Tegutsejad

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Peamised hindamisprotsessis osalejad on:

Image

 

Registreerijad

 

 

Registreerijaks võib olla Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuv füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet või impordib seda Euroopa Majanduspiirkonda ühe või rohkem tonni aastas või on määratud ainuesindajaks vastavalt REACH-määruse artiklile 8.

REACH-määruse kohaselt peavad registreerijad esitama andmed aine olemuslike omaduste kohta. Iga aine puhul nõutav teave sõltub kogusest, kui palju on ainet toodetud või imporditud; mida suurem on kogus, seda rohkem andmeid tuleb aine kohta esitada. Esitada tuleb tehniline toimik ja ainete puhul, mida toodetakse või imporditakse aastas 10 tonni või rohkem, tuleb esitada ka kemikaaliohutuse aruanne.

 

Image

 

Kolmandad isikud

 

Kolmandad isikud on kodanikud, organisatsioonid, ettevõtted või ametiasutused, kes ei ole registreerijad. Nad võivad anda teavet katsetamisettepanekute kohta, mis hõlmavad katseid selgroogsete loomadel.

 
Image

ECHA

Sekretariaat

ECHA sekretariaat toetab komiteesid ja foorumeid, osutades tõhusalt ja läbipaistvalt parimaid võimalikke teadus-, tehnilisi ja seadusandlikke teenuseid.


Liikmesriikide komitee


Liikmesriikide komitee ülesanne on jõuda üksmeelsele kokkuleppele ECHA nende hindamisotsuste kavandite osas, mille kohta liikmesriigid on esitanud parandusettepanekuid. Liikmesriikide komitee arutab otsuste kavandeid ja püüab jõuda nende suhtes kokkuleppele oma kohtumistel või kasutab selleks kirjalikku menetlust.

 Kui liikmesriikide komitee on otsuse suhtes kokkuleppele jõudnud, koostab ECHA otsuse lõpliku versiooni ja esitab selle registreerijale. Kui ühehäälsele kokkuleppele ei jõuta, antakse asi otsustamiseks Euroopa Komisjonile.

Image

 

Liikmesriigid

 

Liikmesriikide pädevad asutused saavad esitada ECHA otsuste kavandite kohta märkusi ja muudatusettepanekuid.

Nad võivad esitada aineid hindamiseks.
Liikmesriigid hindavad aineid, et teha kindlaks, kas aine võib olla inimtervisele või keskkonnale ohtlik. Lisateavet saab taotleda ECHA otsuse kaudu.


Samuti võivad liikmesriigid võtta ainete või registreerijate suhtes siseriiklikke meetmeid või algatada ELi tasandil riskivähendamismeetmeid (näiteks kehtestada töökeskkonnas kokkupuute piirnormid, piirangud ELis, ELis ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus).

Image

 

Euroopa Komisjon

 

Liikmesriigid peavad kõik ECHA hindamisotsused ühehäälselt heaks kiitma. Kui ühehäälsele kokkuleppele ei jõuta, peab Euroopa Komisjon koostama otsusekavandi, mis võetakse vastu komiteemenetlusega.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)