Väga ohtlikeks aineteks nimetamine

Teatud aineid, mis võivad tekitada raskeid ja sageli pöördumatuid tervise- ja keskkonnakahjustusi, on võimalik nimetada väga ohtlikeks aineteks. Kui aine nimetatakse väga ohtlikuks aineks, lisatakse see autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetellu.

 

Avalikus arutelus osalemine

Liikmesriigid või Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) võivad Euroopa Komisjoni nõudel teha aine väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepaneku, koostades REACH-määruse XV lisas sätestatud nõuete kohase toimiku. XV lisa kohastele aruannetele juurdepääsuks tuleb klõpsata väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepanekute loeteluga tabelis üksikasjaliku teabe nuppu („Details“). Kõiki huvitatud isikuid kutsutakse üles neid aruandeid arutelul kommenteerima.

 

Kommenteerimine

Aine nimetatakse väga ohtlikuks ohtlike omaduste alusel. Eriti oodatakse kommentaare järgmise kohta:

  • identifitseerimisandmed (aine nimetus, EÜ number, CAS-number, molekulaarstruktuur jt);
  • PBT- või vPvB-omadused ning samaväärset ohtu põhjustavad omadused.

Väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepanekuid, mis põhinevad CLP-määruses sätestatud ühtlustatud klassifikatsioonil ja märgistusel, ei saa väga ohtlikuks aineks nimetamise menetluses vaidlustada. Sel põhjusel ei käsitleta selles kontekstis kommentaare ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kohta.

Kõigilt huvitatud isikutelt oodatakse ka kommentaare ja lisateavet aine kasutusalade, kasutuskoguste, kokkupuute, alternatiivide ja riskide kohta. Selle lisateabe põhjal ei kinnitata aine nimetamist väga ohtlikuks, kuid seda kasutatakse autoriseerimismenetluse järgmises etapis, et ECHA saaks otsustada, kas soovitada aine lisamist autoriseerimisloetellu. Peamised teabeallikad, mille alusel soovitatakse kanda kandidaatainete loetelu aineid autoriseerimisloetellu, on siiski registreerimistoimikud.

Aine väga ohtlikuks nimetamise ettepaneku esitanud liikmesriik või ECHA vastab igale esitatud kommentaarile. Aine väga ohtlikuks nimetamiseks asjakohased kommentaarid edastatakse liikmesriikide komiteele, kes hindab, kas aine on vaja nimetada väga ohtlikuks aineks.

 

Konfidentsiaalsus

Tavaliselt ei käsitata esitatud kommentaare konfidentsiaalsena ja need avaldatakse ECHA veebilehel. Kommentaarile saab siiski lisada ka konfidentsiaalset teavet. Sel juhul peab kommenteerija põhjendama, miks ta peab teavet konfidentsiaalseks. Sellist konfidentsiaalset teavet kasutavad ainult ECHA (ja tema komiteed), ettepaneku teinud liikmesriigi pädevad asutused ja Euroopa Komisjon.

ECHA on tänulik, kui huvitatud isikud esitavad kommentaarid võimaluse korral inglise keeles. NB! Pidage meeles, et teie vastutate selle eest, et kommentaaride avalikus versioonis ei oleks konfidentsiaalset teavet (sh teie organisatsiooni nime / lisatud failide nimed jt). Viidake kommentaarides ka XV lisa kohase aruande leheküljele (nt „lk 12, järeldus … kohta“). Pärast tähtaja möödumist saabunud kommentaare ei arvestata.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

 
1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 Germany Equivalent level of concern having probable serious effects on the environment (Article 57f)
Equivalent level of concern having probable serious effects on human health (Article 57f)
09/03/2021 23/04/2021
2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP)
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA)
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)
221-967-7
253-057-0
202-480-9
3296-90-0
36483-57-5
1522-92-5
96-13-9
Norway Carcinogenic (Article 57a) 09/03/2021 23/04/2021
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers - - Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 09/03/2021 23/04/2021
4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol; (bisphenol B) 201-025-1 77-40-7 France Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment AND human health 09/03/2021 23/04/2021
Glutaral 203-856-5 111-30-8 Sweden Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health) 09/03/2021 23/04/2021
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) [UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17] - - ECHA PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e
09/03/2021 23/04/2021
Orthoboric acid, sodium salt 237-560-2 13840-56-7 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 09/03/2021 23/04/2021
Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) - - Germany Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)
09/03/2021 23/04/2021
Kuvan 8 tulemust.Categories Display