Vastavuse kontrollimine

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

ECHA võib iga registreerimistoimiku läbi vaadata, et kontrollida registreerija esitatud teabe vastavust õigusnõuetele. Vastavuse kontrollimisel hinnatakse aine identifitseerimisandmeid, toimiku ohutusteavet (sh kemikaaliohutuse aruannet) või toimiku teatud osi, näiteks inimtervise kaitsmise teavet.

REACH-määruse kohaselt peab ECHA kontrollima iga kogusevahemiku registreerimistoimikutest vähemalt 5%.

Vastavuse kontrollimiseks valitakse toimikuid kas juhusliku valiku teel või suunatult (sihipärane kontroll).

Sihipärase vastavuskontrolli puhul hindab ECHA kindlale probleemile keskendudes üksnes registreerimistoimiku konkreetset osa (nt IUCLIDis või kemikaaliohutuse aruandes (CSR) sisalduvaid konkreetseid näitajaid). See võimaldab ECHA-l keskenduda näitajatele, mida loetakse ainete ohutu kasutamise seisukohalt asjakohaseks. 

Vastavuse kontroll tavaliselt läbi nende registreerimistoimikute puhul, mis on koostatud ühenduse ainehindamise plaani kuuluvate ainete kohta.

Vastavuse kontrollimine keskendub kaheksale põhinäitajale, mis on välja toodud uues vastavuse kontrollimise strateegias. Need näitajad on genotoksilisus, korduvannuse toksilisus, sünnieelne toksilisus, reproduktiivtoksilisus, kantserogeensus, pikaajaline toksilisus veekeskkonnale, biolagunduvus ja bioakumulatsioon. Nende põhinäitajate alusel määratakse kindlaks probleemsed ained ja nende alusel on võimalik otsustada, kas tõenäoliselt peavad olema täidetud ka väga ohtliku aine kriteeriumid.

ECHA võib kohaldada vastavuse kontrolli iga toimiku suhtes, et kontrollida registreerija esitatud teabe vastavust õigusaktide nõuetele.

Registreerijatel võib osutuda vajalikuks oma registreerimistoimikud üle vaadata ning täiendada neid uue ja/või vajaliku teabega, sealhulgas (kui asjakohane) ajakohastatud kemikaaliohutuse aruandega.

Millised on vastavuse kontrollimise võimalikud tulemused?

 

Image

Registreerija suhtes ei võeta mingeid meetmeid

Kui leitakse, et toimik vastab teabele esitatavatele REACH-nõuetele, siis haldusmeetmeid ei võeta. See ei tähenda tingimata seda, et toimikutes ei ole mingeid puudusi. Vastavuse kontrollimist võidakse taasalustada millal tahes.

 
Image

Lisateabe nõudmise otsused

Pärast vastavuse kontrollimist võib ECHA järeldada, et vaja on täiendavaid katseid või muud teavet. Sellistel juhtudel koostatakse otsuse kavand ja saadetakse see märkuste esitamiseks registreerijale. Märkuste põhjal võidakse otsuse kavandit muuta. Otsuse kavand saadetakse liikmesriikidele, kes võivad teha muudatusettepanekuid. Muudatusettepanekute korral suunatakse küsimus liikmesriikide komiteele. Kõiki ECHA otsuste kavandeid peavad üksmeelselt toetama ELi liikmesriigid, misjärel need muutuvad õiguslikult siduvateks otsusteks.

Sihipärase vastavuse kontrollimise tulemusel võivad registreerijad saada mitu vastavuse kontrollimisega seotud otsust, millega nõutakse sama toimiku kohta lisateavet, kui see ei vasta rohkem kui ühele teabele esitatavale nõudele.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)