Mis on REACH-määrus

 

REACH-määrus on Euroopa Liidu määrus, mis on vastu võetud, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimalike kemikaalidega seotud riskide eest ja samal ajal suurendada kemikaalitööstuse konkurentsivõimet. Samuti edendab see ainete ohtlikkuse hindamise alternatiivseid meetodeid, et vähendada loomkatsete arvu.

Põhimõtteliselt kohaldatakse REACH-määrust kõikide keemiliste ainete suhtes, mitte ainult nende suhtes, mida kasutatakse tööstuslikes protsessides, vaid ka ainete suhtes meie igapäevaelus kasutatavates toodetes nagu puhastusvahendid, värvid või riideesemed, mööbel ja elektriseadmed. Seetõttu avaldab määrus mõju enamikule Euroopa Liidu ettevõtetele.

REACH-määrus paneb ettevõtetele tõestamiskohustuse. Määruse täitmiseks peavad ettevõtted tuvastama ja haldama Euroopa Liidus toodetavate ja turustatavate ainetega kaasnevaid riske. Nad peavad näitama Euroopa Kemikaaliametile (ECHA), kuidas ainet ohutult kasutada, ning tutvustama kasutajatele riskijuhtimismeetmeid.

Kui riske ei ole võimalik maandada, võivad ametiasutused eri viisidel piirata ainete kasutamist. Pikemas perspektiivis peaks kõige ohtlikumad ained asendama vähem ohtlikega.

REACH on lühend sõnadest Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine). Määrus jõustus 1. juunil 2007. aastal.

Kuidas REACH-määrus toimib?

REACH-määrus kehtestab ainete omaduste ja ohtude kohta teabe kogumise ja hindamise korra.

Ettevõtted peavad kasutatavad ained registreerima ja tegema selleks koostööd teiste ettevõtetega, kes registreerivad sama ainet.

ECHA kontrollib iga registreerimise nõuetelevastavust ja ELi liikmesriigid hindavad valitud aineid, et välja selgitada nende ohutus inimeste tervisele ja keskkonnale. Ametiasutused ja ECHA teaduskomisjonid hindavad, kas ainete riskide juhtimine on võimalik.

Kui riskid ei ole juhitavad, võivad ametiasutused ohtlike ainete kasutamise keelata. Samuti võivad ametiasutused piirata aine kasutusala või kehtestada sellele eelautoriseerimise.

REACH-määruse mõju ettevõtetele

REACH-määrus mõjutab suurt hulka eri sektorite ettevõtteid, sealhulgas ka selliseid ettevõtteid, kes ei pea oma tegevust kemikaalidega seonduvaks.

Üldiselt on REACH-määruse alusel määratletud järgmised rollid.

Tootja: kui ettevõte/isik toodab kemikaale kas enda või teiste tarbeks (sh ekspordiks), on tal tõenäoliselt REACH-määruse alusel olulisi kohustusi.

Importija: ettevõttel/isikul, kes ostab midagi väljastpoolt ELi/EMPd, on tõenäoliselt REACH-määruse alusel mõned kohustused. See kehtib konkreetsete kemikaalide, edasimüügiks mõeldud segude või lõpptoodangu (nagu riideesemed, mööbel või plastkaubad) kohta.

Allkasutajad: enamik ettevõtteid kasutab kemikaale, seda mõnikord isegi teadvustamata, seepärast tuleb ettevõttel, kes käitleb oma tööstuslikus või erialases tegevuses mis tahes kemikaale, kontrollida, kas tal on REACH-määruse alusel kohustusi.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)