Mis on püsivad orgaanilised saasteained?

Püsivad orgaanilised saasteained on orgaanilised ained, mis on keskkonnas püsivad, mis akumuleeruvad elusorganismides ning on ohtlikud meie tervisele ja keskkonnale. Ained võivad levida õhu, vee või rändliikidega üle riigipiiride, jõudes piirkondadesse, kus neid ei ole kunagi toodetud või kasutatud. Rahvusvaheline riskijuhtimine on vajalik, sest ükski piirkond ei suuda üksi hallata nende ainetega kaasnevaid ohte.

Kuidas püsivaid orgaanilisi saasteaineid reguleeritakse?

Püsivaid orgaanilisi saasteaineid reguleeritakse kogu maailmas Stockholmi konventsiooni ja Aarhusi protokolliga. Neid õigusakte rakendatakse Euroopa Liidus püsivate orgaaniliste saasteainete määrusega.

Püsivate orgaaniliste saasteainete määruse eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda erikontrollimeetmetega, millega:

  • keelatakse või piiratakse rangelt püsivate orgaaniliste saasteainete tootmist, turule laskmist ja kasutamist;
  • minimeeritakse tööstuse kõrvalsaadusena tekkivate püsivate orgaaniliste saasteainete sattumine keskkonda;
  • tagatakse, et piiratud kasutusega püsivate orgaaniliste saasteainete varusid hallatakse ohutult ja
  • tagatakse püsivaid orgaanilisi saasteaineid sisaldavate või nendega saastunud jäätmete keskkonnahoidlik kõrvaldamine.

Järgmised keemilised ained on tuvastatud püsivate orgaaniliste saasteainetena:

  • pestitsiidid (nt DDT);
  • tööstuskemikaalid (nt polüklooritud bifenüülid, mida kasutati laialdaselt elektriseadmetes) või
  • tahtmatud kõrvalsaadused, mis tekivad tööstusprotsesside käigus, lagunemisel või põletamisel (nt dioksiinid ja furaanid).

Püsivate orgaaniliste saasteainete määruse kohaselt aitab ECHA tuvastada uusi püsivaid orgaanilisi saasteaineid ELis ja teeb ettepanekuid nende lisamise kohta Stockholmi konventsiooni. Amet töötleb määrust rakendavatelt liikmesriikidelt saadud teavet ning koostab selle põhjal liidu ülevaate. Samuti aitab ECHA määrata vajalikke ELi tulevasi meetmeid püsivate orgaaniliste saasteainete liidu rakenduskava jaoks.

ECHA jõustamisfoorum koordineerib liikmesriikide nende asutuste võrgustikku, kes vastutavad määruse jõustamise eest.