Kohustuste tuvastamine

REACH-määruses kehtestatakse teatud kohustused kõikidele ainetele, mida toodate, impordite või kasutate. Teie kohustused sõltuvad teie rollist konkreetse aine tarneahelas.

Isegi valmististe või toodete korral on enamik REACH-kohustustest seotud neis sisalduvate ainetega.

Kui teie aine või valmistis on klassifitseeritud ohtlikuks, peate järgima ka CLP-määruse sätteid.

Mis on Navigaator?

Navigaator on interaktiivne vahend, mis aitab teil:

  • selgitada välja oma rolli tarneahelas;
  • teha kindlaks oma kohustused iga aine puhul;
  • otsida vastavaid juhendeid, käsiraamatuid, õigusakte ja viitasid muudele teabeallikatele, millest võib olla kohustuste täitmisel abi.

Navigaatori sessioon on seotud konkreetse ainega.

Kui toodate või kasutate valmistisi või tegelete nendega, peate esimese sammuna enne Navigaatori kasutamist tegema kindlaks valmististes sisalduvad ained.

Kui olete toodete tootja, importija või tarnija ning teil on kahtlusi seoses sellega, milliste ainete kohta on vaja Navigaatori seanss läbi viia, siis klõpsake esmalt viidal „Teave toodete tootjatele, importijatele või tarnijatele".

Navigaator esitab kohustuste loetelu kindla aine kohta, tuginedes kasutaja antud vastustele selle kohta, kas kasutaja toodab või impordib ainet; missuguste kogustega on tegemist; milleks ainet kasutatakse; kas aine on klassifitseeritud ohtlikuna jne. Navigaatori seansis on iga sellise küsimuse juures selgitus, mis võimaldab valida vastuse pakutud variantide hulgast.

Vahend juhendab teid sammhaaval ja aitab määrata kindlaks konkreetse aine suhtes kehtivad võimalikud REACH- ja CLP-määrusega seotud kohustused ning pakub asjakohast tuge nende kohustuste täitmiseks. Siiski sisaldab Navigaator üksnes üldiseid nõuandeid ega anna vastust spetsiifilistele probleemidele (nt ei esitata soovitusi selle kohta, kuidas konkreetset ainet CLP-määruse alusel klassifitseerida).

Navigaatori kasutamine

Oluliste juhiste leidmine REACH- ja CLP-määrusega seotud kohustuste üldloetelust

Kohustuste üldloetelu sisaldab kõiki tarkvaravahendis sisalduvaid võimalikke kohustusi ning viitasid nende kohustuste täitmise viiside kohta. Kui juba teate, missugused kohustused teie puhul kehtivad, saate kohe liikuda sellele loetelule ja leida kergesti vajalikud juhised.

Navigaatori teave


Kuidas Navigaatorit kasutada?

Navigaator esitab teile keemilise ainega seotud küsimuste seeria. Küsimustele tuleb anda õiged vastused, sest vastasel juhul esitab Navigaator teile vale kohustuste loetelu. Enne küsimustele vastamist on seetõttu soovitatav hoolikalt läbi lugeda iga küsimuse juures esitatud selgitused.

Piiripealsetel juhtudel võib küsimusele vastamine olla keeruline. Kui siiski juhtub, et juhistest ei piisa, on soovitatav nõu pidada vastava ala eksperdiga.

Küsimuste järjekord sõltub eelmiste küsimuste vastustest.

Navigaatori seanss ei ole iga aine puhul sama: kasutajalt küsitakse vaid konkreetse juhu seisukohast asjakohaseid küsimusi, mille valik põhineb eri etappides antud vastustel.

 

Mida peab tegema enne seansi alustamist?

Enne Navigaatori kasutamist selgitage välja kõik ained, millega te tegelete, või ainete sortiment, millega soovite Navigaatori seansi läbi viia. Iga aine jaoks tuleb läbi teha uus Navigaatori seanss, sest erinevate ainete korral võivad küsimused olla erinevad (REACH-määrust kohaldatakse kõikide ainete suhtes – nii ainetena kui ka valmistise või toote koostises oleva aine puhul).

