Uue aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) moodustamiseks valmistumine

Iga eelregistreeritud aine jaoks on REACH-ITis olemas eel-SIEFi lehekülg. Sellel on nende ettevõtete kontaktandmed, kes on eelregistreerinud aine sama identifikaatoriga (nt EÜ numbriga).

Ettevõtted peavad üksteiselt uurima, kes aine registreerib ja kas kõigi aine on sama.

Kui on selgunud, et teie aine on sama, olete loonud aineteabe vahetuse foorumi (SIEF). See on kaasregistreerijate eriline koostöövorm, mille eesmärk on REACH-registreerimine. Tavaliselt sõlmitakse foorumi loomise kokkulepe.

Foorumi liikmed saavad vahetada olemasolevat aineteavet, jagada kulusid ja valmistuda ühiseks registreerimiseks.

Allpool punktides on selgitatud, kuidas valmistuda pärast eelregistreerimist uue foorumi loomiseks.

 

1. Logige REACH-ITi sisse

REACH-IT on IT-vahend, mille kaudu esitatakse ECHA-le teavet (sh eelregistreerimis- ja registreerimisdokumente).

REACH-ITi pääseb ECHA veebilehelt. Logige sisse oma kasutajatunnuse ja salasõnaga. Kui te ei ole veel kasutaja, looge kasutajakonto.

2. Otsige üles ja kontrollige üle oma eelregistreerimisdokumendid

Eelregistreerimisdokumendid leiate REACH-ITis menüüvaliku Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs kaudu. 

Kontrollige, et kõik ained, mida teil on vaja registreerida, oleksid eelregistreeritud Seda, mida teha olukorras, kui aine ei ole eelregistreeritud, on selgitatud allpool teabedokumendis.

NB! Eelregistreerimist on vaja peale kaasregistreerijate leidmise ka selleks, et saada õigus ainet Euroopa Liidus turustada kuni aine registreerimistähtpäevani.

3. Kontrollige, kas teie kontaktandmed eelregistreeringus on õiged

Et aine tuleb registreerida ühiselt, peavad kontaktandmed olema ajakohased, et kaasregistreerijad saaksid teiega ühendust võtta.

Igas eelregistreeringus on kontaktandmed, tavaliselt ettevõtte töötaja või kolmandast isikust esindaja kontaktandmed. Kontaktandmed (nimi ja e-posti aadress) on REACH-ITi eel-SIEFi lehel nähtavad kõigile, kes on sama aine eelregistreerinud.

Otsustage, kas soovite eelregistreeringus olevaid kontaktandmeid muuta või mitte, ja kontrollige, kas need on iga registreeritava aine puhul ajakohased.

4. Leidke eel-SIEFi lehelt kaasregistreerijate kontaktandmed

REACH-ITis näete teiste sama aine eelregistreerinud ettevõtete kontaktandmeid. Valige REACH-ITi menüüst Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs. Kogu loetelu saab ka alla laadida.

Kaasregistreerijatega peate ühendust võtma väljaspool REACH-ITi e-postiga. Kõik eel-SIEFi lehel loetletud ettevõtted ei pruugi ainet registreerida (nt tooteportfelli või ettevõtte strateegia muutumise tõttu) ja võib juhtuda, et alati teile ei vastata.

5. Olge koostöö alustamisel aktiivne

Aine registreerimisel peate tegutsema eelkõige ise. Selleks on mitu võimalust.

 • Kutsuge kaasregistreerijad üles tegutsema
  Kui aine on teie ettevõtte jaoks väga tähtis, alustage läbirääkimisi ise ja kohe. Nii saate olla kindel, et jõuate aine registreerida tähtajaks. 

  Aineteabe vahetuse foorumi loomise soovist saate teatada, kui klõpsate REACH-ITis nuppu Become facilitator (Hakka SIEF-abiliseks).

