Rizikos vertinimo komitetas

Rizikos vertinimo komitetas (RAC), atsižvelgdamas į savo vaidmenį toliau nurodytose REACH ir CLP procedūrose, rengia ECHA nuomones, susijusias su pavojumi, kurį cheminės medžiagos kelia žmogaus sveikatai ir aplinkai. Galutinius sprendimus priima Europos Komisija.

 

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas

RAC nagrinėja pasiūlymus dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ir konkrečiais atvejais teikia nuomonę dėl kancerogeninių, mutageninių, toksiškų reprodukcijai arba kvėpavimo takus jautrinančių cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo, taip pat dėl kitokio poveikio.  

 

Apribojimas 

Komitetas vertina, ar siūlomas cheminės medžiagos gamybos, pateikimo rinkai arba naudojimo būdo apribojimas yra tinkamas siekiant sumažinti žmogaus sveikatai ir aplinkai kylančią riziką. Jo veikla taip pat apima trečiųjų šalių pateiktų pastabų vertinimą.

 

Autorizacija 

RAC vertina pateiktoje paraiškoje autorizacijai gauti nurodytos cheminės medžiagos pavojų, susijusį su jos naudojimo būdais. Šio proceso metu taip pat vertinamas paraiškoje autorizacijai gauti aprašytų rizikos valdymo priemonių tinkamumas ir veiksmingumas ir, kai tinkama, vertinama galimų alternatyvų keliama rizika. Trečiosios šalies pastabos dėl paraiškos taip pat bus vertinamos.

 

ECHA vykdomojo direktoriaus prašymai

ECHA vykdomojo direktoriaus prašymu RAC, nagrinėdamas su pavojumi žmogaus sveikatai ir aplinkai susijusius klausimus, teikia nuomones dėl visų kitų aspektų, susijusių su pačių cheminių medžiagų saugumu, nesvarbu, ar jos naudojamos mišiniuose, ar gaminiuose. 

Siekdamas geresnio Bendrijos, valstybių narių, tarptautinių organizacijų ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo, komitetas taip pat teikia mokslinę paramą, susijusią su cheminių medžiagų saugumu, taip pat aktyviai dalyvauja besivystančioms šalims teikiant techninę paramą ir stiprinant jų gebėjimus patikimo cheminių medžiagų valdymo srityje.

 

Sudėtis

RAC narius, atsižvelgdama į valstybių narių pasiūlytas kandidatūras, trejų metų kadencijai (kurią galima pratęsti) skiria ECHA valdančioji taryba.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)