Aine hindamine

Liikmesriigid hindavad ühenduse ainehindamise plaanis loetletud aineid, et selgitada, kas nende kasutamine on ohtlik inimtervisele või keskkonnale. Eesmärk on vajaduse korral nõuda aine registreerijalt lisateavet, et kontrollida võimalikku ohtlikkust.

Hindamise lõpuks võidakse järeldada, et riskid on olemasolevate meetmetega juba piisavalt ohjatud. Vastupidise järelduse korral võidakse teha ettepanek kehtestada kogu Euroopa Liidus riskijuhtimismeetmed, näiteks piirangud, väga ohtlikuks aineks nimetamine või muud meetmed, mis ei ole REACH-määruse kohaldamisalas, nt ühtlustatud klassifikatsioon.

ECHA määratleb koostöös liikmesriikidega riskipõhised kriteeriumid ja valib seejärel hinnatavad ained. ECHA lisab liikmesriikide komitee arvamuse põhjal valitud ained ühenduse ainehindamise plaani. Lõplikus ainehindamisplaanis määratakse igale ainele hindav liikmesriik.

Aine ainehindamisplaani valimise esialgne põhjus ei piira hindamise ulatust. Hindamisel võib liikmesriik tuvastada muid ohte, mis vajavad uurimist, et leida, kas aine on ohtlik või mitte. Liikmesriik võib sihipäraselt hinnata ka ainult aine teatud omadusi.

Aine hindamisel hinnatakse kõigi registreerijate kõiki registreerimistoimikuid, mis on seotud selle sama aine või ainerühmaga, et arvestada summaarset tootmiskogust ja täielikku kokkupuudet. Arvestatakse ka muid kättesaadavaid teabeallikaid.

Hindaval liikmesriigil on alates ühenduse ainehindamise plaani avaldamisest aega 12 kuud (esimesel aastal hindamiseks loetletud ainete korral), et otsustada, kas registreerijatelt on vaja nõuda lisateavet. Sellised nõuded on tüüpiliselt üksikasjalikumad kui REACH-määruses sätestatud nõutav standardteave (VII–X lisa). Näiteks võidakse registreerijatelt nõuda endokriinseid häireid põhjustavate omaduste uuringuid, kõrgema tasandi ohuteavet (ka siis, kui kõik registreerijad on registreerinud väiksemas kogusevahemikus) või kontsentratsioonitaseme seiret organismides või keskkonnas.

Kokkuleppe saavutamiseks teavitatakse lisateabe vajalikkusest kõiki muid liikmesriike ja ECHAt. ECHA teeb lisateabe nõudmise otsuse vastavalt sellele kokkuleppele.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)