Ühenduse hindamisplaan

Ühenduse ainehindamise plaanis (CoRAP) määratletakse ainete hindamise järjekord kolmeks aastaks. Hindamise eesmärk on selgitada, kas nende ainete tootmine ja/või kasutamine võib ohustada inimeste tervist või keskkonda. Kohe hinnatavad ained on plaani esimese aasta loetelus.

ECHA ajakohastab plaani iga aasta märtsis, et jätkata järgmise aasta plaaniga ja lisada uusi aineid. Selle raames vaadatakse läbi juba loetletud ained ja nende ajastamine eelmise plaani vastaval aastal. Kui liikmesriigil on teavet, mille kohaselt on selle aine hindamine prioriteetne, võib ta ainest igal ajal teatada. ECHA lisab selle aine järgmisesse iga-aastasesse ajakohastatud versiooni.

Valikukriteeriumid

ECHA ja liikmesriigid töötasid välja riskipõhised kriteeriumid ainete valimiseks ühenduse ainehindamise plaani.

Valikukriteeriumid hõlmavad ohuteavet (võimalik püsivus, bioakumuleeruvus ja toksilisus (PBT), endokriinfunktsiooni kahjustamine või kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus (CMR)), kokkupuuteteavet, sealhulgas kasutusaladel põhinevat kokkupuutepotentsiaali ja registreeritud kogumahtu. ECHA kasutab riskipõhise lähenemisviisi väljatöötamiseks ohu- ja kokkupuutekriteeriumide kombinatsiooni.

Liikmesriigid aitavad ühenduse ainehindamise plaani väljatöötamisele kaasa, tehes ettepaneku ainete lisamiseks vastavalt REACH-määruse artiklile 45. Nad kasutavad ECHAga kokkulepitud riskipõhiseid kriteeriume.

Liikmesriigid ja ECHA lisavad aineid ühenduse ainehindamise plaani ainult juhul, kui lisateabe küsimine võib aidata selgitada selle ainega seotud esialgseid probleeme.

Peale selle võib teatud aine ühenduse ainehindamise plaani lisamise aastat mõjutada liikmesriikide suutlikkus.

Ühenduse ainehindamise plaani koostamine

ECHA ja liikmesriigid määratlevad riskipõhiste kriteeriumide alusel hulga aineid, mis võidakse lisada ühenduse ainehindamise plaani. Liikmesriigid väljendavad huvi teatud aine hindamise vastu, et ECHA saaks luua ühenduse ainehindamise plaani kavandi, mis sisaldab aine nimetust, hindavat liikmesriiki ja esialgset hindamisaastat. ECHA avaldab ühenduse ainehindamise plaani kavandi igal sügisel oma veebilehel. Seejärel palutakse liikmesriikide komiteel ühenduse ainehindamise plaani kavandi kohta arvamust avaldada.

ECHA võtab ühenduse ainehindamise plaani kavandi vastu liikmesriikide komitee arvamuse alusel. Selles kirjeldatakse iga ainega seotud probleeme ja märgitakse riik, kes korraldab hindamise.

Ajakava

Alates ühenduse ainehindamise plaani ajakohastatud versiooni avaldamise kuupäevast on määratud liikmesriikidel aega üks aasta, et hinnata ühenduse ainehindamise plaani esimesele (või käesolevale) aastale määratud aineid ja koostada vajaduse korral otsuse eelnõu, millega nõutakse vastavate ainete registreerijatelt tuvastatud probleemide (võimalike riskide) selgitamiseks lisateavet.

Lisateavet protsessi edasiste etappide kohta leiate lehelt „Hindamisprotsess“.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)