Juhul kui toodate, impordite või kasutate mitmeid aineid samal viisil, võivad ka teie vastused küsimustele olla ühesugused. Sellises olukorras esitatakse erinevates Navigaatori seanssides nende ainete kohta sama kohustuste loetelu.

 

Milliste funktsioonidega saab vahendit kohandada?

  • Minu kommentaarid

Iga küsimuse juurde saab kasutaja lisada oma kommentaare. Need kommentaarid on mõeldud vaid kasutajale (nt mingi vastusevariandi valimise põhjendus, kommentaarid kolleegile). Navigaatori tarkvaravahend neid kasutaja kohustuste tuvastamisel arvesse ei võta.

Kommentaari lisamiseks vajutage nupule „Minu kommentaarid". Need kommentaarid salvestatakse teie seansi ajaloo juurde.

  • Ajalugu

Nupu „Ajalugu" abil on võimalik kuvada kõiki juba esitatud küsimusi, antud vastuseid, kasutaja kommentaare küsimuste kohta ning antud situatsioonis tõenäoliselt kohaldatavaid REACH- ja CLP-määrusega seotud kohustusi.

Võimalik on kuvada ka vaid ühte või osasid neist võimalustest ning vaadata seda/neid kas tabeli või loendina.

Pidage meeles, et kuni kõikidele küsimustele vastamiseni ei ole seanss läbi. Lõpetamata seansi ajalugu kuvatakse pealkirja „Ajutine ajalugu" all.

Ajalugu, sealhulgas lõpetamata seansi andmeid, säilitatakse 30 päeva.Kui kasutaja soovib seansi sisu säilitada kauem, on võimalik seda teha brauseri funktsioonide abil (nt „Fail > Salvesta nimega..." või sarnased funktsioonid, sõltuvalt internetisirvija tarkvarast).

  • Küsimusele antud vastuse muutmine

Kasutades nuppu „Eelmine", on võimalik naasta juba vastatud küsimuse juurde ja muuta vastust. Võimalik on muuta ka mis tahes muu varem vastatud küsimuse vastust. Selleks peate kõigepealt avama ajaloo.

Ajaloo vaates saate vajutada iga küsimuse järel olevat nuppu „Töötle". Seejärel suunatakse teid selle küsimuse juurde ja te saate vastust muuta. Varasema küsimuse vastuse muutmise korral jätkatakse seanssi sellest küsimusest ja järgnevatele küsimustele varem antud vastused kustutatakse.

  • Seansi tulemus

Seansi lõpus saab kasutaja teada kohaldatavate kohustuste loetelu, kui klõpsab „Kohustuste" nupule või vaatab seansi ajalugu. Kohustuste loetelule on lisatud viidad asjakohase teabe juurde õigusaktides ja juhisdokumentides, kust kasutaja saab lugeda üksikasjalikumat teavet. Lisaks on esitatud viidad täiendavale teabele.

 

Kuidas naasta eelmisele seansile?

Iga kord kui kasutaja alustab Navigaatori seanssi, määratakse talle ainulaadne Navigaatori ID, mis koosneb juhuslikult määratud numbritest. Kui kasutaja lõpetab käimasoleva seansi, on tal alati võimalik sellele seansile naasta, kasutades funktsiooni „Naaske Navigaatori eelmise seansi juurde" ning sisestades oma Navigaatori ID. Sama funktsiooni saab kasutada ka lõpetatud seansi juurde naasmiseks.

Navigaatori ID on soovitatav salvestada kohe pärast seansi algust ning seostada see aine identiteediga, mille kohta see seanss läbi viidi. Pidage meeles, et eelmisele seansile naasmiseks saab kasutada üksnes seansi numbrit (mitte aine nimetust ega aine nimetust koos numbriga).

Navigaatori ID kuvatakse määramise järel seansi iga lehe ülaservas pärast kirja „Navigaatori ID:". Samuti on võimalik number hiljem üles leida, kui prindite või salvestate ajaloo (brauseri funktsiooni abil, nagu on kirjeldatud ajalugu käsitlevas punktis).

Categories Display