Katsetamisettepanekute läbivaatamine

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Katsetamine selgroogsetel loomadel on äärmine abinõu aine kohta puuduva teabe saamiseks ja REACH-määruses sätestatud teabele esitatavate nõuete järgimiseks. ECHA vaatab kõik ettepanekud läbi, et kontrollida, kas katse tulemusel saadakse usaldusväärsed ja piisavad andmed, ning et vältida tarbetuid loomkatseid.

ECHA avaldab iga katsetamisettepaneku, mis hõlmab selgroogseid loomi, ja kutsub kolmandaid isikuid esitama teaduslikult usaldusväärseid andmeid või uuringuid aine ja ohunäitajate kohta, mida ECHA saab katsetamisettepaneku kohta otsuse tegemisel arvesse võtta. Teave tuleb esitada 45 päeva jooksul.

Otsuse projektiga võidakse:

  • võtta katsetamisettepanek vastu;
  • võtta katsetamisettepanek vastu muudetud katsetingimustega;
  • võtta katsetamisettepanek vastu või see tagasi lükata, kuid nõuda ühe või mitme täiendava katse läbiviimist;
  • lükata katsetamisettepanek tagasi.

Otsuse tegemisel tugineb ECHA ettepanekule ja kolmandate isikute esitatud teabele.

Kui otsus hõlmab kolme esimest valikuvõimalust ja sama aine kohta on esitatud mitu ettepanekut, peavad registreerijad kokku leppima, kes katse läbi viib.

Katsetamisettepaneku vastuvõetamatus

Katsetamisettepaneku läbivaatamine võidakse lõpetada enne ettepaneku edastamist liikmesriigi pädevale asutusele erinevatel põhjustel. Nende hulka kuuluvad tootmise või impordi lõpetamine registreerija poolt, ettepaneku tagasivõtmine ja ettepaneku vastuvõetamatus.

Katsetamisettepanek on vastuvõetamatu, kui REACH-määruses ei ole katsetamisettepaneku läbivaatamist ette nähtud. See on nii järgmistel juhtudel:

  1. ettepanek käsitleb VII ja VIII lisa näitajaid;
  2. katsetamine juba käib või on lõpetatud;
  3. Seoses liikmesriigi pädeva asutuse eelmise otsusega, mis oli vastu võetud vastavalt ohtlike ainete klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitleva direktiivi artikli 16 lõikele 1 või 2 (vt ka REACH-määruse artikkel 135), esitati katsetulemuste asemel katsetamisettepanek.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)