Su EBPO susijusi veikla

 

Image

Spręsdama tinkamo cheminių medžiagų valdymo klausimus ES glaudžiai bendradarbiauja tarptautiniu lygiu. Pagrindinė šio darbo organizatorė yra EBPO. ECHA užduotis yra teikti techninę ir mokslinę pagalbą Europos Komisijai, sprendžiančiai su EBPO veikla susijusius klausimus. Agentūra dalyvauja įvairių EBPO darbo ir specialiosios paskirties grupių veikloje. Jos pagalba EBPO, derinančiai cheminių medžiagų valdymo priemones ir metodus, naudinga ne tik institucijoms, bet ir Europos pramonei.

EBPO šalių tikslai sutampa su REACH tikslais: geriau apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką, išsaugant cheminių medžiagų pramonės konkurencingumą. EBPO aplinkos, sveikatos ir saugumo programa labai padėjo skatinti derinimą visuotiniu mastu, nes suteikė bendrai pripažįstamas koncepcijas, metodus ir priemones cheminėms medžiagoms tinkamai valdyti: abipusį duomenų pripažinimą, bandymų gaires, gerą laboratorinę praktiką ir standartinius formatus rezultatams pateikti, kaip antai suderintuosius šablonus, IT priemones (IUCLID) ir portalą „eChemPortal".

ECHA padeda Europos Komisijai rengti medžiagą EBPO susitikimams, ypač tų sričių, kurios susijusios su pavojų vertinimo darbo grupės darbu. Agentūra taip pat dalyvauja IUCLID specialistų grupės susitikimuose ir daro svarų indėlį tobulinant QSAR priemonių rinkinį ir portalą „eChemPortal". Be to, ji padeda rengti suderintuosius šablonus, Bendrąją cheminių medžiagų vertinimo programą ir spręsti pesticidų ir didelio gamybos kiekio klausimus.

ECHA, teisėtai įgaliota dalyvauti EBPO darbe IUCLID srityje, ne tik padeda įgyvendinti ES cheminių medžiagų teisės aktus, bet ir suteikia ES įmonėms galimybę visame pasaulyje laikyti ir teikti cheminių medžiagų informaciją vienodu formatu. Portalas „eChemPortal" – tai bendras visuotinis prieigos taškas, per kurį galima pasiekti pagal skirtingas reguliavimo procedūras surinktą viešą informaciją apie chemines medžiagas. Portale galima naršyti po viešas ECHA ir kitų reguliuotojų duomenų bazes.

Nuo 2013 m. vykdydama ES Biocidinių produktų reglamente nustatytas reguliavimo funkcijas, ECHA taip pat dalyvauja EBPO biocidinių produktų darbo grupės veikloje.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)