Vastavuse kontrollimine

ECHA võib REACH-määruse artikli 41 kohaselt millal tahes läbi vaadata mis tahes registreerimistoimiku, et kontrollida registreerija esitatud teabe vastavust juriidilistele nõuetele. Juriidilised nõuded (nõutav standardteave) on kumulatiivsed ja sõltuvad kogusevahemikust.

 

Kogus (t/a)
(tootmine/import)
REACH-määrusega nõutav standardteave
1 kuni < 10 VII lisa
10 kuni < 100 VII–VIII lisa
100 kuni < 1000 VII–IX lisa
1000 või rohkem VII–X lisa
 

Pärast aine identifitseerimisandmete kontrollimist hinnatakse vastavuse kontrollimisel toimikus sisalduvat teavet (sh kemikaaliohutuse aruannet) või toimiku teatud osi, näiteks inimtervise- või keskkonnakaitse teavet.

Vastavuse kontrollimiseks valitakse toimikuid kas juhuslikult või ohupõhiselt (suunatud kontroll).

Ohupõhise valikuga saab ECHA keskenduda näitajatele, mis on asjakohased ainete ohutuks kasutamiseks.

Vastavuse kontrollimine keskendub kaheksale põhinäitajale: genotoksilisus, korduvannuse toksilisus, sünnieelne arengutoksilisus, reproduktiivtoksilisus, kantserogeensus, pikaajaline toksilisus vesikeskkonnale, biolagunduvus ja bioakumulatsioon. Nende põhinäitajate alusel tuvastatakse ohtlikud ained.

Et registreerimistoimikutes oleks vastavuse kontrollimisel ajakohaseim teave, palub ECHA registreerijatel registreerimistoimikud ennetavalt läbi vaadata ja ajakohastada neid mis tahes uue ja/või asjakohase teabega, näiteks järgmisega: uus ohuteave, kasutusala ja kokkupuute muutumine, kemikaaliohutuse aruande muutumine, klassifikatsiooni muutumine, toodetava või imporditava koguse muutumine, sh tootmise või impordi lõpetamine.

Registreerijad võivad saada mitu vastavuse kontrollimisega seotud otsust, milles nõutakse sama toimiku kohta lisateavet, kui toimikus on mitu nõutava teabe mittevastavust.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)