Katsetamisettepanekute läbivaatamine

Registreerijad peavad esitama katsetamisettepaneku, kui nad kavatsevad teha REACH-määruse IX ja X lisas loetletud uue katse. ECHA vaatab läbi (REACH-määruse artikli 40 kohaselt) kõik registreerijate esitatud katsetamisettepanekud ning tagab, et iga ettepanek on suunatud vajaliku teabe saamisele ja selles välditakse tarbetuid katseid, eriti kui katsed hõlmavad loomkatseid selgroogsetega.

Vastuvõetamatud katsetamisettepanekud

Katsetamisettepaneku kontrollimine võidakse mitmel põhjusel lõpetada enne ettepaneku saatmist liikmesriigi pädevale asutusele. Need on näiteks tootmise või impordi lõpetamine registreerija poolt, katsetamisettepaneku tagasivõtmine ja katsetamisettepaneku vastuvõetamatus.

Katsetamisettepanek on vastuvõetamatu, kui REACH-määruses ei ole sätestatud katsetamisettepaneku kontrollimist, järgmistel juhtudel:

  1. ettepanek käsitleb VII ja VIII lisa näitajaid;
  2. katsetamine juba toimub või on valmis;
  3. seoses liikmesriigi pädeva asutuse eelmise otsusega, mis oli tehtud ohtlike ainete klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise direktiivi artikli 16 lõigete 1 või 2 kohaselt (vt ka REACH-määruse artikkel 135), esitati katsetulemuste asemel katsetamisettepanek;
  4. katsetamisettepanek on lisatud ECHA tehtud vastavusekontrolli või aine hindamise otsuse tulemusel.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)