Tegutsejad

 

Hindamismenetluse põhiosalejad on järgmised.

Registreerijad

Registreerija võib olla Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuv füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet või impordib seda Euroopa Majanduspiirkonda vähemalt 1 tonni aastas või on määratud REACH-määruse artikli 8 kohaselt ainuesindajaks.

Roll: REACH-määruse kohaselt peavad registreerijad esitama aine olemuslike omaduste teabe ja tõestama, et aine kasutamine on ohutu. Iga aine kohta nõutav teave oleneb aine tootmis- või impordikogusest: mida suurem on kogus, seda rohkem teavet tuleb esitada. Esitada tuleb tehniline toimik ja vähemalt 10 tonni aastas toodetavate või imporditavate ainete korral ka kemikaaliohutuse aruanne.

Kolmandad isikud

Kolmandad isikud on kodanikud, organisatsioonid, teadlased, ettevõtted või ametiasutused, kes ei ole registreerijad.

Roll: kolmandad isikud võivad anda teavet katsetamisettepanekute kohta, mis hõlmavad loomkatseid selgroogsetega.

ECHA

Sekretariaat
ECHA sekretariaadi moodustavad kõik töötajad, kes osalevad registreerimis- ja hindamismenetluses ning koostavad juhendeid, haldavad andmebaase ja annavad teavet. ECHA sekretariaat tagab ka ühtlustatud lähenemisviisi ja koordineerib liikmesriikide pädevate asutuste tegevust.
Roll: ECHA sekretariaat toetab komiteid ja foorumeid, osutades tõhusalt ja läbipaistvalt parimaid võimalikke teadus-, tehnilisi ja regulatiivseid teenuseid.
Liikmesriikide komitee
Liikmesriikide komitee on komitee, kuhu iga liikmesriik nimetab ühe liikme kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib pikendada.
Roll: liikmesriikide komitee ülesanne on jõuda üksmeelsele kokkuleppele hindamisotsuste kavandite osas. Liikmesriikide komitee arutab otsuste kavandeid ja püüab jõuda nende suhtes kokkuleppele koosolekutel või kirjaliku menetlusega.

Liikmesriigid

Liikmesriigid on liikmesriikide pädevate asutuste esindajad, kelle on nimetanud Euroopa Liidu liikmesriikide ministeeriumid.

Roll: liikmesriigid võivad ECHA otsuste kavandeid kommenteerida ja esitada nende muudatusettepanekuid.

Nad võivad ühtlasi esitada aineid hindamiseks.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu täidesaatev organ, mis edendab liidu üldhuve.

Roll: kõik ECHA hindamisotsused peavad saama liikmesriikide ühehäälse heakskiidu. Kui ühehäälsele kokkuleppele ei jõuta, peab Euroopa Komisjon koostama otsusekavandi, mis võetakse vastu kontrollimenetlusega [määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 ja artikli 13 lõike 1 punkti c alusel].

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)