Ülevaade: eelregistreerijate ja päringu esitajate vaidlusmenetluse võrdlus

 

Menetlus on veidi erinev sõltuvalt sellest, kas aine tuleb eelregistreerida või esitada selle kohta päring. Kui teie aine tuleb eelregistreerida, toimub menetlus vastavalt REACH-määruse artikli 30 lõikele 3. Kui teie aine kohta tuleb esitada päring, toimub menetlus vastavalt artiklitele

 

  Eelregistreerimine/SIEF Päring

Tähendus

Eelregistreerida sai 1. detsembrini 2008, kui tootsite või importisite ainet enne seda.

Hiline eelregistreerimine on võimalik 31. maini 2017, kui hakkasite ainet tootma või importima kogusevahemikus 1–100 tonni aastas.

Pärast eelregistreerimist saate aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) liikmeks. Kõik aine samasuse, andmete jagamise ja ühise esitamise arutelud toimuvad seal.

Kui soovite hakata ainet tootma või importima koguses üle ühe tonni  aastas ning ei saa enam ainet hiliseelregistreerida, peate esitama päringu.

Päringu esitamisel annab ECHA teile sama aine registreerijate kontaktandmed. Seejärel peate nendega arutama andmete jagamist ja ühist esitamist.

Vastuvõetavuse kontrollimine

Kuni 15 tööpäeva (või kauem, kui ECHA soovib küsida potentsiaalselt registreerijalt lisateavet)

Teise poole dokumentaalsete tõendite esitamise tähtaeg

10 tööpäeva (kui teine pool dokumentaalseid tõendeid 10 päeva jooksul ei esita, hindab ECHA vaidlust üksnes avalduse esitaja tõendite alusel)

Otsuse tegemise tähtaeg pärast mõlema poole tõendite saamist

2 kuud

1 kuu

Tulemus / otsuse sisu

ECHA teeb otsuse, lubades potentsiaalsel registreerijal soovitud uuringuandmeid kasutada ja/või andes ühisele esitamisele juurdepääsu loa või nõudes pooltelt läbirääkimiste jätkamist.

Märkus 1: isegi kui ECHA otsustab lubada andmeid kasutada, on pooltel ikkagi soovitatav jõuda vabatahtlikule kokkuleppele.

Märkus 2: Kui ECHA otsustab nõuda läbirääkimiste jätkamist ning pooled ei jõua läbirääkimiste käigus kokkuleppele, võib potentsiaalne registreerija algatada uue vaidluse, mis hõlmab tema edasisi jõupingutusi.

Kasutusloa hõlmavus

Ainult läbirääkimiste teemaks olevad katsed selgroogsetega.

Kõik läbirääkimiste teemaks olevad uuringud.

Juurdepääs ühisele esitamisele

Luba ühisele esitamisele juurdepääsuks REACH-ITis (lisateave on ühise esitamise veebilehel)

Makse?

Kui ECHA annab loa andmete kasutamiseks ja/või ühisele esitamisele juurdepääsuks, siis maksetõendit ei nõuta. Teine pool võib esitada selle kohta avalduse riiklikku kohtusse, et nõuda andmete eest piisavat hüvitist.

Kui ECHA kavatseb lubada andmeid kasutada ja/või anda juurdepääsu ühisele esitamisele, saadetakse kõigepealt koos otsuse kavandiga maksetõendi esitamise nõue.

Kui maksetõend on laekunud, avaldab ECHA lõpliku otsuse.

Märkus. ECHA ei ole õiguslikult pädev hindama, kas hüvitis on piisav. See küsimus on riiklike kohtute ainupädevuses. Küll aga soovitab ECHA, et makse peaks katma vähemalt läbirääkimistel käsitletud elemente.

Õiguskaitsevahendid

Kõigi vaidlusi käsitlevate otsuste kohta saab esitada kolme kuu jooksul kaebuse ECHA apellatsiooninõukogule.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)