ES institucijos ir įstaigos

Būdama ES agentūra, ECHA veikia pagal ES viešuosius įstatymus, tačiau nepriklausydama nuo ES institucijų (Tarybos, Parlamento, Komisijos ir t. t.) ir yra atskiras juridinis asmuo. Vis dėlto Komisija yra nepaprastai svarbus ECHA suinteresuotasis subjektas ir partnerė agentūrai vykdant savo įgaliojimus.

Būdama "sutarčių sergėtoja", Komisija atsako už tinkamą ES teisės aktų, taigi ir už ECHA steigimo reglamentų, taikymą ir prižiūri, kaip agentūra naudoja viešuosius išteklius, pavyzdžiui, atlikdama agentūros vidaus auditoriaus funkcijas. Be to, Komisija skiria tris balsavimo teisę turinčius agentūros valdančiosios tarybos narius ir siūlo tris balsavimo teisės neturinčius narius – suinteresuotųjų šalių atstovus.

Komisijos vaidmuo

Komisija atnaujina ir papildo ES reglamentus (REACH, CLP, Biocidų, IPS), pagal kuriuos nustatomi ECHA įgaliojimai, ir vykdo kai kurias tiesiogines su Agentūros darbo procedūromis susijusias užduotis, pavyzdžiui, priima sprendimus dėl tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų apribojimo arba nustato, kurioms cheminėms medžiagoms turi būti taikoma autorizacija. Ji taip pat priima sprendimą suteikti autorizaciją pagal REACH ir Biocidų reglamentus.

Be to, Komisija gali pareikalauti, kad ECHA parengtų pasiūlymus dėl cheminių medžiagų apribojimo arba jų priskyrimo labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms. Ji gali priimti sprendimus dėl labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų identifikavimo, registracijos dokumentacijų ir cheminių medžiagų vertinimo, jei ECHA Valstybių narių komitetui nepavyksta vieningai susitarti.

Be šių užduočių Komisija dar rengia nuostatų įgyvendinimo teisės aktus, pavyzdžiui:

  • mokesčių reglamentą, kuriuo pramonės įmonėms nustatomi mokesčiai už REACH ir Biocidų reglamentuose numatytas paslaugas, pvz., registracijos ar autorizacijos paraiškas;
  • du reglamentus dėl ECHA Apeliacinės komisijos veiklos organizavimo;
  • bandymo metodų reglamentą.

Apskritai Komisija kuria pasiūlymus dėl cheminių medžiagų keliamos rizikos ir pavojų valdymo politikos ES ir dėl jų tariasi. Ji gali prašyti Agentūros pateikti mokslines rekomendacijas ir padėti Europos Sąjungai vykdyti tarptautinę šios srities veiklą.

Vykdyti įgyvendinimo užduotis Komisijai padeda komitetai arba kitos grupės, kurias sudaro valstybių narių atstovai.

Europos Komisijos generaliniai direktoratai ir ECHA

ECHA palaiko ryšius su įvairiais Komisijos generaliniais direktoratais ir glaudžiai bendradarbiauja su Įmonių ir pramonės GD ir Aplinkos GD, kurie taip pat atsakingi už REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą.

Įmonių ir pramonės GD – tai tarnyba, su kuria agentūra daugiausia tariasi instituciniais ir administraciniais klausimais, įskaitant biudžeto ir personalo klausimus, kuriuos sprendžia su kitomis Komisijos tarnybomis. Jis taip pat atsakingas už kai kuriuos ES teisės aktus cheminių medžiagų politikos srityje (pavyzdžiui, dėl trąšų, ploviklių, sprogmenų).

Aplinkos generalinis direktoratas atsakingas už Biocidinių produktų ir PIC reglamentus ir vadovauja ES veiksmams formuojant tarptautinę cheminių medžiagų politiką (pvz., EBPO, Stokholmo ir Roterdamo konvencijos, SAICM).

Nanomedžiagų rizikos vertinimo, biocidų rizikos vertimo persvarstymo programos ir alternatyvų bandymams su gyvūnais kūrimo ir tvirtinimo srityse ECHA glaudžiai bendradarbiauja su Komisijos Jungtiniu tyrimų centru (JRC).

ECHA su Komisija bendradarbiauja kasdien, visais hierarchiniais lygmenimis ir įvairia forma – neoficialioje darbo aplinkoje, vykdant oficialią reglamentavimo veiklą arba administracinėje srityje.

Europos Parlamentas ir ECHA

Kaip viena iš ES teisėkūros institucijų Europos Parlamentas sprendžia dėl teisės aktų, reglamentuojančių ir apibrėžiančių ECHA darbą, turinio ir galutinio priėmimo (kartu su Taryba, pagal tam tikrą procedūrą, vadinamąją įprastą teisėkūros procedūrą.)

Be to, kaip viena iš ES biudžeto valdymo institucijų Europos Parlamentas sprendžia dėl agentūros biudžeto projekto (išskyrus mokesčių pajamas) ir galutinai patvirtina agentūros einamųjų metų biudžetą (atlikus jos metinių ataskaitų auditą ir uždarius sąskaitas). Agentūros biudžeto klausimai gali būti sprendžiami Parlamento biudžeto  arba Biudžeto kontrolės komitetuose.

Visus su ECHA veikla susijusius klausimus Parlamente sprendžia Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, su kuriuo agentūros vykdomasis direktorius kiekvienų metų rudenį apsikeičia nuomonėmis. ECHA gali būti pakviesta dalyvauti ir kituose komiteto posėdžiuose, jei tai svarbu komiteto diskusijoms.

Europos Parlamentas skiria du nepriklausomus ECHA valdančiosios tarybos narius. Be to, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas gali skirti neoficialų atstovą reguliariems ryšiams su agentūra palaikyti. Agentūra pagal poreikį gali tam tikrais savo veiklos klausimais bendrauti su atskirais Parlamento nariais.

Europos Sąjungos Taryba ir ECHA

Kaip viena iš ES teisėkūros institucijų Europos Sąjungos Taryba sprendžia dėl ECHA darbą reglamentuojančių ir apibrėžiančių teisės aktų turinio ir galutinio priėmimo (kartu su Taryba, pagal tam tikrą procedūrą, vadinamąją įprastą teisėkūros procedūrą).

Be to, kaip viena iš ES biudžeto valdymo institucijų Taryba priima sprendimus dėl agentūros biudžeto projekto (išskyrus mokesčių pajamas) ir Europos Parlamentui teikia rekomendacijas dėl agentūros einamųjų metų biudžeto galutinio patvirtinimo (atlikus agentūros metinių ataskaitų auditą ir uždarius sąskaitas).

Taryba taip pat atsakinga už kiekvienos valstybės narės pasiūlytų ECHA valdančiosios tarybos narių ir Valstybių narių ir Biocidinių produktų komitetų narių skyrimą.

Kitos decentralizuotos ES agentūros

ECHA reguliariai bendradarbiauja su kitomis decentralizuotomis ES agentūromis bendrai rūpimais klausimais, kurie svarbūs atitinkamoms agentūroms vykdant savo įgaliojimus. Siekdama glaudesnio bendradarbiavimo, ECHA su keletu agentūrų yra pasirašiusi susitarimo memorandumus; konkrečios priemonės – tai informacijos mainai, geresnis tarpusavio supratimas, intensyvesnis bendradarbiavimas ir, prireikus, bendrų projektų vykdymas.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)