Skip to Content
Skip to Content

Autoriseerimisloetellu lisamise soovitused

Autoriseerimisloetellu lisamise soovitused

ECHA hindab regulaarselt kandidaatainete loetelu aineid, et määrata, mis ained tuleb lisada autoriseerimisloetellu esmajärjekorras. Prioriseerimine põhineb autoriseerimisnõudega hõlmatud olemuslike omaduste, laialdase hajutatud kasutuse või suurte koguste teabel. Menetluse osana alustab ECHA kolmekuuse avaliku arutelu.

Soovituse kavandis on muu hulgas järgmine teave:

  • sulgemiskuupäev, alates millest ei tohi ainet turule viia ega kasutada, v.a kui on olemas autoriseering või kui kasutusala on autoriseerimisnõudest vabastatud;
  • viimane taotluse esitamise kuupäev, enne mida peab taotlus olema saabunud, kui taotleja soovib ainet pärast sulgemiskuupäeva turule viia või kasutada;
  • teatud kasutusalade läbivaatamisperioodid, kui asjakohane;
  • autoriseerimisnõudest vabastatud kasutusalad, kui asjakohane.

Liikmesriikide komitee koostab soovituse kavandi kohta arvamuse, arvestades avalikul arutelul saadud kommentaare.

Komitee arvamuse ja avalikul arutelul saadud kommentaaride põhjal koostab ECHA lõpliku soovituse. ECHA soovitus esitatakse Euroopa Komisjonile, kes otsustab, mis ained lisatakse autoriseerimisloetellu.

Vabastused

Autoriseerimisnõudel on mõni üldine erand. Lisaks üldistele eranditele võib ECHA teha aine- ja kasutusalaomase erandi ettepaneku, kui on juba olemas konkreetsed Euroopa Liidu õigusaktid, milles sätestatakse miinimumnõuded riskide nõuetekohase ohjamise kohta inimtervise ja keskkonna kaitseks.

Neid erandeid kirjeldatakse üksikasjalikult soovituses, mille ECHA esitab Euroopa Komisjonile.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1