramą ir stiprinant jų gebėjimus patikimo cheminių medžiagų valdymo srityje.

Sudėtis

Kiekviena valstybė narė į MSC paskiria vieną narį, kurio kadencija gali būti pratęsta trejiems metams. Komitetas gali paskirti ne daugiau kaip penkis papildomus narius, kurie parenkami atsižvelgiant į jų konkrečią kompetenciją. Nariams gali padėti patarėjai.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)