IT-vahenditega tehtav toimikute eelkontroll

ECHA võtab meetmeid registreerimistoimikute teabekvaliteedi parandamiseks, et saavutada oma esimene strateegiline eesmärk „avaldada võimalikult palju kvaliteetseid andmeid, mis võimaldaks kemikaale ohutult toota ja kasutada". Nende meetmete raames on ECHA kasutanud registreerimistoimikute hindamisest saadud kogemusi ja muutnud sagedased puudused arvutialgoritmideks, mida saab kasutada kogu andmebaasi eelkontrolliks. Nii saab amet parema ülevaate registreerimisandmete kvaliteedist ja aidata tõhusalt kaasa tuvastatud puuduste kõrvaldamisele.

Eelkontrolli tulemustest teatatakse registreerijatele mitteametliku kirja teel, milles antakse ka nõu, kuidas võimalikke puudusi parandada. Amet eeldab, et ettevõtted suhtuvad kirjadesse tõsiselt ja kõrvaldavad märgitud puudused oma registreerimistoimikutest ning kasutavad saadud teadmisi uute sarnaste vigade vältimiseks. Kirjad annavad ettevõtetele võimaluse parandada oma toimikud enne, kui ECHA võtab õiguslikult siduvad meetmed nagu vastavuskontroll.

Vaheained

REACH-määruses lubatakse rangelt ohjatud tingimustes toodetavate ja kasutatavate vaheainete registreerimisel esitada vähem teavet nende omaduste kohta, samuti ei ole vaja esitada kemikaaliohutuse aruannet. Vaheainena registreeritud ained, mis tegelikult ei vasta vaheaine määratlusele ja/või mille käitlemistingimused ei vasta rangelt ohjatud tingimuste määratlusele ning mille registreerimistoimikus ei ole teavet nendega seotud ohtude ja riskide kohta, võivad kokkupuute korral kahjustada töötajaid, tarbijaid või keskkonda. Sel põhjusel kontrollib ECHA hoolikalt sellistes toimikutes esitatud teabe paikapidavust.

 

Supporting material

Aine identifitseerimine

Kõikide REACH-menetluste aluseks on aine nõuetekohane ja ühene identifitseerimine. Iga registreerija kohustub esitama oma toodetava või imporditava aine üksikasjaliku iseloomustuse. See ei saa olla ainult aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) ühise esitamise juhtregistreerija kohustus.

REACH-määruse kohase hindamise aastaaruannetes märgitakse, et ametile esitatud registreerimistoimikutes esineb väga sageli puudusi aine identifitseerimisel. Sel põhjusel tegi amet IT-vahendite abil kõigi REACH-määruse kohaste registreerimistoimikute aine identifitseerimise kohustuslike elementide eelkontrolli.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)