Patareide ja akude määruse mõistmine

Patareide ja akude mõistmine

Patareide ja akude arendamine ja tootmine on Euroopa jaoks puhtale energiale üleminekul strateegilised prioriteedid. Need on ka Euroopa autotööstuse võtmekomponendid. Ülemaailmne nõudlus patareide ja akude järele kasvab kiiresti ja prognooside kohaselt kasvab see 2030. aastaks 14 korda. Selle kasvu keskkonnamõjude minimeerimiseks ning arvestades muutusi ühiskonnas, tehnika uusi arenguid, turge ning patareide ja akude kasutusalasid, tegi Euroopa Komisjon 2020. aastal uue patareide ja akude määruse ettepaneku.

Määrus jõustus 17. augustil 2023 ja sellega tunnistatakse kehtetuks patareide ja akude direktiiv (direktiiv 2006/66/EÜ). Määrusega piiratakse endiselt elavhõbeda ja kaadmiumi kasutamist patareides ja akudes ning kehtestatakse plii kasutamise piirang kantavates patareides ja akudes.

Samuti on määruse eesmärk

  1. tugevdada siseturgu, tagades ühtsete eeskirjade abil võrdsed võimalused;
  2. edendada ringmajandust;
  3. vähendada keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid patareide ja akude kogu olelustsükli jooksul.

Patareides ja akudes sisalduvate ohtlike ainete piiramine

Määruse artiklis 6 sätestatakse patareides ja akudes sisalduvate ohtlike ainete piiramise raamistik. Sellega tagatakse, et patareides ja akudes kasutatavad või nende jäätmetes sisalduvad ained ei tekita vastuvõetamatut riski inimtervisele ega keskkonnale.

Komisjon esitab 31. detsembriks 2027 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles loetletakse patareides ja akudes sisalduvad ained, millel on kahjulik mõju inimtervisele, keskkonnale või ringlussevõtu protsessidele.

Samuti võib komisjon paluda ECHA-l koostada REACH-määruse XV lisa kohane piiranguettepanek.

Ka ELi liikmesriik võib teha piiranguettepaneku.

ECHA ülesanded

ECHA toetab Euroopa Komisjoni järgmiselt:

  1. aitab ette valmistada aruannet patareides ja akudes sisalduvate või nende tootmisel kasutatavate probleemsete ainete kohta (artikli 6 lõige 5);
  2. koostab komisjoni nõudmisel piiranguettepaneku ainete kohta, mida kasutatakse patareide ja akude tootmisel või mis on patareides ja akudes nende turuleviimise ajal (artikkel 86); see võib juhtuda, kui komisjon leiab, et patareide ja akude tootmisel kasutatavad, turul olevates patareides või akudes sisalduv või ringlussevõtu ja jäätmekäitluse etappides esinev aine tekitab riski inimtervisele või keskkonnale, mida Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ei ohjata piisavalt;
  3. esitab arvamuse piiranguettepaneku tõhususe kohta riski ohjamisel (riskihindamise komitee kaudu) ja sotsiaal-majandusliku mõju kohta (sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee kaudu) (artikkel 87).

Piiranguettepaneku koostamise ja seejärel patareide ja akude määruse kohaste piirangute vastuvõtmise nõuded ja menetlused on kooskõlas REACH-nõuetega. Need on näiteks ECHA komiteede hinnangud, sidusrühmadega konsulteerimine, kõigi asjakohaste dokumentide avaldamine menetluse eri etappides ECHA veebilehel ja piirangu vastuvõtmine komisjoni poolt.