Mis toimub pärast aine hindamist?

Kui hindav liikmesriik leiab pärast aine olemasolevate ja uute andmete läbivaatamist, et aine kasutamine on ohtlik, võib ta võtta aine hindamise järelkontrollimeetmeid.

Probleemi võidakse käsitleda neljal viisil:

  • kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete (CMR-ainete), hingamisteede sensibilisaatorite või muu toimega ainete korral ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanek;
  • aine väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepanek;
  • aine piiramise ettepanek;
  • väljaspool REACH-määruse kohaldamisala võetavad meetmed, näiteks kogu Euroopa Liidus kehtiva piirnormi kehtestamise, riikide meetmete või tööstussektori vabatahtlike meetmete ettepanek.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)