Toodetes sisalduvate ainete teatamine

Tootjad ja importijad peavad teatama Euroopa Kemikaaliametile toodetes sisalduvatest kandidaatainete loetelu ainetest, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

  • Aine kontsentratsioon toodetes on üle 0,1 massi-%.
  • Aine kogus toodetes on kokku üle 1 tonni aastas.

Ettevõtted peavad ainest teatama hiljemalt kuus kuud pärast selle kandmist kandidaatainete loetellu.

Erandid

Teatamist ei nõuta kahel juhul:

  • Kui toote tootja või importija võib välistada inimese või keskkonna kokkupuute ainega normaalsetel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel, sealhulgas aine kõrvaldamisel. Sellisel juhul edastab tootja või importija toote saajale asjakohased kasutusjuhised.
  • Tootja või importija on aine Euroopa Liidus juba selleks kasutusalaks registreerinud.

Viide õigusaktile

REACH-määruse artikli 7 lõige 2

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)