Socialinės ir ekonominės analizės komitetas

Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (SEAC) rengia ECHA nuomones, susijusias su tikėtinų teisėkūros priemonių socialiniu ir ekonominiu poveikiu cheminėms medžiagoms toliau nurodytuose REACH procesuose. Galutinius sprendimus priima Europos Komisija.

 

Apribojimas 

Komitetas vertina siūlomo cheminės medžiagos gamybos, pateikimo rinkai arba naudojimo būdo ribojimo socialinį ir ekonominį poveikį. Jo veikla taip pat apima trečiųjų šalių pateiktų pastabų ir socialinių ir ekonominių analizių vertinimą.
 

Autorizacija 

SEAC vertina socialinius ir ekonominius veiksnius ir pateiktoje paraiškoje autorizacijai gauti nurodytos cheminės medžiagos naudojimo alternatyvų prieinamumą, tinkamumą ir techninį pritaikomumą. Trečiosios šalies pastabos dėl paraiškos taip pat bus vertinamos.
 

ECHA vykdomojo direktoriaus prašymai

ECHA vykdomojo direktoriaus prašymu SEAC, nagrinėdamas socialinius ir ekonominius klausimus, priima nuomones dėl visų kitų aspektų, susijusių su pačių cheminių medžiagų saugumu, nesvarbu, ar jos naudojamos mišiniuose, ar gaminiuose.
Siekdamas geresnio Bendrijos, valstybių narių, tarptautinių organizacijų ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo, SEAC taip pat teikia mokslinę paramą, susijusią su cheminių medžiagų saugumu, taip pat aktyviai dalyvauja besivystančioms šalims teikiant techninę paramą ir stiprinant jų gebėjimus patikimo cheminių medžiagų valdymo srityje.
 

Sudėtis

SEAC narius, atsižvelgdama į valstybių narių pasiūlytas kandidatūras, trejų metų kadencijai (kurią galima pratęsti) skiria ECHA valdančioji taryba.
 
 
 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)