Aine identifitseerimine

Aine identifitseerimine tähendab aine olemuse kindlaksmääramist.

Aine täpsed identifitseerimisandmed on enamiku REACH-, CLP- ja biotsiidimääruse menetluste eeltingimus. Eelkõige võimaldab see koostada REACH-määruse kohaseid ühiseid registreerimistoimikuid tõhusalt ja õigesti ning tagab, et määruse alusel registreeritava aine katseandmed vastavad nõuetele. See tagab registreeritava aine ohu- ja riskihindamise usaldusväärsuse.

Aine õige identifitseerimine võimaldab samuti:

  • jagada teavet, et vältida tarbetuid loomkatseid ja kulusid;
  • mitmel ettevõttel kasutada samu katseandmeid ja rakendada ainerühma korral analoogmeetodit;
  • hinnata, kas aine on autoriseerimis- või piirangute loetelus või kas ainel on ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus.

Tavaliselt koosnevad aine identifitseerimisandmed järgmistest elementidest:

  • keemiline nimetus (nt benseen);
  • number (nt EÜ number 200-753-7) ja
  • keemiline koostis (nt > 99% benseeni ja < 1% tolueeni).  Koostis määratakse keemilise analüüsiga. 

Regulatiivmenetlused, milles aine identifitseerimisandmed on määrava tähtsusega, on järgmised.

 

REACH-päring

Ettevõtted, kes kavatsevad registreerida mittefaasiaine või eelregistreerimata faasiaine, peavad esitama ECHA-le päringu, kas sama aine jaoks on registreerimistoimik juba esitatud.

Päringumenetluses saavad tänu aine täpsetele identifitseerimisandmetele omavahel ühendust võtta ettevõtted, kes kavatsevad registreerida sama aine või on selle juba registreerinud. See tagab nõuetekohase andmete jagamise. 

 

REACH-registreerimine

Registreerimisel kehtib ühekordse registreerimise põhimõte. See tähendab, et sama aine tootjad ja importijad on kohustatud esitama ühise registreerimistoimiku.

Registreerimismenetluses saavad tänu aine täpsetele identifitseerimisandmetele sama aine registreerijad veenduda, et nad osalevad samas ühises registreerimises. Samuti määravad aine identifitseerimisandmed ühise registreerimise ulatuse, sest nende põhjal koostatakse aine identifitseerimisandmete profiil ja teatatakse aine piirkoostis.

 

PPORD-erand

Toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks (PPORD) ette nähtud ained on võimalik viieks aastaks registreerimiskohustusest vabastada. Ettevõtted, kes soovivad seda erandit kasutada, peavad esitama ECHA-le PPORD-teate.

PPORD-erandi menetluses saab tänu aine täpsetele identifitseerimisandmetele näiteks välja selgitada, mida erand kavakohaselt hõlmab.

 

REACH-hindamine

ECHA ja liikmesriigid hindavad ettevõtete esitatud teabe alusel registreerimistoimikute ja katsetamisettepanekute kvaliteeti. Peale selle on hindamise eesmärk välja selgitada, kas konkreetne aine on inimtervisele või keskkonnale ohtlik.

Hindamismenetluses saavad ECHA ja liikmesriigid tänu aine täpsetele identifitseerimisandmetele kontrollida, kas iga registreerimistoimik käsitleb ainult üht ainet ja kas katseandmed on selle aine jaoks asjakohased. Aine identifitseerimisandmete profiil ja piirkoostise teatamine tagab katseandmete asjakohasuse seisukohast läbipaistvuse.

 

REACH- ja CLP-määruse kohane riskijuhtimine

Ettevõtted peavad hindama, kas nende aine on autoriseerimis- või piirangute loetelus või kas ainel on ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus. Seda on võimalik õigesti teha ainult siis, kui aine identifitseerimisandmed on õiged.

 

Biotsiidid

Biotsiidimääruses (BPR) käsitletakse biotsiidide turuleviimist ja kasutamist. Biotsiidid on ained, millega kaitstakse inimesi, loomi, materjale või tooteid kahjulike organismide (nt kahjurite või bakterite) eest. Biotsiididele annavad toime neis sisalduvad toimeained.

Biotsiidi täpne identifitseerimine tagab, et katseandmed on aine suhtes asjakohased ja neid jagatakse nõuetekohaselt. Tänu sellele on biotsiidi ohu- ja riskihindamine usaldusväärne.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)