Autoriseerimine

Autoriseerimismenetluse eesmärk on tagada, et järk-järgult asendatakse väga ohtlikud ained vähem ohtlike alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega, kui tehniliselt ja majanduslikult teostatavad alternatiivid on olemas.

Autoriseerimismenetlus algab sellest, et liikmesriik või Euroopa Komisjoni nõudel ECHA teeb ettepaneku nimetada teatud aine väga ohtlikuks.

Väga ohtlikuks aineks saab nimetada järgmiste ohtlike omadustega aineid:

 

  • ained, mis vastavad 1A või 1B kategooria kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliseks aineks (CMR-aine) klassifitseerimise kriteeriumidele vastavalt CLP-määrusele;
  • püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained (PBT-ained) või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained (vPvB-ained) vastavalt REACH-määruse XIII lisale;
  • juhtumipõhiselt hinnatavad ained, mis põhjustavad samaväärset ohtu kui CMR- või PBT-/vPvB-ained.

Väga ohtlikuks aineks nimetamise menetluse raames toimub 45-päevane arutelu. Kui aine on nimetatud väga ohtlikuks aineks, lisatakse see kandidaatainete loetellu. Aine lisamisel kandidaatainete loetellu tekivad aine tarnijale kohe kohustused, näiteks järgmised:

  • ohutuskaardi esitamine
  • ohutu kasutamise juhiste esitamine;
  • tarbijate päringutele vastamine 45 päeva jooksul
  • ECHA-le teatamine, kui tema toodetav toode sisaldab väga ohtlikku ainet rohkem kui 1 tonn tootja/importija kohta aastas ning kui aine sisaldus nendes toodetes on üle 0,1 massiprotsendi.

Väga ohtlike ainete lisamine kandidaatainete loetellu

Kavatsus teha ettepanek nimetada aine väga ohtlikuks avaldatakse enne ettepaneku tegemist kavatsuste registris, et eelteavitada esitamisest huvitatud isikuid .

Ettepanek koostatakse kooskõlas REACH-määruse XV lisaga ja see koosneb kahest põhiosast. Esimeses osas on andmed ja põhjendused, miks nimetatakse aine väga ohtlikuks. Teises osas, mis vaadatakse pärast väga ohtlikuks nimetamist läbi, on teave koguste kohta ELi turul ning aine kasutusalade ja võimalike alternatiivide teave.

Pärast ettepaneku avaldamist saavad huvitatud isikud seda 45-päevase arutelu ajal kommenteerida või anda lisateavet. Kommenteerida saab aine omadusi, kasutusalasid ja alternatiive.

Kui ei esitata väga ohtlikuks nimetamist vaidlustavaid kommentaare, lisatakse aine kohe kandidaatainete loetellu. Kommentaarid kasutusalade ja alternatiivide kohta kogutakse kokku ning neid kasutatakse menetluses hiljem, st siis, kui aine soovitatakse lisada autoriseerimisloetellu.

Kui saadakse kommentaare, milles on uut teavet väga ohtlikuks aineks nimetamise kohta või vaidlustatakse selle põhjendusi, saadetakse ettepanek ja kommentaarid liikmesriikide komiteele, et saada nõusolek aine nimetamisele väga ohtlikuks aineks.

Kui komitee nõustub ühehäälselt, lisatakse aine kandidaatainete loetellu. Kui komitee ei jõua ühehäälsele kokkuleppele, antakse juhtum üle komisjonile.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)