  SIEF-abilisena saate eel-SIEFi lehel teatada, kuidas soovite läbirääkimisi alustada. Kõige tõenäolisemalt peate korraldama mõne koosoleku või veebikonverentsi.
 • Vastake kaasregistreerijate kirjadele
  Kui te ise foorumi tegevust juhtima ei asu, vastake SIEF-abilise või kaasregistreerijate kirjadele ka siis, kui te ei ole veel otsustanud, kas registreerida või mitte.
 • Jälgige kõiki oma aineid
  Võib juhtuda, et mõne ainega seoses ei algata keegi koostööd. Sel juhul peate kaasregistreerijatelt ise küsima, kas olete selle aine ainus registreerija. Kui see on nii, peate varuma piisavalt aega, et koostada aine registreerimistoimik ise.
6. Veenduge, et kõigi kaasregistreerijate aine on sama

Aine samasuse kontrollimisel peavad kõik kaasregistreerijad veenduma, et nad on määranud aine nimetuse „Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendi“ järgi (vt ka 1. etapp „Tundke oma tooteportfelli”).

Kui nimetus on sama, peetakse aineid samaks.

Seda, kuidas aine samasuse kontrollimisel saab hoiduda avaldamast konfidentsiaalset äriteavet, on selgitatud allpool teabedokumendis.

Kui olete kokku leppinud, et aine on sama, olete loonud aineteabe vahetuse foorumi. Te saate alustada koostööd, et andmeid jagada ja aine ühiselt registreerida (vt 3. etapp „Korraldage tegevust kaasregistreerijatega”).

Aineteabe vahetuse foorumis osalejad peavad koos kohaldama „Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendi“ põhimõtteid, et määrata kindlaks piirid, mille ulatuses aine kattub ühiselt esitatavate andmetega. Seda nimetatakse aine identifitseerimisandmete profiiliks (SIP) ning see tuleb esitada juhtregistreerija registreerimistoimikus. SIPi juhised on „Ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendi“ III lisas.

7. Tutvuge foorumi rollide ja tegevusega

Aineteabe vahetuse foorumis on kaks eri rolli: juhtregistreerija ja – kui need on olemas – kaasregistreerijad. Kaasregistreerijad vastutavad koos juhtregistreerijaga ühiselt toimingute ajakava ja toimumise ning registreerimisdokumentide ühisosa ja eraldi osade sisu eest.

Foorum valib juhtregistreerija.  Juhtregistreerija esitab REACH-ITi kaudu ühised registreerimisdokumendid esimesena ja seejärel esitavad oma registreerimisdokumendid kaasregistreerijad. Juhtregistreerija peab andma kaasregistreerijatele ka ühises registreerimises osalemise turvakoodid (vt 6. etapp „Esitage registreerimistoimik”).

Kõigi ülejäänud toimingute puhul tuleb koostöö kord otsustada koos kaasregistreerijatega: kes mida teeb ja kas teatuid toiminguid ostetakse väljast või mitte. See kokkulepe tavaliselt dokumenteeritakse, näiteks foorumi- või konsortsiumileppena.

Kokkulepe peab käsitlema toiminguid, mida foorumi osalised peavad tegema registreerimiseks (vt 3.–6. etapp) ja registreerimisdokumentide ajakohasena hoidmiseks (vt 7. etapp). Nende toimingute hulka kuulub näiteks järgmine haldus-, tehniline ja sisuline tegevus:

 • foorumi haldamine: foorumi sise- ja välissuhtluse kontaktpunktide loomine, arvete ja maksete korra kehtestamine, hüvitamissüsteemi väljatöötamine ja andmete dokumenteerimine;
 • toimiku sisu koostamine: olemasolevate andmete kogumine, uute andmete loomine, andmekvaliteedi arutelud, ühiselt esitatavate andmete kokkuleppimine, läbirääkimised andmejagamiskulude üle, kemikaaliohutuse hindamine, klassifitseerimine ja kemikaaliohutuse aruande koostamine;
 • IUCLID-toimiku koostamine ja esitamine: ühise registreerimise IUCLID-toimiku koostamine, selle esitamine ECHA-le ning arvete ja sõnumite jälgimine REACH-ITis.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)