Allkasutajate teated autoriseeritud kasutusalade kohta

Autoriseerimistaotlused võivad hõlmata aine kasutusalasid taotleja poolt, kasutusalasid tarneahelas allpool või mõlemat.

Allkasutajad, keda hõlmavad tarneahelas ülalpool paiknevale ettevõttele antud autoriseeringud, peavad ECHA-le aine kasutusala teatama. Selle nõude alus on REACH-määruse artikkel 66.

ECHA peab allkasutajate teadete registrit ja edastab teabe liikmesriikide pädevatele asutustele.

Allpool esitatud graafikul on kõigi praeguseks saadud allkasutajate teadete ülevaade. Terviklikkuse huvides on esitatud ka nende ainete autoriseeringud. ECHA ajakohastab teavet kord kvartalis.

Kasutusalade geograafilise jaotuse üksikasjad on jaotises „Kaardid ja graafikud“.

Üksikteadetest kogutud teave on jaotises „Teadete register“.

Esitatud teave põhineb kasutajatelt saadud teadetel. Selles võib seega esineda ebatäpsusi. Lisateave on ECHA õigusteabe märkuses.

Taust

Väga ohtlike ainete kasutusala autoriseertakse, kui taotleja suudab tõendada, et aine kasutusala risk on piisavalt juhitud või kasutusala sotsiaal-majanduslik kasu on suurem kui risk ja sobivaid alternatiive ei ole. Kõigi autoriseeringute suhtes kohaldatakse ajaliselt piiratud läbivaatamisperioodi. Autoriseerimismenetluse eesmärk on tagada, et järk-järgult asendatakse väga ohtlikud ained vähem ohtlike alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega, kui tehniliselt ja majanduslikult teostatavad alternatiivid on olemas. Autoriseerimismenetluse lisateave on lingitud siin veebilehel.

Teadete registri avaliku versiooni ja selle eesmärkide lisateave on jaoties „ECHA avaldatud allkasutajate teadete teave“.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are upstream authorisations. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.

AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Kuvan 12 tulemust.
1,2-Dichloroethane 203-458-1 107-06-2

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5

Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6

Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9

Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6

Kuvan 12 tulemust.Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)