Mis teavet vajate

Aine registreerimise jaoks vajalikud miinimumteabenõuded on sätestatud REACH-määruse VI–X lisas. Juriidilised nõuded (nõutav standardteave) on kumulatiivsed ja sõltuvad teie poolt toodetava või imporditava aine kogusevahemikust. Iga konkreetse aine täpsed teabenõuded varieeruvad olenevalt kogusevahemikust, kasutusaladest, kokkupuuteriskist ja aine omadustest.

Te esitate selle teabe registreerimistoimikus, mille koostavad ühiselt kõik ettevõtted, kes sama aine registreerivad. Teie registreerimistoimik peaks põhinema usaldusväärsetel katsetulemustel või alternatiivsel teabel, kui seda on võimalik teaduslikult põhjendada.  Mõnda teabenõuet võidakse teie aine olemuse tõttu kohandada.

Konkreetsed üksikasjalikud juhised nende teabenõuete täitmise kohta on esitatud teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise juhendi peatüki R.7 vastavates alapeatükkides.

Registreerimisetapis ei tehta enam uusi uuringuid REACH-määruse IX ja X lisa teabenõuete täitmiseks. Selle asemel peate koostama katsetamisettepaneku, lisame selle registreerimistoimikusse ja esitama ECHA-le.

Registreerimistoimiku ühise osa jaoks vajate kolme peamist tüüpi teavet:

  1. aine füüsikalised ja keemilised omadused;
  2. aine mõju keskkonnale;
  3. aine mõju inimtervisele.

Uurige kaasregistreerijatelt, mis teave on juba olemas ja mis teavet tuleb otsida või koostada. Hinnake ohuteabe kvaliteeti. Hoolimata ühise esitamise kohustusest vastutab iga registreerija individuaalselt andmete eest, millele ta registreerimisel tugineb.

Nõutava teabe hulk sõltub suurimast kogusest, mida ühine esitamine hõlmab. Andmete jagamise ja ühise esitamise kohustus on registreerijatele kehtestatud selleks, et jagada tegelikke kulusid kõigi andmeid vajavate kaasregistreerijate vahel.

Olenevalt aine omadustest ja kättesaadavast teabest võib juhtuda, et teatud katseid ei ole võimalik või vaja teha. Sellist olukorda nimetatakse „kohandusteks“ (REACH-määruse XI lisa).  

Teie ettevõtet käsitlevasse toimikuosasse peate lisama järgmise ettevõttepõhise teabe:

  • aine identifitseerimisandmed (koostisosad, lisandid ja lisaained);
  • aine kasutusalad ja kasutustingimused aine kogu olelustsükli jooksul (tootmisest jäätmekäitluseni).

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)