Bendro taikymo sprendimai

ECHA yra priėmusi bendrai taikomų sprendimų, kurie gali turėti įtakos visoms įmonėms, atitinkančioms tam tikrus objektyvius kriterijus, arba kuriuose aprašomos tam tikros ECHA procedūros.

Skelbiant ECHA bendrai taikomus sprendimus, suinteresuotiems piliečiams ir kitoms suinteresuotosioms šalims padedama lengviau susipažinti su jiems svarbiais dokumentais.

Šiame puslapyje pateikiamos nuorodos į svarbius dokumentus.

 

Reglamentavimo aktai

Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašas

Viena iš ECHA užduočių – nustatyti labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas (SVHC) ir sudaryti jų sąrašą; SVHC medžiagoms priskiriamos kancerogeninės, mutageninės, toksiškos reprodukcijai, patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos, labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos, taip pat cheminės medžiagos, keliančios panašaus lygmens susirūpinimą.

Sąraše esančios SVHC vėliau gali būti įtrauktos į REACH reglamento XIV priedą; tada jas naudoti galima tik gavus autorizacijos liudijimą.

Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinis sąrašas

 

Procedūrinės priemonės

Galimybė susipažinti su dokumentais

Pagal reglamentą dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001) ES ir ne ES piliečiai ar įmonės, turinčios registruotas buveines Europos Sąjungoje, gali prašyti, kad ECHA leistų jiems susipažinti su dokumentais. Tai padeda užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę.

ECHA valdančioji taryba yra paskelbusi sprendimą, kuriame nustatytos išsamios administracinės ir procedūrinės prašymų susipažinti su dokumentais tvarkymo taisyklės (sprendimas MB/12/2008).


Atmestų konfidencialumo prašymų arba prašymų naudoti alternatyvius cheminius pavadinimus peržiūra

Savo interneto svetainėje ECHA skelbia informaciją apie registruotas chemines medžiagas. Registruotojai gali reikalauti, kad tam tikra informacija nebūtų skelbiama. Jeigu ECHA atmeta tokį prašymą, registruotojai gali paprašyti, kad ECHA peržiūrėtų sprendimą dėl atmetimo.

Jeigu mišinio tiekėjas mano, kad ant etiketės arba saugos duomenų lape nurodžius sudedamąją cheminę medžiagą gali kilti pavojus jo veiklos konfidencialumui, jis gali pateikti prašymą naudoti alternatyvų cheminį pavadinimą. Jeigu ECHA tokį prašymą atmeta, registruotojas gali pareikalauti peržiūrėti sprendimą dėl atmetimo.

Konfidencialumo prašymų peržiūros taisykles ECHA yra nustačiusi jos valdančiosios tarybos sprendimu (MB/17/2008); vėliau šis sprendimas iš dalies pakeistas siekiant taip pat įtraukti prašymus peržiūrėti sprendimus dėl prašymų leisti naudoti alternatyvius cheminius pavadinimus (sprendimas MB/17/2011, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas MB/17/2008).


Paslaugos ir administraciniai mokesčiai

ECHA gali imti mokesčius už jos teikiamas paslaugas. Taikomi mokesčiai nustatyti valdančiosios tarybos sprendimu (MB/D/29/2010). Šiame sprendime nustatytas ir administracinis mokestis, taikomas įmonėms, klaidingai nurodžiusioms, kad jos yra MVĮ ir todėl gali naudotis mokesčių lengvatomis.