Vaidlused praktikas

Vaidlused võivad olla seotud andmete jagamise või ühisele esitamisele juurdepääsu või sageli mõlemaga. Kõigil juhtudel tagab ECHA, et kohaldatakse samu põhimõtteid ja menetlusi.

Vaidluse avalduse esitamine on viimane abinõu pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist. ECHA hindab, kas pooled on teinud kõik endast oleneva, et jõuda õiglasele, läbipaistvale ja mittediskrimineerivale kokkuleppele. Otsus sõltub poolte tehtud jõupingutustest. Seega peate enne vaidluse avalduse esitamist veenduma, et olete kokkuleppele jõudmiseks teinud kõik endast oleneva.

Vaidlusmenetluses järgitakse teatud etappe ja tähtaegu. Selleks ei ole vaja õigusabi ja see on tasuta.

Vaidluse tulemus ei rahulda kunagi pooli nii nagu vabatahtliku kokkuleppe korral. Julgustame teid jätkama läbirääkimisi mõlemaid pooli rahuldava kokkuleppe saavutamiseks vaatamata algatatud vaidlusmenetlusele (või isegi kui olete saanud ECHA-lt otsuse).

1. etapp: tõendite kogumine

ECHA hindab vaidlust läbirääkimiste dokumentaalsete tõendite alusel. See tähendab, et peate dokumenteerima ja koguma kogu teise poolega toimunud suhtluse näiteks ZIP- või PDF-faili.

Lisateavet (nt organisatsioonisisesed teated, dokumendid või arvutused, mida pooled läbirääkimistel üksteisele ei edastanud), selgitusi ega juriidilisi kaalutlusi ei pea esitama.

 

2. samm: vaidluse avalduse esitamine veebivormi kaudu

Olenevalt sellest, kas olete aine eelregistreerinud või esitanud selle kohta päringu, on vaidluse avalduse esitamiseks kaks vormi.

Need on allpool.

3. etapp: ECHA hindab avaldust

Kui ECHA peab avaldust vastuvõetavaks, palub ta teisel poolel esitada 10 tööpäeva jooksul enda dokumentaalsed tõendid läbirääkimiste kohta.

ECHA hakkab vaidlust hindama pärast seda, kui teine pool on esitanud dokumentaalsed tõendid (või pärast nende esitamise 10tööpäevase tähtaja möödumist).

Teie ja teise poole vahelise dokumenteeritud suhtluse alusel hindab ECHA, kas olete teinud kõik endast oleneva, et jõuda kokkuleppele.

4. etapp: ECHA teeb otsuse

Võimalikke tulemusi on mitu.

  • Enamik vaidlusi on seotud nii andmetele kui ka ühisele esitamisele juurdepääsuga: kui ECHA järeldab, et olete teinud kõik endast oleneva, aga teine pool ei ole, lubatakse otsusega teil andmeid kasutada. Samuti antakse teile olemasolevas registreerimistoimikus oleva uuringuaruande kokkuvõtte koopia. Lisaks annab ECHA teile loa ühisele esitamisele juurdepääsuks. See luba on parool, mille abil saate oma aine eraldi registreerida olemasoleva ühise esitamise raames.
  • Ühisele esitamisele juurdepääsuga seotud vaidlused: kui ECHA järeldab, et olete teinud kõik endast oleneva, aga teine pool ei ole, antakse teile luba ühisele esitamisele juurdepääsuks. See luba on parool, mille abil saate oma aine eraldi registreerida olemasoleva ühise esitamise raames.
  • Andmetega seotud vaidlused: kui ECHA järeldab, et olete teinud kõik endast oleneva, aga teine pool ei ole, lubatakse otsusega teil andmeid kasutada. Samuti antakse teile olemasolevas registreerimistoimikus oleva uuringuaruande kokkuvõtte koopia. Võimalik on ka esitada avaldus vaidluse kohta, mis on seotud veel esitamata andmetega. Sel juhul annab ECHA teile loa registreerimise jätkamiseks ilma vaidlusaluste andmeteta ning teile antakse proportsionaalne aeg nende andmete kogumiseks ja esitamiseks, mida andmetele viitamise luba ei hõlma (nt uuringud, mis ei hõlma katseid selgroogsete loomadega).
  • Kui ECHA leiab, et te ei teinud kokkuleppele jõudmiseks kõike endast olenevat, ei anta teile luba soovitud andmeid kasutada või ühisele esitamisele juurde pääseda. Siis peate jätkama läbirääkimisi teise poolega.
5. samm: registreerimisdokumentide esitamine

Kui olete jõudnud teise poolega kokkuleppele või saanud ECHA-lt otsuse, millega teil lubatakse andmeid kasutada ja/või ühisele esitamisele juurde pääseda, saate esitada registreerimistoimiku.

Vaidluse kohta avalduse esitamine

Vaidlusmenetlus erineb veidi sõltuvalt sellest, kas aine tuleb eelregistreerida või esitada selle kohta päring.

ECHA-le vaidluse kohta avalduse esitamiseks täitke alljärgnev vorm.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)