Piiramismenetlus

Piirangumenetluse võib algatada liikmesriik või Euroopa Komisjoni nõudel ECHA, kui leitakse, et aine on inimtervisele või keskkonnale liiga ohtlik. Samuti võib ECHA teha autoriseerimisloetelu (XIV lisa) aineid sisaldavate toodete piiranguettepaneku.

Enne piiranguettepaneku toimiku koostamist avaldatakse kavatsus eelteatena kavandatavate toimikute registris.

Kavandatava piirangu toimik sisaldab taustteavet (nt aine identifitseerimisandmeid) ja kavandatavate piirangute põhjendusi. Selles esitatakse tuvastatud riskid, alternatiivsete ainete ja nende maksumuse teave, samuti piirangu soodne mõju inimtervisele ja keskkonnale.

Toimik tuleb koostada REACH-määruse (XV lisa) kohaselt ja see tuleb esitada ECHA-le 12 kuu jooksul pärast piiranguettepaneku kavatsusest teatamist.

Komiteede arvamused

Pärast toimiku saamist kontrollivad ECHA komiteed, kas ettepanek vastab XV lisa nõuetele. Kui toimik on nõuetekohane, avaldatakse see avalikuks aruteluks (v.a konfidentsiaalne äriteave). Huvitatud isikud saavad kommenteerida piirangut kuue kuu jooksul alates toimiku avaldamisest ECHA veebilehel.

Üheksa kuu jooksul alates avaldamiskuupäevast koostab ECHA riskihindamise komitee toimiku ja arutelu tulemuste põhjal arvamuse, kas kavandatav piirang on inimtervise- või keskkonnariski vähendamiseks asjakohane.

Kavandatava piirangu kohta koostab arvamuse ka sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee, arvestades huvitatud isikute esitatud kommentaare ja sotsiaal-majanduslikke analüüse. Kõik kommentaarid sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse kavandi kohta tuleb esitada 60 päeva jooksul pärast kavandi avaldamist. Seejärel võtab sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee kommentaaride alusel vastu lõpliku arvamuse, mille ta peab esitama piiranguettepaneku avaliku arutelu algusest 12 kuu jooksul.

Lisaks kummalegi konsultatsioonivormile võib komiteedele anda kavandatava piirangu jõustatavuse kohta nõu liikmesriikide järelevalveasutuste foorum.

Otsus

Euroopa Komisjon arvestab otsustamisel ECHA kummagi komitee arvamust, kaalutledes tuvastatud riske ning piiranguettepaneku kasulikkust ja maksumust.

Kolme kuu jooksul alates komiteede arvamuste saamisest esitab komisjon REACH-määruse XVII lisa piirangute loetelu muudatuse eelnõu. Lõplik otsus võetakse vastu kontrolliga komiteemenetlusega, milles osalevad liikmesriigid ja Euroopa Parlament.

Jõustamine

Kui piirang on vastu võetud, peab tööstus seda järgima. See tähendab kõiki, sh tootjaid, importijaid, levitajaid, allkasutajaid ja jaemüüjaid.

Piirangu jõustamise eest vastutavad liikmesriigid.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)